Nätverk för civilsamhällespolitik


I detta nätverk ger vi röst åt alla de organisationer som verkar för ett levande civilsamhälle i samspel med det offentliga i dagens Sverige. Vi går samtidigt djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till diskussion, reflektion och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och de speciellt inbjudna gästerna att tänka till. 

Altinget samlar här nyckelaktörer som tillsammans kan inspireras och mötas utifrån intressanta och relevanta föredragshållare med insiktsfulla perspektiv på hur alla medborgares röst kan komma till tals.  Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för aktörer inom civilsamhället idag, för att skapa dialog, diskussion och stimulera till nya professionella relationer. Vi bjuder in makthavare som på olika sätt påverkar politiken för civilsamhället idag. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst, så att deltagarna kan ställa alla de frågor till politiska beslutsfattare som de annars kanske inte fått möjlighet till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna äger rum i konferenslokaler i Klarahuset på Drottninggatan 33 i centrala Stockholm.  

Mötesledare är Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. Kristina engagerade sig i sin första förening som trettonåring och har sedan dess arbetat med samhällsförändring i Sverige men även globalt. Kristina har inom sina uppdrag framförallt ägnat sig åt politisk påverkan och ledarskap samt frågor om engagemang i förändring. 

Kristina Ljungros  

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

 

NYTT: 

Sparringsmöte online - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via e-mötesplattformen Zoom. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Zoom. Datum och tid kommer snart. 

 

 

Träff 1: 

Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap 

Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Hur påverkan man som civilsamhällesorganisation den politiska beslutsprocessen? MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg berättar under dagens träff mer om detta och diskuterar med nätverkets medlemmar om hur civilsamhällets inflytande i politiska beslutsprocesser kan stimuleras. Tonvikt kommer att läggas på konkreta verktyg och redskap, som både små och stora organisationer kan använda och inspireras av. 

Lena berättar också mer om "Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen", som Europarådet  tillsammans med civila samhället har tagit fram. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till idéburna organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete och fungerar som ett stöd i dialogen mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 3 februari, kl. 09:30-12:30 

 

 

 

Träff 2: 

Samhällsförbättring - med journalistiken som verktyg 

Carsten Terp Beck-Nilsson, redaktör för Altinget: civilsamfund på Altinget i Danmark 

Carsten Terp Beck-Nilsson har som redaktör för Altingets civilsamhällesportal i Danmark lyckats skapa en självständig webbportal under Altingets samlade paraply, som driver civilsamhällets frågor på ett sätt som saknar motstycke i Sverige. Altinget: civilsamfund levererar nyheter, debatt och bakgrund kring villkoren för det danska civilsamhället. Portalen har en värdegrund som bygger på en grundläggande tro på värdet av det civila samhället i sig självt, kombinerat med en övervägande betydelse för samhället som helhet. Altinget: civilsamfund är ett impact medium, som med journalistik som verktyg vill skapa varaktiga förbättringar i samhället, och vara en samlande arena för alla som intresserar sig för civilsamhället och dess bidrag till vår gemenskap. Vid denna träff berättar Carsten mer om detta arbete, och diskuterar med nätverket kring civilsamhälle, politik och journalistik i både Danmark och Sverige idag. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 13 februari, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Träff 3: 

Regeringens politik för civilsamhället - engagemang, långsiktighet och oberoende? 

Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind (mp)   

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Helene Öberg är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind (mp). Helene ersätter vidare kulturministern under dennes föräldraledighet. Helenes ansvarsområden innefattar demokrati, det civila samhället, kultur och ungdomspolitik bl. a. På dagens träff diskuterar Helene med nätverket om civilsamhällespolitiken framåt, och hur civilsamhället, regeringen och näringslivet kan samverka och arbeta bättre tillsammans. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 9 mars, kl. 09.30-11.00 

 

senare samma träff 

 

Vems intressen företräder civilsamhället på den politiska arenan? - Om intressegrupper, representation och opinion 

(Gemensam träff tillsammans med Altingets nätverk Politisk Påverkan: SE och EU

 

Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Hur pass representativa är organisationers politiska aktiviteter för de uppfattningar som finns i den svenska opinionen? Och vilka är egentligen lobbyisterna? Daniel Naurin och Frida Boräng - båda forskare från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet - berättar idag om sin forskning kring vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen. 

Dagens nätverksträff är gemensam för två nätverk, politisk påverkan och civilsamhälle. Deltagarna välkomnas till en träff i storgrupp med möjligheter att nätverka, diskutera och utbyta erfarenheter även utanför den egna nätverksgruppen. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 9 mars, kl. 11:00-13:00  

 

 

Träff 4: 

Agenda 2030 och politiken för global utveckling, PGU - civilsamhället och påverkan i ett globalt perspektiv 

Georg Andrén, landshövding i Värmland, och tidigare ordförande för CONCORD Sverige 

Hur kan civilsamhället vara med och påverka den globala politiken? Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling är en unik överenskommelse mellan världens länder om att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling globalt. Sverige och EU har genom agendan och tidigare åtaganden lovat att all politik ska vara samstämmig, det vill säga ska sträva mot och inte motverka en hållbar utveckling globalt.

Plattformen CONCORD Sverige samlar 68 organisationer i civilsamhället, som alla arbetar för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Vid denna träff berättar CONCORDs tidigare ordförande Georg Andrén, mer om detta och diskuterar med nätverket kring civilsamhällets roll i att dessa mål blir verklighet. Georg blir till årsskiftet Värmlands nya landshövding, men har varit engagerad i civilsamhällesfrågor länge genom bland annat Sida, Regeringskansliet och Diakonia. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 28 april, kl. 09:30-12:30 (OBS: Flyttas sannolikt till hösten. Mer info kommer)

 

 

Träff 5: 

Finansiering och insamling - olika perspektiv 

  

Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige och Hans Andersson, enhetschef Allmänna Arvsfonden

Hur ser finansieringen av civilsamhället ut i Sverige och hur kan den komma att utvecklas? Kommuners och regioners ekonomiska förutsättningar förväntas försämras de kommande åren och minskade offentliga resurser innebär sannolikt att civilsamhället behöver öka sin finansiering från den privata sektorn. Trots att insamling av gåvor har dubblats de senaste 10 åren och det finns mycket pengar i den privata sektorn, visar statistiken också att den ideella sektorns organisationer inte riktigt lyckats ”följa med” i hushållens ökade konsumtion under de goda år som varit. Här finns fortsatt en stor potential för intäkter men hur ska en organisation då arbeta för att engagera människor och företag att ge gåvor och bidrag i en snabbt föränderlig värld? Vid dagens träff delar hon med sig om kunskap om hur fundraising, eller insamling, blir en del av finansieringen för en ideell organisation.

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. De samlar över 160 ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 8,8 miljarder kronor (2018) från allmänheten, företag och organisationer. 

Varje år i Sverige dör omkring 600 personer som saknar arvingar och som inte testamenterat sina tillgångar till någon. Då går alla medel i stället till Allmänna arvsfonden som använder pengarna för att stödja föreningar som arbetar med barn och unga eller funktionshindrade. Under 2018 betalade Arvsfonden ut 647 miljoner kronor till olika ideella projekt över hela Sverige. Vilka kan få ta del av dessa pengar? Och vem bestämmer över de miljoner som finns att dela ut och beslutar om vilka projekt som ska få stöd? Vid den senare delen av dagens möte berättar enhetschefen för Allmänna Arvsfonden, Hans Andersson, mer om detta. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 18 maj 2020, kl. 09.30-12.30 (OBS: Flyttas sannolikt till hösten. Mer info kommer)

 

Med förbehåll för ändringar

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.