Nätverk

Infrastruktur

 I Altingets infrastrukturpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den infrastrukturella sektorn– utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att främja en konkurrenskraftig och hållbar infrastruktur.

Nästa möte

NätverksmöteAtt flytta fokus från enskilda objekt till system och funktionalitet
24 april 2024
Stockholm

Infrastruktur är ett mångfacetterat område med flera olika transportslag och många aktörer som vill få med just sitt projekt i den nationella planen. Vad händer med helheten i en verklighet där fokus ligger på enskilda objekt och separata mål? Är det kanske dags att se över hela planeringssystemet, att sätta underhåll före nybyggnad och att våga säga nej?

Magnus Persson, tidigare styrelseordförande för Trafikverket kommer under träffen att resonera kring andra planeringsmodeller som sätter system och helhetstänk i fokus istället för att begränsa sig till enskilda objekt och färdsträckor.

Stockholm, 24 april, 2024, kl. 09:30-13:30

Om nätverket

Infrastrukturen skulle kunna sägas vara själva stommen i samhället. Utan vägar och tågräls, elnät, internetkablar och avloppssystem existerar inte det moderna samhället. Infrastrukturen förekommer dock med en enorm kostnad. Ett återkommande problem är att stora infrastrukturprojekt går långt över budget och drar ut på tiden. Som ett mörkt moln över detta hänger klimatförändringarna. Sverige har satt ambitiösa klimatmål för att bemöta dem, bland annat för transportsektorn som står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp. Hur stor inverkan har infrastrukturplaneringen på möjligheterna att nå klimatmålen? Hur kan vi hålla infrastrukturprojekt inom budget? 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Bertil KinnunenSeniorkonsult och partner Rud Pedersen, mötesledare för Altingets nätverk Infrastruktur

Program

NätverksmöteAtt flytta fokus från enskilda objekt till system och funktionalitet
24 april 2024
Stockholm

Infrastruktur är ett mångfacetterat område med flera olika transportslag och många aktörer som vill få med just sitt projekt i den nationella planen. Vad händer med helheten i en verklighet där fokus ligger på enskilda objekt och separata mål? Är det kanske dags att se över hela planeringssystemet, att sätta underhåll före nybyggnad och att våga säga nej?

Magnus Persson, tidigare styrelseordförande för Trafikverket kommer under träffen att resonera kring andra planeringsmodeller som sätter system och helhetstänk i fokus istället för att begränsa sig till enskilda objekt och färdsträckor.

Stockholm, 24 april, 2024, kl. 09:30-13:30

NätverksmöteBeredskapsfrågan - nya värden och förändrade krav
28 maj 2024
Stockholm

I och med det förändrade omvärldsläget har begreppet beredskap kommit upp i den allmänna debatten och på den politiska agendan. Relaterat till infrastruktur så kan beredskap innebära utrymme för överkapacitet i systemet och att planera in redundans, alltså att det ska finnas fler kommunikationssätt mellan A och B. Att bygga in beredskap i trafiknätet är inte en självklar fråga då det kan gå tvärt emot värden om samhällsnytta och kostnadseffektivitet.

Vilka krav kommer ställs på infrastrukturens aktörer framöver och hur påverkas planeringen av det förändrade omvärldsläget? Gäster presenteras löpande.

Stockholm, 28 maj 2024, kl. 09:30- 13:30

NätverksmötePanelsamtal med Trafikutskottet
18 september 2024
Stockholm

Denna träff gästas av ledamöter från Trafikutskottet, som kommer för att berätta och samtala om framtiden för Sveriges transportsystem. Hur bygger vi transportsystem som både är välfungerande och hållbara? Hur ska vi lyckas med trafiksäkerheten och utbyggnaden av digitala transportsystem? Och vad sker inom trafikpolitiken just nu?

Medverkar gör Helena Gellerman (L), Gunilla Svantorp (S) och Daniel Helldén (MP) (prel). Fler gäster tillkommer.

Stockholm, 18 september 2024, kl. 09:30-13:30

NätverksmöteElektrifieringen av fordonsflottan - en politisk fråga?
28 november 2024
Stockholm

I samhällsdebatten kan det låta som att elektrifiering är ett entydigt begrepp. Men elektrifieringen av fordonsflottan är också en fråga om samhällsplanering och politiska visioner. Ska omställningen fokusera på att elektrifiera privatbilismen eller kollektiva transportmedel och bilfria städer? Hur kan man se på vad som är samhällsnyttigt och kan det skilja sig mellan stad och landsbygd? Hur ska Sverige isåfall lyckas hantera glesbygdens och storstadens utmaningar samtidigt som man lyckas med omställningen?

Till dagens träff kommer Jonas Eliasson, måldirektör för det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet på Trafikverket, först att ge en inledande lägesbild. Därefter öppnas det upp för ett panelsamtal där även det politiska perspektivet släpps in. Panelsamtalet gästas av av PM Nilsson, VD för Timbro och tidigare bl.a. politisk redaktör för Dagens industri, och Kalle Sundin, debattör och utredare vid Katalys, tidigare ledarskribent på Dala-Demokraten och Aftonbladet.

Stockholm, 28 november 2024, kl. 09:30- 13:30

NätverksmöteInnovation som drivkraft för förändring - underhåll och planering av nya stråk
13 februari 2025

Forskning och innovation (FoI) är nyckeln till att driva utvecklingen inom infrastrukturområdet och hitta innovativa lösningar så som nya metoder och teknologier för att öka effektiviteten och minimera miljöpåverkan både kring underhåll och planeringen av nya stråk.

För dagens träff gästar Olof Johansson, Innovationsdirektör på Trafikverket tillsammans med innovativa aktörer för att diskutera framtidens innovationer på området. Välkommen! Gäster presenteras löpande

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00