18 maj 2022

Allmänna villkor för nätverksmöten och kurser (företagskunder)


Allmänt          

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar alla avtal som ingås mellan Altinget AB, org-nr 556980-5269 (”Altinget”) och dig som företagskund, offentlig organisation, myndighet eller liknande (”Kunden” eller ”du”) i samband med köp av nätverksmöten eller kurser som tillhandahålls av Altinget. Altingets kontaktuppgifter är följande:  


Altinget AB     
Org-nr: 556980-5269              
Johannesgränd 1                  
111 30 Stockholm
E-post: adm@altinget.se

 

Altinget rekommenderar att du noggrant läser igenom Villkoren innan du ingår avtal om köp av nätverksmöten eller kurser med Altinget i och med att Villkoren kommer att utgöra en del av avtalet mellan Kunden och Altinget. Köpet blir bindande när Altinget har skickat en orderbekräftelse på Kundens beställning av kursen och/eller nätverksmötena. 

 

Köp av nätverksmöten och/eller kurser               

Nätverksmöten

Medlemskap i ett nätverk innebär att Kunden köper tillgång till fem på varandra följande nätverksmöten med det startdatum som anges i Altingets orderbekräftelse.

 

Kurser

Kurser innebär att Kunden bokar och köper deltagande i en kurs, som kan bestå av ett eller flera kurstillfällen, i enlighet med vad som framgår av Altingets orderbekräftelse. Anmälan kan göras fram till själva dagen för kursen. Altinget rekommenderar att du anmäler dig i god tid då det är ett begränsat antal platser på alla kurser.

 

När Kunden har beställt nätverksträffar och/eller kurser skickar Altinget en orderbekräftelse via e-post till Kunden.

 

Priser 

Alla priser för nätverksträffar och kurser är angivna i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt, som för närvarande uppgår till 25 procent. 

 

Betalning 

Efter att avtalet har ingåtts skickar Altinget en faktura till Kunden. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för utfärdande av fakturan och betalning görs i förskott för hela nätverks- eller kursperioden.

 

Ångerrätt 

Det finns ingen ångerrätt för köp av nätverksmöten och kurser som erbjuds av Altinget.

 

Utebliven betalning 

Vid utebliven betalning har Altinget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för påminnelseavgifter liksom inkassokostnader i enlighet med svensk lag. 

 

Vid utebliven betalning har Altinget även rätt att säga upp avtalet med Kunden och neka Kunden tillträde till nätverksmötena eller kurstillfällena. 


Byte av deltagare m.m. 

Nätverksmöten 
Medlemskap i ett nätverk är i grunden personligt men Kunden kan byta ut en deltagare mot en annan person som är anställd hos Kunden eller överlåta anmälan till annan kund om kursdeltagare har bytt arbetsgivare. Det innebär att om en angiven person hos Kunden är förhindrad att närvara vid ett eller flera möten, och önskar skicka en annan deltagare, ska Kunden kontakta nätverksansvarig på det aktuella nätverket innan mötet hålls. Detsamma gäller om Kunden vill överlåta medlemskapet till annan. 

 

Kurser

Om den deltagande personen hos Kunden är förhindrad att gå en kurs får Kunden, utan föregående medgivande från Altinget, låta en annan anställd hos Kunden delta i kursen i den personens ställe. Altinget ska dock underrättas om detta så snart som möjligt efter att det konstaterats att den ursprungliga deltagande personen är förhindrad att delta. Om en kursdeltagare t.ex. har bytt arbetsgivare har Kunden även möjlighet att, med Altingets medgivande, överlåta kursen till den nye arbetsgivaren. 

 

Inställelse av kurstillfällen eller nätverksmöten 

Alltinget förbehåller sig rätten att ställa in nätverksmöten och kurser vid för få anmälningar, vid sjukdom eller till följd av omständigheter som Altinget inte råder över. 

 

Nätverksmöten 

Vid inställt nätverksmöte kommer Altinget att hitta ett nytt datum för mötet. Om Kunden inte har möjlighet att närvara vid nätverksmötet på ersättningsdagen återbetalas inte betalningen. 

 

Kurser

Vid inställd kurs kommer Altinget att finna ett nytt datum för kursen. Om Kunden inte har möjlighet att delta i kursen på ersättningsdagen återbetalas inte betalningen. Om kursen inte hålls på ett annat datum sker dock en proportionell återbetalning av beloppet.

 

Vid ändringar av utsatta nätverks- och kursdatum kommer Altinget att kontakta de registrerade deltagarna via telefon eller e-post.

 

Immateriella rättigheter 

Altinget eller tredje part har rättigheterna till allt material som Kunden kan komma att ta del av vid nätverksmöten och kurser. Detta innebär att du inte har rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i tjänsterna på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna. Du får inte heller någon rätt att använda Altingets varumärken och kännetecken. En handling i strid med Altingets immateriella rättigheter utgör ett avtalsbrott som ger Altinget rätt att med omedelbar verkan säga avtalet och/eller kräva ersättning av Kunden. Läs mer här.


Ansvarsbegränsning
Altingets ansvar för fel i tjänsterna är begränsat till direkta skador och högst till ett belopp motsvarande vad Kunden har erlagt till Altinget för den aktuella felaktiga tjänsten.            

 

Dataskydd och informationssäkerhet

I samband med att nätverksmötena och kurserna hålls delas medlemslistor ut till respektive deltagare med namn, titlar, e-postadresser och telefonnummer. Medlemslistorna är uteslutande till för deltagarnas användning samt för intern administration. Medlemslistorna delas till följd av Altingets och Kundens berättigade intresse av att kunna administrera nätverksmötena och kurserna, jfr artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav f. 

 

Om deltagaren inte vill dela denna information kan deltagaren göra invändningar genom att kontakta Altinget på adm@altinget.se eller kontakta den nätverkskonsult som deltagaren tidigare varit i dialog med.

 

Altinget kan även behandla personuppgifter om deltagarna för andra administrativa ändamål. Mer information om vår behandling och användning av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy som kan nås via denna länk.

 

Cookies 
Altingets webbplatser använder cookies. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies på våra webbplatser hänvisas du till vår cookiepolicy som kan tillgås via denna länk.  

 Ändringar i Villkoren

Altinget har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via e-post. 

 

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

0:000:00