Nätverk

Näringsliv och hållbar tillväxt

Vad behövs för att upprätthålla ett levande näringsliv i hela landet och hur förbättrar vi konkurrenskraften gentemot den internationella marknaden?

Nätverket Näringsliv och hållbar tillväxt berör en bredd av aktörer, från den mindre kommunen till det större företaget och alla har de ett intresse av att förbättra förutsättningarna för god konkurrenskraft och utveckling. För att utforma ett välmående näringsliv, ställs höga krav på offentlig sektor att upprätthålla ett stabilt ramverk för företagande. Samtidigt krävs ett innovativt näringsliv som ligger i framkant i frågor om kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

Nästa möte

NätverksmötePanelsamtal med näringsutskottet
22 maj 2024
Stockholm

Näringslivets roll är central för tillväxten i Sverige. Hur kan vi arbeta för att öka tillväxten, och samtidigt ta vara på den innovationskraft som finns i Sverige? Vi har bjudit in näringspolitiska talespersoner från näringsutskottet för att disktuera dessa brinnande frågor. Vad vill politikerna göra för att underlätta företagande och öka den svenska konkurrenskraften?

Medverkar gör ordförande för näringsutskottet, Tobias Andersson (SD), Lili André (KD), Birger Lahti (V), Daniel Vencu Velasquez Castro(S), Louise Eklund(L) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson(M).*

 

Som vanligt så ägnar vi andra timmen åt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter utefter dagens tema. 

*Fler talespersoner kan tillkomma.

Stockholm, onsdagen den 22 maj kl. 09.30-13.30

Om nätverket

I Altingets nätverk Näringsliv och hållbar tillväxt diskuterar vi de brännande frågorna. Här går vi djupare än i den dagliga debatten och tar oss tid att nyansera, samtidigt som du som deltagare får ta del av det senaste från erfarna experter inom näringsliv, politik och forskning. Som medlem i nätverket möter du en mångfald av nyckelaktörer från både offentlig och privat sektor, för att samtala och diskutera kring hur vi tillsammans för näringslivet framåt. I nätverket finns utrymme både för samtal om samhällets utmaningar i stort, såväl som egna utmaningar relaterat till den egna organisationens verklighet.

Få nya perspektiv - Nätverket är branschöverskridande och du möter aktörer utanför den egna sfären

Omvärldsbevaka - Som medlem i nätverket får du ta del av det senaste från experter från bland annat forskning, förvaltning och näringsliv, även möta ansvariga från politiken.

Nätverka och utbyte av erfarenheter - Bredda ditt nätverk och diskutera gemensamma utmaningar med andra kunniga aktörer

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk i Näringsliv och hållbar tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmötePanelsamtal med näringsutskottet
22 maj 2024
Stockholm

Näringslivets roll är central för tillväxten i Sverige. Hur kan vi arbeta för att öka tillväxten, och samtidigt ta vara på den innovationskraft som finns i Sverige? Vi har bjudit in näringspolitiska talespersoner från näringsutskottet för att disktuera dessa brinnande frågor. Vad vill politikerna göra för att underlätta företagande och öka den svenska konkurrenskraften?

Medverkar gör ordförande för näringsutskottet, Tobias Andersson (SD), Lili André (KD), Birger Lahti (V), Daniel Vencu Velasquez Castro(S), Louise Eklund(L) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson(M).*

 

Som vanligt så ägnar vi andra timmen åt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter utefter dagens tema. 

*Fler talespersoner kan tillkomma.

Stockholm, onsdagen den 22 maj kl. 09.30-13.30

NätverksmöteTalangattraktion: Hur löser vi kompetensförsörjningen?
16 oktober 2024
Stockholm

Kompetensförsörjning återkommer ständigt som en av de största utmaningarna för näringslivet och Sveriges konkurrenskraft framöver. Hur kan vi stärka talangattraktionen i Sverige utifrån näringslivets kompetensbehov? Vad kan vi lära av andra länder? Och hur kan företagen vara en del av lösningen? Dagens samtal kommer att kretsa kring dessa essentiella frågor.

Nätverket gästas av Malin Sahlén, expert på frågor om arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration på New Republic, och Daniel Wiberg, chefsekonom på Strand Kapitalförvaltning och doktor i nationalekonomi som skrivit rapporten "Stärkt svensk talangattraktion: Konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring" för Entreprenörskapsforum. Medverkar gör även Carl Johan Sundqvist, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Maria Malmer Stenergård.

Stockholm, onsdagen den 16 oktober kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur främjar vi företagsverksamhet och minskar onödig komplexitet?
5 december 2024
Stockholm

Effektiv näringspolitik stärker konkurrenskraften, lockar investeringar och främjar ekonomisk tillväxt, vilket gynnar både företag och samhället som helhet. Men hur skapar vi en gynnsam miljö för företagande? Ibland pratas det om regelkrångel som står i vägen för tillväxt och utveckling. Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet, har skrivit om detta i sin bok ”Dumhetsparadoxen: När för mycket är för lite” där han ifrågasätter samhällets ökade byråkratisering och överdriven regelstyrning. Han menar att detta leder till absurditeter och ineffektivitet, och genom att minska onödig komplexitet kan man skapa en mer intelligensdriven och flexibel verksamhet. Men hur skapar vi detta, hur balanserar vi kontroll med tillit och kreativitet? Och vad behövs från politiken för att främja organisationsutveckling och vidare samhällsförändring?

Under dagens träff gästar Mats Alvesson, professor vid Organisation på Lunds universitet. Fler gäster kan tillkomma.

Stockholm, torsdagen den 5 december 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteEU och den svenska handeln
23 januari 2025
Stockholm

Mycket händer inom EU på flera fronter. Taxonomi, CSRD och gröna given är bara några av de refomer som har stor påverkan på Sverige och det svenska näringslivet. Vad får alla dessa regelverk för konsekvenser för Sverige som nation? Och hur påverkar det vår ställning internationellt? Vilka är de nya reglerna att hålla koll på och hur utvecklar vi svenskt näringsliv till det bästa?

Dagens träff gästas av Erik von Pistohlkors, chef för avdelningen för ekonomisk och politisk rapportering på Europeiska kommissionen. 

Stockholm, torsdagen den 23 januari, kl 09.30-13.30

NätverksmöteEn grön omställning - hur blir vi klimatneutrala?
12 mars 2025

EU:s mål är att minska nettonollutsläppen av växthusgaser med minst 55% fram till 2030 och på längre sikt bli helt klimatneutralt. I denna omställning råder det ingen tvekan om att industrier och företag kommer att spela en stor roll. Den gröna omställningen slår med kraft igenom på allt fler politikområden och beskrivs allt oftare som en förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt är konkurrenskraft och tillväxt grunden för att den gröna omställningen blir genomförbar långsiktigt.

Hur genomför vi den strukturomvandling som krävs för att kunna ställa om, och vad har näringslivet för roll i detta? Vad får det för betydelse i praktiken för allt från regioner till mindre företag och massiva industrier?

Dagens träff gästas av Tim Brooks, Avdelningschef Företag och Tillförordnad avdelningschef Utveckling på Tillväxtverket. Fler gäster kan tillkomma

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00