Nätverk

Arbetsmarknad

I Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här finns tid för nyansering, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Nätverket är en möjlighet att möta, nätverka och utbyta erfarenheter med andra nyckelaktörer inom arbetsmarknadssektorn.

Nästa möte

NätverksmöteIntegration och arbetslöshet: Svenska språket som nyckel till framgång?
8 februari 2024
Stockholm

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar från 2022 var arbetslösheten hos utrikesfödda 16,1% medan siffran hos inrikesfödda var 4,7%. Hur ska vi komma till bukt med detta problem? SFX är ett samarbete mellan Stockholm läns kommuner med syftet att tillvarata nyanländas yrkeskompetens. Detta görs genom att fokusera på det svenska språket och erbjuda kurser som "svenska för ingenjörer" och "svenska för bussförare". Hur stor roll spelar språket i nyanländas integrering på arbetsmarknaden, och kan detta vara den rätta vägen att gå?

Dagens träff kommer att gästas av, dels Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och grundare av yrkesinriktade utbildningarna Sfx där han kommer att prata mer om Sfx:s arbete, dels Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på SOFI vid Stockholms universitet. Dan-Olof kommer att prata om det svenska språkets roll i utrikesföddas väg in i arbetslivet. 

Stockholm, torsdagen den 8 februari, kl. 09.30-13.30

 

Om nätverket

Det finns tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens och kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling. Hur möter vi bäst de ständigt förändrade kompetenskraven? Vilka områden kommer den nya regeringen prioritera? Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Catharina Bildt GrapeSeniorkonsult integration, mötesledare för Altingets nätverk Arbetsmarknad

Program

NätverksmöteIntegration och arbetslöshet: Svenska språket som nyckel till framgång?
8 februari 2024
Stockholm

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar från 2022 var arbetslösheten hos utrikesfödda 16,1% medan siffran hos inrikesfödda var 4,7%. Hur ska vi komma till bukt med detta problem? SFX är ett samarbete mellan Stockholm läns kommuner med syftet att tillvarata nyanländas yrkeskompetens. Detta görs genom att fokusera på det svenska språket och erbjuda kurser som "svenska för ingenjörer" och "svenska för bussförare". Hur stor roll spelar språket i nyanländas integrering på arbetsmarknaden, och kan detta vara den rätta vägen att gå?

Dagens träff kommer att gästas av, dels Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och grundare av yrkesinriktade utbildningarna Sfx där han kommer att prata mer om Sfx:s arbete, dels Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på SOFI vid Stockholms universitet. Dan-Olof kommer att prata om det svenska språkets roll i utrikesföddas väg in i arbetslivet. 

Stockholm, torsdagen den 8 februari, kl. 09.30-13.30

 

NätverksmöteHur får vi fler i arbete?
9 april 2024
Stockholm

För åtta år sedan tillsattes Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) med uppdrag att främja samverkan kommuner och Arbetsförmedlingen emellan, genom bland annat utveckling av nya samverkansformer. Syftet med delegationen var att minska arbetslösheten hos ungdomar, och effektivisera nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad. I början av året lämnades delegationens slutbetänkande över till regeringen.

Dagen träff kommer att gästas av Lil Ljunggren Lönnberg som är Duas oförande. Lil kommer under träffen att närmare berätta om slutbetänkandet, och vilka rekommendationer och slutsatser delegationen kommit fram till. 

Stockholm, tisdagen den 9 april, kl.09.30-13.30

Lil Ljunggren Lönnberg, orförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete
NätverksmöteStatssekreteraren har ordet
12 juni 2024
Stockholm

Arbetsmarknaden präglas allt mer av omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft med kompetens inom digitalisering och elektrifiering förväntas öka alltmer, samtidigt som det inom bristyrken likt barnmorska, snickare eller VVS-montörer behövs fler människor. Framförallt i norr. Vi har också problem med en hög andel arbetslösa bland utrikes födda. Vilka åtgärder behövs för att främja inkludering och få fler i arbete och hur möter vi den teknologiska utvecklingens förändrade kompetensbehov? 

För dagens träff så gästar Sophia Metelius, statssekreterare hos arbetsmarknads-och integrationsminister Johan Pehrson. Under dagen kommer Metelius att ge oss en inblick i det senaste från regeringens politik och diskutera de aktuella utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför. 

Stockholm, onsdagen 12 juni 2024 kl. 09.30-13.30

NätverksmöteLeksand och Rättvik: Kommunerna som samverkar kring kompetensförsörjning
10 september 2024
Stockholm

Leksands och Rättviks kommuner inrättade år 2022 en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. I stället för att jobba enskilt i sina fåror så skapades denna nämnd för att ta ett helhetsgrepp över arbetsmarknadsfrågor. Med en region som kännetecknas av låg arbetslöshet och en åldrande befolkning har kompetensförsörjningsfrågor stått högst upp på agendan.

Genom att samla allt under ett tak har de skapat en plattform som syftar till att möta framtidens kompetensbehov på ett bättre sätt. Är detta ett tillvägagångssätt som fler kommuner bör överväga? Hur kan man lyckas implementera nyskapande strategier och främja samarbete för att uppnå gemensamma mål? Dagens träff gästas av Mats Berglund, förvaltningschef på VIA-förvaltningen, som kommer att berätta om sina erfarenheter. *

* Fler gäster kan tillkomma. 

Tisdagen den 10 september, kl. 09.30-13.30, Stockholm

NätverksmöteAI och färre arbetstimmar: Hur bör vi arbeta?
27 november 2024
Stockholm

Under 2022 deltog många företag i Storbritannien i ett projekt som gick ut på att under sex månader införa en fyradagars arbetsvecka med bibehållen lön. Studier har påvisat att det finns många positiva effekter av detta, bland annat minskad stress och ökad produktivitet. I Sverige så valde väskföretaget Sandqvist att införa 30 timmars arbetsvecka med fortsatt heltidslön. Samtidigt så ökar den tekniska utvecklingen med AI som i framtiden kan tänkas ersätta flera av de jobb som idag sköts av människor.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Kan detta vara en lösning på kompetensbristen och arbetslösheten? Är arbetsmarknadens normer på väg att förändras? Och vad får AI, förändrade arbetsvillkor och kanske fler och fler som väljer att arbeta färre timmar för effekt för samhället i stort? Dagens träff gästas bland annat av Caroline Lind, VD för Sandqvist som kommer att berätta mer om tankarna bakom införandet av 30timmars arbetsvecka och vilka konsekvenser som går att urskilja. *

Stockholm, tisdagen den 10 september, kl. 09.30-13.30

*Fler gäster tillkommer snart.

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00