Nätverk

Hälsa och sjukvård

Vilka reformer krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna? Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården? Vad är planen för omställningen till nära vård och hur ska Sverige bli ledande inom e-hälsa? I Altingets nätverk för hälsa och sjukvård diskuterar vi vägen framåt. 

Nästa möte

NätverksmöteHur utreder statens haverikommission olyckor inom vård?
23 april 2024
Stockholm

Statens haverikommission är en myndighet under Försvarsdepartementet som har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor och tillbud. Den första vårdrelaterade slutrapporten släpptes år 2023, och i den utreddes ett fall om ett fördröjt vårdförlopp vid cancersjukdom. Denna utredning mynnade ut i säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen. Men vad är det som avgör om en olycka utreds eller inte, och hur ser processen ut? Vad kan detta få för betydelse för vården i stort? Hur kan vårdskador förebyggas och förhindras?

Under dagens träff kommer Statens haverikommissions generaldirektör John Ahlberk att gästa nätverket för att diskutera frågor som dessa närmare.

Stockholm, tisdagen den 23 april, kl. 09.30-13.30

John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission

Om nätverket

Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Samtidigt tampas vi inom sjukvården med bristande kompetensförsörjning, allt längre vårdköer och minskat antal fysiska vårdplatser. Den bistra verkligheten är att grundbulten i det svenska välfärdssystemet numera står inför stora utmaningar. Hur löser vi detta? Här har vi tid med nyanserna och går djupare än i den dagliga politiska debatten. Som deltagare i nätverket får du ta del av spännande diskussioner, nätverkande och brobryggande, där varje träff erbjuder nya perspektiv på aktuella frågor. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika delar av vårdsektorn med utgångspunkt i lärorika och inspirerande gästföredrag. Här möts regionala, kommunala och privata aktörer och diskuterar riktningen framåt - i hela vårdkedjan. 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Anne CarlssonSenior rådgivare Reform Society Company, mötesledare för Altingets nätverk Vård

Program

NätverksmöteHur utreder statens haverikommission olyckor inom vård?
23 april 2024
Stockholm

Statens haverikommission är en myndighet under Försvarsdepartementet som har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor och tillbud. Den första vårdrelaterade slutrapporten släpptes år 2023, och i den utreddes ett fall om ett fördröjt vårdförlopp vid cancersjukdom. Denna utredning mynnade ut i säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen. Men vad är det som avgör om en olycka utreds eller inte, och hur ser processen ut? Vad kan detta få för betydelse för vården i stort? Hur kan vårdskador förebyggas och förhindras?

Under dagens träff kommer Statens haverikommissions generaldirektör John Ahlberk att gästa nätverket för att diskutera frågor som dessa närmare.

Stockholm, tisdagen den 23 april, kl. 09.30-13.30

John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission
NätverksmöteLife science och kliniska läkemedelsprövningar: Vård i världsklass
28 maj 2024
Stockholm

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi med målet att positionera landet som en global ledare. Fokus riktas mot att förbättra metoder för klinisk och patientnära forskning samt främja samarbete mellan olika instanser. Här kan kliniska läkemedelsprövningar ses som en nyckelkomponent för medicinska framsteg och vidare en förbättrad vård. Strikta riktlinjer reglerar dessa prövningar i Sverige och har en betydande inverkan på utvecklingen och godkännandet av nya läkemedel. Detta skiljer sig en del från våra nordiska grannländer, som har andra typer av regelverk. Hur kan vi främja innovation samtidigt som vi upprätthåller reglering i hälsosektorn? Vad skiljer i utförande och resultat mellan Sverige och våra nordiska grannländer? Och hur påverkar uppkomsten av nya läkemedel i alla led, från idé till patient?

Gunilla Andrew-Nielsen, chef för kliniska prövningar, delar insikter från Läkemedelsverket om hur Sverige och nordiska länder navigerar genom detta landskap av forskning och godkännanden. Hur ger vi medborgare tillgång till banbrytande behandlingar och stärker vår vård? Träffen gästas även av Jeanette Edblad, chef på life science kontoret på Regeringskansliet sedan september 2023. Vad är riktningen för Sverige inom området, vad kan vi förvänta oss av utvecklingen framöver?

 

Stockholm, tisdagen den 28 maj, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteOmställningen till nära vård
8 oktober 2024
Stockholm

Fotograf: Till vänster Hans Alm, till höger Erik Simander

Omställningen till nära vård pågår för fullt både i Sveriges regioner och kommuner. Med utgångspunkt från patientens behov så har ett nytt arbetssätt utformats för att kunna erbjuda en bra vård och kunna jobba mer proaktivt än reaktivt. Kort och gott främja hälsa. Men hur går det med implementeringen och vilka problem finns i vårdkedjan? Hur kan vi underlätta för att patientens behov och förutsättningar i större utsträckning ska styra vården? Det är till stor den en samverkansfråga där digitalisering också kan spela en roll, att vården är nära behöver inte vara fysiskt. Kommuner, regioner och socialtjänst får också mer utrymme att samverka för patientens bästa.

Dagens träff gästas av Lisbeth Löpare Johansson, samordnare inom Nära vård på SKR, samt Magnus Isacsson, allmänläkare och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam. De båda kommer att diskutera framtiden med en god och nära vård – hur kommer det att se ut och vad behöver vi göra för att underlätta omställningen?

Stockholm, tisdagen den 8 oktober, 09.30-13.30

NätverksmöteFörnyelse och framtidsutsikter: Utredning om statligt huvudmannaskap
3 december 2024
Stockholm

Som en av de mest omfattande punkterna i Tidöavtalet så tillsatte regeringen under 2023 en parlamentarisk kommitté för att undersöka möjligheterna till att införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för den svenska hälso-och sjukvården. I direktiven har avgränsningen gjorts att se till de 21 regionerna, och om resultatet talar för ett statligt ansvar så är nästa steg även att överväga hur ansvarsfördelningen ska se ut med den del av sjukvården som kommunerna ansvarar för. Men vad skulle ett statligt huvudmannaskap innebära för sjukvården, är det en möjlig omställning? Är detta en lösning på kompetensbristen, långa vårdköer och en enklare omställning till nära vård?

För att diskutera frågan gästar Jean Luc af Geijerstam, generaldirektör på myndigheten för vård-och omsorgsanalys, men även ordförande i kommittén som ska utreda det statliga huvudmannaskapet.

Stockholm, tisdagen den 3 december, 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00