Nätverk

Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige

Hur ska vi komma tillrätta med de problem som idag präglar bostadsmarknaden? Hur kan vi bygga så att alla invånare garanteras bostad utan att bli utelämnade till en otrygg andrahandsmarknad? Och hur kan politiken på bästa sätt främja bostads- och samhällsbyggande? I detta nätverk sätter vi fokus på frågor som är gemensamma för privat och offentlig sektor inom bostadssektorn i södra Sverige. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nästa möte

NätverksmöteVad kan svensk bostadspolitik lära av Danmark?
9 april 2024
Malmö/Lund

I bostadsdebatten jämförs Sverige ofta med våra grannländer. Hyresgästföreningen har i två rapporter undersökt hur svensk bostadspolitik skiljer sig från den i Norge och Finland. Nu har den tredje och sista rapporten i serien utkommit, som jämför Sverige med det grannland som kanske ligger oss närmast när det gäller utmaningarna i bostadssektorn: Danmark. Hur ser bostadsmarknaden i Danmark egentligen ut? Vad kan vi lära av den danska bostadspolitiken? Och vad är det för speciellt med den danska allmännyttan? 

Dagens träff gästas av Olof Karlsson, utredare på Hyresgästföreningen och författare till denna rapport, som kommer för att berätta mer om bl.a. dessa frågor. 

Malmö/Lund, tisdagen den 9 april, kl. 09.30-12.30

Om nätverket

Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Altingets nätverk för bostad och samhällsbyggande i södra Sverige erbjuder ett förtroligt forum där aktörer kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera detta. Utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi förs ett utvecklande och konkret samtal om vad som krävs för ett välfungerande byggande.

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Malmö, Lund eller Köpenhamn. Det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammahängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Anneli EgestamModerator, föreläsare, mötesledare för Altingets nätverk Bostad och samhällsbyggande

Program

NätverksmöteVad kan svensk bostadspolitik lära av Danmark?
9 april 2024
Malmö/Lund

I bostadsdebatten jämförs Sverige ofta med våra grannländer. Hyresgästföreningen har i två rapporter undersökt hur svensk bostadspolitik skiljer sig från den i Norge och Finland. Nu har den tredje och sista rapporten i serien utkommit, som jämför Sverige med det grannland som kanske ligger oss närmast när det gäller utmaningarna i bostadssektorn: Danmark. Hur ser bostadsmarknaden i Danmark egentligen ut? Vad kan vi lära av den danska bostadspolitiken? Och vad är det för speciellt med den danska allmännyttan? 

Dagens träff gästas av Olof Karlsson, utredare på Hyresgästföreningen och författare till denna rapport, som kommer för att berätta mer om bl.a. dessa frågor. 

Malmö/Lund, tisdagen den 9 april, kl. 09.30-12.30

NätverksmöteHur planerar man för en hållbar, funktionell och innovativ stadsutveckling? 
23 maj 2024
Malmö

Hur skapar vi en hållbar stadsutveckling som tar hänsyn till politik och medborgarnas behov? Kommuner måste strategiskt planera för långsiktig tillväxt samtidigt som de balanserar miljömässiga och sociala aspekter som klimatförändringar och social inkludering. Med ökande behov av bostäder, trögrörlighet på bostadsmarknaden och en varierande befolkning, hur anpassar vi oss? Samtidigt möter vi ekonomiska begränsningar och andra hinder. Hur planerar man för en hållbar stadsutveckling och vad kan vi förvänta oss framöver till följd av begränsade ekonomiska möjligheter och en ökad klimatoro?

Under dagens träff gästar Ole Kasimir, avdelningschef för strategiavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen, Lunds kommun, och Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö stad. 

Malmö, torsdag den 23 maj, 2024. kl. 09.30-12.30

NätverksmöteKommunpolitikens perspektiv: Hur bygger vi för tillväxttakten och planerar långsiktigt?
24 september 2024

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet. För att möta detta behov av nya bostäder är det nödvändigt att skapa boenden som är anpassade efter befolkningens behov och tillväxttakt. Här är det viktigt att kommuner då har de rätta verktygen och möjligheterna att planera och bygga på ett strategiskt sätt. Samtidigt är det avgörande att planera markanvändningen för att möta olika behov, exempelvis bostadsbyggande, sporthallar eller livsmedelsförsörjning.  Hur kan vi balansera olika intressen för att säkerhetsställa en hållbar kommunal utveckling och samtidigt möta behovet av ökad bostadsförsörjning? Vad vill politiken och vad är vägen framåt?

För att diskutera kommunalpolitikens roll och väg framåt så gästas dagens träff av Rasmus Törnblom(M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Lunds kommun, och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande och finanskommunalråd i kommunstyrelsen i Malmö.

NätverksmöteUrban integration och bostadsförsörjning
13 november 2024

Bild: Malmö universitet

Dagens träff gästas av Martin Grander, biträdande lektor på institutionen för urbana studier på Malmö universitet. Martin har framför allt studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå. Vad har boendet för betydelse för levnadsvillkor, segregation och integration? Mer info kommer. 

Onsdagen den 13 november, kl 09.00-12.30

NätverksmöteHur ser vi till att bostäder byggs i södra Sverige?
29 januari 2025

För att möta det nationella bostadsbehovet krävs enligt Boverket ungefär 60 000 nya bostäder årligen fram till och med 2030. Behovet är särskilt högt i storstäder, medan det på en del mindre orter kan finnas ett överskott. Förutom att möta bostadsbehovet rent numerärt finns även mål för såväl miljömässig som social hållbarhet. De bostäder och miljöer som vi tillskapar idag behöver vara långsiktigt hållbara ur alla perspektiv och hänsyn behöver tas till såväl ändamålsenlighet som robusthet och upplevelse. Dessa frågor handlar om de nya miljöer som vi ska tillskapa och lika mycket om hur vi kan jobba med det befintliga beståndet.

Det finns en rad hinder i våra processer som behöver överbryggas, konkurrensen om marken är en. Hur kan vi planera för och utveckla miljöer för nya bostäder samt en långsiktigt hållbar och attraktiv miljö på samma gång?

Dagens träff gästas av Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket, som kommer att diskutera dessa frågor med nätverket.

Onsdagen den 29 januari 2025, kl 10.00-12.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00