Nätverk

Bostad och samhällsbyggande

Hur ska vi komma tillrätta med de problem som idag präglar bostadsmarknaden? Hur kan vi bygga så att alla invånare garanteras bostad utan att bli utelämnade till en otrygg andrahandsmarknad? Och hur kan politiken på bästa sätt främja bostads- och samhällsbyggande? I detta nätverk sätter vi fokus på frågor som är gemensamma för privat och offentlig sektor och går djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nästa möte

NätverksmöteInfrastrukturens roll för innovativ samhällsbyggnad
21 mars 2024
Stockholm

När regeringen bildades efter valet 2022 så kom ministerposterna för bostad och infrastruktur att falla på en och samma person. Det säger minst sagt något om  synergin mellan infrastruktur och samhällsbyggande, något som definitivt kan kopplas både till utmaningar och möjligheter. Hur kan vi arbeta med infrastruktur i syfte att främja bostads- och samhällsbygget? Och hur kan vi dra nytta av nya trender och tekniker för att utvecklas inom de båda sektorerna?

Dagens träff kommer att gästas av Olof Johansson, Program- och innovationschef på Trafikverket, som kommer att diskutera frågor som dessa närmare med nätverket. Hur kan vi dra nytta av digitaliseringen när vi utvecklar både transportsystemet och samhällsbyggandet? Olof var tidigare VD på Samhällsbyggarna. 

Stockholm, torsdagen den 21 mars, kl. 09.30-13.30

Olof Johansson, Program- och innovationschef inom digitaliserat transportsystem på Trafikverket

Om nätverket

Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Altingets nätverk för bostad och samhällsbyggande erbjuder ett förtroligt forum där aktörer kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera detta. Utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi förs ett utvecklande och konkret samtal om vad som krävs för ett välfungerande byggande.

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline SzyberVice ordförande Småföretagarnas riksförbund och Villaägarna, rådgivare inom bostads-, bygg och fastighetsfrågor samt mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Samhällsbyggande samt Politisk påverkan och Opinionsbildning

Program

NätverksmöteInfrastrukturens roll för innovativ samhällsbyggnad
21 mars 2024
Stockholm

När regeringen bildades efter valet 2022 så kom ministerposterna för bostad och infrastruktur att falla på en och samma person. Det säger minst sagt något om  synergin mellan infrastruktur och samhällsbyggande, något som definitivt kan kopplas både till utmaningar och möjligheter. Hur kan vi arbeta med infrastruktur i syfte att främja bostads- och samhällsbygget? Och hur kan vi dra nytta av nya trender och tekniker för att utvecklas inom de båda sektorerna?

Dagens träff kommer att gästas av Olof Johansson, Program- och innovationschef på Trafikverket, som kommer att diskutera frågor som dessa närmare med nätverket. Hur kan vi dra nytta av digitaliseringen när vi utvecklar både transportsystemet och samhällsbyggandet? Olof var tidigare VD på Samhällsbyggarna. 

Stockholm, torsdagen den 21 mars, kl. 09.30-13.30

Olof Johansson, Program- och innovationschef inom digitaliserat transportsystem på Trafikverket
NätverksmöteBygga för inkludering: Urban segregation och möjligheter inom stadsplanering
23 maj 2024
Stockholm

Urban segregation är en växande utmaning i Sverige, något som medför ökat utanförskap och otrygghet. Hur vi utformar bostäder och offentliga platser påverkar segregationen. Stadsplanering och byggnadsdesign kan ha direkta konsekvenser för människors möjligheter och välbefinnande. Hur bostäder fördelas och vilka grupper som koncentreras i vissa områden spelar också stor roll. Här finns en möjlighet i att bygga och planera för olika behov. Hur kan vi förstå ojämlika livsvillkor och skillnader i livschanser ur ett arkitektur-och stadsbyggnadsperspektiv? Vad innebär urban segregation och i vilken utsträckning går den att byggas bort?

Dagens träff kommer att gästas av Ann Legeby som är Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH. Ann kommer vid detta tillfället berätta om hur vi ska förstå urban segregation och dess utmaningar. 

Stockholm, torsdagen den 23 maj, kl. 09.30-13.30

Ann Legeby, Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH
NätverksmöteBostadsbehovet i Sverige: Hur möter vi bristen och planerar framöver?
5 september 2024
Stockholm

Foto: Hanna Franzén

Lågkonjunktur och ökade räntor har nästintill lett till ett avstannande av byggandet i Sverige. Detta medför risk för varsel och att värdefull kompetens förvinner från byggbranschen. Högre materialkostnader i kombination med en alltmer ansträngd bostadsmarknad har slagit hårt mot branschen.

Samtidigt så ökar behovet av bostäder. För att möta bostadsbehovet som byggts upp de senaste 15 åren, då bostadsbyggandet inte motsvarat befolkningsökningen, krävs enligt Boverket nationellt uppskattningsvis 60 000 nya bostäder årligen till och med 2030. Behovet är särskilt stort i storstäder. Samtidigt finns det ett överskott av bostäder i andra kommuner. Hur når vi dit och skapar rörlighet på bostadsmarknaden där det idag kan finnas låsningar? Vad förhindrar att befintliga byggnader och bostäder utnyttjas på bästa sätt? Går det att skapa en långsiktighet i branschen?

Under dagens nätverksträff gästar Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. Anders diskuterar lägesbilden och hur prognosen ser ut framåt. Som vanligt ägnar vi andra timmen åt diskussion.

Stockholm, torsdagen den 5 september kl. 09.30-13.30

NätverksmötePanelsamtal om klimatsmart samhällsbyggande
6 november 2024
Stockholm

Bostadsbyggandet är på extremt låga nivåer och byggsektorn går på lågvarv. Vissa lyfter detta som en chans till reflektion kring hur framtidens bostads- och samhällsbyggande bör se ut. Byggsektorn står enligt Boverket för ca 20 % av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. En viktig del av den gröna omställningen står alltså att finna i planerandet och genomförandet av framtidens byggnader.

Men hur kan bygg- och bostadssektorn bli ekologiskt hållbar? Vilka goda exempel finns att hämta inspiration från? Och kan det finnas fler vinster än bara ekologiska med "grönt byggande"?

Dagens träff blir ett panelsamtal kring bland annat dessa frågor. Medverkar gör Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen, Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter, Rebecca Rubin, chef för social hållbarhet och affärsutvecklare på Sveafastigheter, och Anna Ervast Öberg, operativ chef på Folkhem. 

Stockholm, onsdagen den 6 november kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur håller vi uppe byggtakten?
22 januari 2025
Stockholm

För att klara bostadsförsörjningen så behövs det byggas fler bostäder i flertalet av Sveriges kommuner. I skrivande stund påverkas byggbranschen kraftigt av höga räntor, varsel och byggstopp. När byggandet förväntas komma i gång vet ingen. Man vad säger kommunerna, som har det stora ansvaret att planera bostadsbyggandet och ta fram effektiva detaljplaner? Vi har bjudit in till en paneldiskussion för att diskutera denna heta potatis - byggande.

Vilka möjliga åtgärder som kommunerna själva styr över ligger närmast till hands för att stimulera byggande? Vilka åtgärder önskar bostadsutvecklare och branschen från kommuner? Och hur kan man planera för långsiktighet och samtidigt stålsätta sig för kortsiktiga kriser? Dagens panel består bland annat av Erik Blohm, förvaltningsdirektör på Örebro kommun. Fler gäster tillkommer. 

Stockholm, onsdagen den 22 januari 2025, 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00