JO yttrar sig över SOU 2020:45

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45).


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar