Februari 2018

Tisdag 27. februari

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 28. februari

 • Utredning: Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (Delegationen för unga till arbete)

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Mars 2018

Torsdag 1. mars

 • Utredning: Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (Agenda 2030-delegationen)

  Sista datum för delegationen att lämna ytterligare förslag till åtgärder som bör komplettera den nationella handlingsplanen.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet

  Sista datum för Tillväxtverket att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.

Lördag 10. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag

  Sista datum för Forum för levande historia att slutredovisa uppdraget.

Torsdag 15. mars

 • Utredning: Översyn av statens stöd till trossamfund

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En utvecklad översiktsplanering

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Tisdag 20. mars

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 30. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

  Sista datum för Vinnova att redovisa uppdraget.

Lördag 31. mars

 • Utredning: Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept

  Sista datum för Verket för innovationssystem att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn

  Sista datum för Socialdepartementet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsätta insatserna för att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket

  Sista datum för länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

  Sista datum för Kriminalvården att redovisa uppdraget.