Mars 2018

Torsdag 22. mars

KL. 9:00
 • KU håller öppen utfrågning med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

  Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.

Tisdag 27. mars

KL. 10:30
 • KU håller utfrågning med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

  Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.

Fredag 30. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

  Sista datum för Vinnova att redovisa uppdraget.

Lördag 31. mars

 • Utredning: Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept

  Sista datum för Verket för innovationssystem att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn

  Sista datum för Socialdepartementet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

  Sista datum för Kriminalvården att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsätta insatserna för att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket

  Sista datum för länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län att slutredovisa uppdraget.

April 2018

Söndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget till socialdepartementet och utbildningsdepartementet.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Fredag 13. april

 • Sista datum för utvärdering av uppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram

Söndag 15. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.

Onsdag 18. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen

  Sista datum för Statskontoret att lämna en slutredovisning till utbildningsdepartementet.

Tisdag 24. april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Maj 2018

Onsdag 2. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Måndag 14. maj

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 15. maj

 • Utredning: En utvecklad översiktsplanering

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Fredag 18. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

  Sista datum för Barnombudsmannen att redovisa uppdraget.