Debatt

Redovisa vilka utredningar ni stöder er tolkning på

Det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen nu kör en helt egen linje, i frågor där myndigheten tidigare samarbetat och försökt nå samsyn med Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det skriver representanter för Naturskyddsföreningen, WWF Sverige, Skydda Skogen och Birdlife Sverige i en slutreplik.

”Det återstår att se vad Naturvårdsverkets vägledning om artskydd kommer att landa i.”
”Det återstår att se vad Naturvårdsverkets vägledning om artskydd kommer att landa i.”Foto: Altinget
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Karin Lexén
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Gustaf Lind
Generalsekreterare WWF Sverige
Elin Götmark
Talesperson Skydda Skogen
Kjell Carlsson
Vice ordförande Birdlife Sverige 

Skogsstyrelsen menar i sin replik angående artskyddet den 4 mars att vårt resonemang saknar underbyggda argument. Detta är märkligt med tanke på att Skogsstyrelsen, trots upprepade påstötningar, inte kunnat redovisa öppet vilka domslutsformuleringar som stöder deras tolkning. Vi har fått en lista med domar, men där saknas stöd för att varje fågel ska räknas.

Läs också

Domstolarna har biologisk kompetens

I en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen (M 13672-19) resoneras kring vad som krävs för att upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktionalitet. Även om ett stort antal fågelarter berörs så konkluderar domstolen: ”Sammantaget bedömer Mark- och miljööverdomstolen att anläggandet av vägen, trots de åtgärder Trafikverket föreslagit, kommer i konflikt med 4 § 4 artskyddsförordningen avseende mindre hackspett och gröngöling”. Vägbygget förhindras alltså inte av förekomsten av bofinkar.

Våra mark- och miljödomstolar har biologisk kompetens.

Skogsstyrelsen borde även förstå innebörden av målet där Mark- och miljödomstolen i Vänersborg slår fast att ”generell bedömning av området och berörda arters habitatkrav, kan ge tillräcklig säkerhet i fråga om förutsättningarna för bibehållen kontinuerlig ekologisk funktionalitet när det gäller vanliga arter, med mindre specifika livsmiljökrav och vars livsmiljöer generellt inte hotas av skogsbruksåtgärder…” Inga krav på bofinksinventeringar. Våra mark- och miljödomstolar har biologisk kompetens.

Skogsstyrelsen kör en egen linje

Det som EU-domstolen och svenska domstolar har klargjort är att svensk skogslagstiftning inte uppfyller ställda krav på kunskapsunderlag när man fattar beslut om avverkning. Direktiven tillåter inte heller att skogsbruk utarmar ekosystemen.

Det återstår att se vad Naturvårdsverkets vägledning om artskydd kommer att landa i. Det är i sammanhanget anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen nu kör en helt egen linje, i frågor där myndigheten tidigare samarbetat och försökt nå samsyn med Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Vi uppmanar klimat- och miljöministern att säkerställa att förändringar av artskyddsförordningen utgår från en transparent rättsutredning som leder till en korrekt implementering av naturvårdsdirektiven.

Läs tidigare inlägg i debatten

Slutreplik: Skogsstyrelsen är svaret skyldig

I praktiken betyder påståendet om att markägarna behöver ha koll på varenda fågel inte något för skogsbruket, om inte Skogsstyrelsen har för avsikt att helt reformera systemet, något som inte har annonserats. Det skriver Gabriel Michanek, Jonas Sandström och Jan Darpö i en slutreplik.

Att bara tycka om artskyddet håller inte – vi är trygga med vår tolkning

Att kritisera vår argumentation för att vara för grund utan att själva framföra sakliga och underbyggda argument, gör att resonemanget faller platt. Det skriver Andrea Airosto och Thomas Mårtensson vid Skogsstyrelsen i en replik.

Skogsstyrelsens analys är alltför grund

Den svenska debatten om artskyddet i skogen är för onyanserad och delvis osaklig. Det är beklagligt att EU-domstolen inte gav tydligare svar på några oklara rättsfrågor. Vi menar dock att Skogsstyrelsens analys av EU-rättspraxis och svensk praxis är alltför grund. Det skriver Gabriel Michanek och Jan Darpö, Uppsala universitet, tillsammans med Jonas Sandström, SLU Artdatabanken.

Miljöorganisationer: Fall inte för påtryckningarna från skogsindustrin

Nu trummas det ut att varje koltrast och bofink ska skyddas mot störning och skada från skogsbruk. Frågan är om budskapet är sant? I de domar som Skogsstyrelsen hänvisar till finns mycket begränsat stöd för att individskyddet ska tolkas så strikt som myndigheten håller fast vid i såväl debattartiklar som pressmeddelanden. Det skriver representanter för Naturskyddsföreningen, WWF Sverige, Skydda Skogen och Birdlife Sverige.

Nämnda personer

Karin Lexén

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Gustaf Lind

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Doktor i folkrätt (Stockholms uni., 2004)

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00