Skogsstyrelsens gd: Vårt naturvårdsarbete kommer stå starkt

REPLIK. Jag håller inte med Johanna Sandahl och Naturskyddsföreningen. Att sluta med registrering av nyckelbiotoper skulle inte innebära en inbromsning i naturvårdsarbetet, skriver generaldirektör Herman Sundqvist.

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

 

Efter flera gedigna utredningar och noggranna avvägningar har Skogsstyrelsen lagt förslaget att sluta med registrering av nyckelbiotoper (områden i skogen som från en samlad bedömning har mycket stor betydelse för skogens växter och djur) i samband med att vi granskar avverkningsanmälningar.

Vi tar nu emot remissvar på förslaget som därefter kommer att beredas för beslut i Skogsstyrelsens styrelse.

Regleras inte av lagen

Ja, det finns argument för och emot, men bedömningen så långt är att skälen som talar emot att fortsätta registrera vid inkommen anmälan väger tyngre, bland annat eftersom registreringen riskerar att underminera tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet.

Tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs och nyckelbiotoper regleras inte av lagen.

Vårt naturvårdsarbete

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl skriver att det skulle innebära en inbromsning i naturvårdsarbetet om förslaget att upphöra med registreringen blir verklighet. Jag håller inte med.

Här är några exempel på vad Skogsstyrelsen efter en eventuell förändring arbetar vidare med som tidigare:

  • Tillsyn för att kontrollera den miljöhänsyn som måste tas enligt miljöbalken och skogsvårdslagen.

  • Biotopskydd – ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter.

  • Naturvårdsavtal – ett avtal mellan skogsägaren med syfte att utveckla och bevara naturvärden.

  • Naturvårdande skötsel av skyddade områden med de resurser vi fått tilldelade.

  • Uppföljning av biologisk mångfald eller hänsyn vid avverkningar.

  • Registrering av nyckelbiotoper i andra verksamheter kommer fortsätta, till exempel vid rådgivning och områdesskydd.

  • Arbete med målbilder för god miljöhänsyn.

Sjösatt utredning

Att den utökade nationella inventeringen av nyckelbiotoper upphörde är ett beslut taget i riksdagen. Det kan vi självklart inte gå emot. Utredningen om förstärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen som regeringen sjösatt, kan det dröja några år innan vi ser resultatet av och det är heller inte säkert att problematiken kring tillsynen adresseras.

Erbjuda våra tjänster

Däremot är det riktigt att det behövs ett kunskapsunderlag om naturvärden i svenska skogar, precis som vi också skriver i utredningen.

Vi skriver dessutom i utredningarna att de kunskapsunderlag som finns i dag behöver kompletteras. Utvecklade arbetssätt kommer också finnas på plats innan registreringen i så fall upphör. Skogsägaren har redan i dag ett ansvar att känna till sin skog och vi kommer, enligt förslaget, att erbjuda våra tjänster där.

Konstruktiva synpunkter

Det stämmer att Skogsstyrelsen arbetat intensivt med nyckelbiotopsfrågan i ett brett perspektiv tillsammans med skogsnäring och naturvårdsrepresentanter. Där har Naturskyddsföreningen varit en viktig part. Min bild är att den dialogen har stärkt vårt naturvårdsarbete och kommer fortsätta att göra det även framöver.

Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag som är ute på remiss och vi ser nu fram emot en bredd av konstruktiva synpunkter på det innan vår styrelse får frågan på sitt bord i december.

Forrige artikel Muf: Regeringen måste sluta sätta käppar i turbinen för kärnkraften Muf: Regeringen måste sluta sätta käppar i turbinen för kärnkraften Næste artikel Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen
Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.