November 2022
28 november
18:00
Seminarium: Internationell utblick – Sverige ordförande i EU
AdressABF-huset, Stockholm
29 november
Trilog: Sociala klimatfonden
AdressBryssel
09:00
Konferens: Vind 2022
AdressMünchenbryggeriet , Stockholm
10:00
Trafikutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
11:00
Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
11:00
Näringsutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
30 november
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon
Adress
10:00
Seminarium: Hållbar kemikaliehantering i arbetslivet – hur arbetar du?
AdressSeminariet sänds digitalt på webben
14:30
Seminarium: Policymöjligheter för att minska klimatförändringar och dess effekter
AdressKTH, Stockholm och digitalt på webben
December 2022
1 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå ytterligare krav på etablering för att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om kortade ledtider för laddinfrastruktur
Adress
Regeringsuppdrag: Ändring av uppdraget att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas
Adress
Konferens: Låt staden grönska
AdressNacka Tower Marina, Nacka
Nordisk konferens: Mot grönare, hälsosammare och uthålliga städer
AdressHotell Marina Tower, Nacka
07:30
Seminarium: Hållbar konsumtion – utopi eller verklighet
AdressNobel Prize Museum, Stockholm och digitalt på webben
09:00
Seminarium: Alnarps Nötköttsdag 2022
AdressAlnarp , Lomma och digitalt på webben
09:30
Altinget nätverk: Geotermi: En outnyttjad baskraft?
AdressF7, Stockholm
10:00
Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
10:00
Trafikutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
13:00
Webbinarium: Skogens roll i klimatarbetet
AdressSeminariet sänds digitalt på webben
14:00
Frågestund i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
2 december
09:00
Peter Kullgren (KD) deltar i en interpellationsdebatt
AdressRiksdagen, Stockholm
5 december
09:30
Evenemang: World Soil Day 2022
AdressCampus Ultuna, Uppsala och digitalt på webben
12 december
Trilog: CBAM (Koldioxidtullar)
Adress
15 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen
Adress
09:30
Altingets Nätverk: Normförändring som ett verktyg i den cirkulära omställningen
AdressF7, Stockholm
20 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader
Adress
22 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad
Adress
31 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området omställning av transportsystemet till fossilfrihet
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att vara nationellt ansvarig för det europeiska järnvägsåret 2021
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att beskriva hanteringen av evakueringar av tåg vid störningar
Adress
Januari 2023
16 januari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att inrätta ett gästforskarprogram inom klimat- och miljöområdet
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter
Adress
31 januari
Utredning: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster, Dir. 2022:49
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll i syfte att förbättra Trafikverkets rutiner och arbetssätt
Adress
Februari 2023
2 februari
09:30
Altinget nätverk: Sveaskogs arbete för ett hållbart skogsbruk
AdressF7, Stockholm
15 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel till samma ändamål
Adress
17 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–2021
Adress
Mars 2023
7 mars
09:30
Altinget nätverk: Naturvårdsverket om EU:s produktpolitik
AdressF7, Stockholm
15 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en kontrollstation av reglerna för byggnaders energiprestanda
Adress
29 mars
09:30
Altinget nätverk: Granskningen av skogsindustrin
AdressF7, Stockholm
31 mars
Utredning: Vita certifikat, Dir. 2021:82
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera dagens krav på vinterdäck för tunga fordon och utreda behovet av skärpta regler
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att belysa tillståndsgivningen för färdtjänst
Adress
Utredning: Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, Dir. 2022:18
Adress
Utredning: Stärkta incitament för utbyggd vindkraft, Dir. 2022:27
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla arbetet med hastighetsanpassningar
Adress
April 2023
25 april
Regeringsuppdrag: Uppdrag att inrätta ett övervakningsprogram för bifångst av tumlare
Adress
Maj 2023
1 maj
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad
Adress
15 maj
Utredning: Reglering av fisket för att skydda marina skyddade områden, Dir. 2022:22
Adress
16 maj
09:30
Altinget nätverk: Dagens elkraftnät och framtidens elförsörjning
AdressF7, Stockholm
24 maj
09:30
Altinget nätverk: Biodiversitetskrediter
AdressF7, Stockholm
31 maj
Regeringsuppdrag: Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen
Adress
Juni 2023
20 juni
Utredning: Vattenfrågor vid planläggning och byggande, Dir. 2021:92
Adress
30 juni
Utredning: Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning, Dir. 2022:26
Adress
Juli 2023
31 juli
Regeringsuppdrag: Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft
Adress
Augusti 2023
1 augusti
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
Adress
31 augusti
Utredning: Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt, Dir. 2022:50
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda vissa frågor om mer förmånlig beskattning vid bl.a. skydd av skog
Adress
September 2023
30 september
Utredning: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, Dir. 2022:85
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen
Adress
Oktober 2023
1 oktober
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för åtgärder på järnvägen på stråket Göteborg–Oslo
Adress
31 oktober
Utredning: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena, Dir. 2022:20
Adress
Utredning: En nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen, Dir. 2022:77, Dir. 2022:77
Adress
December 2023
1 december
Utredning: En ny livsmedelsberedskap, Dir. 2022:33
Adress
5 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga och analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten
Adress
15 december
Regeringsuppdrag: Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera en effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens
Adress
21 december
Utredning: En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning, Dir. 2022:69
Adress
31 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan
Adress
Januari 2024
31 januari
Utredning: Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster, Dir. 2022:127
Adress
Februari 2024
28 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan
Adress
29 februari
Utredning: Stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, Dir. 2022:99
Adress
Mars 2024
8 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige
Adress
31 mars
Utredning: En nationell samordnare för Agenda 2030, Dir. 2020:17
Adress
April 2024
30 april
Utredning: Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi, Dir. 2022:67
Adress
Maj 2024
1 maj
Regeringsuppdrag: Uppdrag att hantera statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter
Adress
Juni 2024
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
Adress
30 juni
Regeringsuppdrag: Uppdraget att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
Adress
November 2024
29 november
Utredning: En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk, Dir. 2022:92
Adress
30 november
Regeringsuppdrag: Uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv samt öka kunskapen om storskarvens predation och födosök
Adress
December 2024
1 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja regeringens arbete med fortsatt digitalisering av välfärden genom att identifiera rättsliga hinder
Adress
2 december
Utredning: Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) om en strategi för hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF), Dir. 2022:126
Adress
13 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en internationell utvärdering av svensk förvaltning av europeisk ål
Adress
20 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn
Adress
31 december
Utredning: Initiativet Fossilfritt Sverige
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att etablera vågar i infrastrukturen för att kontrollera överlaster
Adress
Maj 2025
20 maj
Utredning: En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske, Dir. 2021:35
Adress
Oktober 2025
30 oktober
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsatt samordna innovationssamarbetet med Tyskland och Frankrike avseende elvägar
Adress