Debatt

Vi ser ingen kris för biologisk mångfald i svensk skog

Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden, men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Det skriver Skogsindustrierna i en slutreplik.

De mål som vi nu har satt för att öka mängden död ved samt gamla och grova träd kommer att bidra ytterligare till att fler värdefulla livsmiljöer skapas, skriver debattörerna.
De mål som vi nu har satt för att öka mängden död ved samt gamla och grova träd kommer att bidra ytterligare till att fler värdefulla livsmiljöer skapas, skriver debattörerna. Foto: Joacim Bohlander/Unsplash
Henrik Sjölund
Viveka Beckeman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det gläder oss att WWF och Naturskyddsföreningen vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog. Vi håller helt med om att det första steget är att enas om utgångsläget. En dialog om skogsbruk och biologisk mångfald, grundad på fakta, är precis vad som behövs.

Läs också

Vi är säkert också överens om att skogen spelar en central roll i den pågående omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det som skiljer är vilka avvägningar vi menar behöver göras på vägen. Vår utgångspunkt är att skogen gör mest nytta för klimatet och samhället om den brukas på ett ansvarsfullt sätt.

Skogsindustriernas övergripande mål för biologisk mångfald är att alla naturligt förekommande arter kan fortleva i skogslandskapet. Målet går att nå med anpassad skogsskötsel och naturhänsyn i den brukade skogen tillsammans med den skogsmark som lämnas obrukad i frivilliga eller formella avsättningar.

Gett resultat

Rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik visar på en tydligt positiv trend sedan mitten av 1990-talet. De senaste 30 årens skogspolitik med frihet under ansvar har gett resultat.

De mål som Skogsindustrierna nu har satt för att bland annat öka mängden död ved, gamla och grova träd kommer att bidra ytterligare till att fler värdefulla livsmiljöer skapas. Dessa mål har satts i avsaknad av konkreta och mätbara preciseringar av miljömålet Levande skogar. Politiken måste göra ett omtag här. En rimlig ambition är nya preciseringar som är till stöd och vägledning för skogsägaren. Önskvärt är också att de har koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi vill diskutera hur rödlistan kan bli det kunskapsunderlag den förtjänar, i stället för att missbrukas som slagträ i debatten.

Skogsindustrierna

”Öppna för diskussioner”

Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden i den svenska skogen. Men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Vi vill också diskutera hur rödlistan kan bli det kunskapsunderlag den förtjänar, i stället för att missbrukas som slagträ i debatten, samt vilka ytterligare kunskapsunderlag vi behöver för att få en tydlig bild av arters utveckling.

Vi bjuder nu in WWF, Naturskyddsföreningen med flera till rundabordssamtal och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog.

Tidigare inlägg i debatten

Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras

Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik.

Skogsindustrierna: Alla arter kan fortleva i skogen

Debatten om biologisk mångfald har ofta fel fokus. I stället för att prata om hur många procent skogsmark som ska undantas från brukande, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i den brukade skogen, skriver Skogsindustrierna.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget