Debatt

Replik: Byggföretagen har fel om LOU

Bostadsbristen är allvarlig i flera av landets kommuner. Genomförs förslaget så får allmännyttan bättre förutsättningar att bygga bostäder som fler har råd att bo i, skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

 Även om företagen får rätt så kostar en domstolsprocess både tid och pengar. 
 Även om företagen får rätt så kostar en domstolsprocess både tid och pengar. Foto: © European Union , 2014   /  Source: EC - Audiovisual Service   /   Photo: Alexander Klein
Anders Nordstrand
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs också

Byggföretagen uttrycker i en debattartikel den 6 september kritik mot förslaget att ändra LOU innebärande att allmännyttiga bostadsföretag inte skulle omfattas av lagen. Vi förstår inte varför. Bostadsbristen är allvarlig i flera av landets kommuner. Genomförs förslaget så får allmännyttan bättre förutsättningar att bygga bostäder som fler har råd att bo i. 

Den statliga utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning pekar på att allmännyttans bostadsbyggande hämmas av LOU och att en lagändring skulle ge allmännyttan bättre förutsättningar att bidra till minskad bostadsbrist. Flera remissinstanser, däribland Fastighetsägarna, SKR, Malmö stad, Göteborgs stad, Stockholms stad och LO, är positiva till utredningens förslag.

Tyvärr har Byggföretagen helt missat utredningens väl underbyggda resonemang om varför LOU bör ändras. 

Byggföretagen har missat resonemanget

Syftet med förslaget är att underlätta kommunernas bostadsförsörjning. Genom en anpassning av LOU till minimikraven i EU-rätten försvinner den konkurrenssnedvridning till allmännyttans nackdel som lagen medför och det blir möjligt för de allmännyttiga bostadsföretagen att verka på samma villkor som de privata, vilket var syftet med lagen om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag (allbolagen) när den tillkom 2011. Ändringen av LOU innebär att allmännyttiga bostadsföretag skulle få större möjlighet att agera affärsmässigt, minska sina kostnader och därmed bidra till fler bostäder till en rimlig hyra.

Tyvärr har Byggföretagen helt missat utredningens väl underbyggda resonemang om varför LOU bör ändras. Regelverket för allmännyttan har ändrats och ska enligt allbolagen ha både ett allmännyttigt syfte och ett vinstsyfte. Det är viktigt att notera att de allmännyttiga företagens verksamhet inte bedrivs med offentliga medel utan helt och hållet med hyresintäkter, precis som privata bostadsföretag.

LOU ingen garant mot korruption

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag delar uppfattningen att det är viktigt att bekämpa korruption. Vi arbetar för en sund konkurrens och mot arbetslivskriminalitet. LOU fungerar dock inte som en garant mot korruption. Det krävs andra åtgärder för att komma till rätta med problemen. Allmännyttan kommer att ha bättre möjligheter att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn om vi inte behöver tillämpa LOU. Exempelvis blir det möjligt att agera snabbt och avbryta avtal med oseriösa leverantörer.

Allmännyttan kommer fortsätta vara seriösa upphandlare och respektera principerna om likabehandling och transparens. Det är dessutom alltid möjligt att granska affärerna eftersom offentlighetsprincipen gäller för kommunala bostadsföretag.

Bygg billigare och snabbare

De allmännyttiga bostadsföretagen sköter själva sina upphandlingar. De är seriösa och kunniga upphandlare, det visas genom att företagen oftast har framgång när upphandlingar överprövas i domstol. Men även om företagen får rätt så kostar en domstolsprocess både tid och pengar. Det gör att upphandlingsarbetet till stor del inriktas på att säkerställa att olika formaliakrav är uppfyllda, istället för att resultatet blir så bra som möjligt.

Allmännyttan bygger för alla. Vi vill hålla nere hyrorna för att fler ska kunna efterfråga den bostad de behöver. Utan LOU kan våra medlemmar fokusera på den goda affären i stället för på formalia. Det gynnar såväl de som söker en bostad som befintliga hyresgäster. Högst upp på våra medlemmars önskelista till regeringen står därför att anpassa LOU så allmännyttan kan bygga fler hyresbostäder med rimliga hyror, billigare och snabbare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget