Debatt

Byggföretagen: avskaffa inte LOU

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för skapa mer ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen. Att avskaffa LOU innebär i praktiken att enskilda företag utelämnas till kommunala tjänstemäns godtycke. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd, och Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen arbetar aktivt med sund konkurrens, välkomnar regeringens initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet och ser positivt på att frågan hamnat högt upp på den politiska dagordningen. Förslaget att undanta allmännyttan från LOU går i motsatt riktning, skriver debattörerna.<br>
Byggföretagen arbetar aktivt med sund konkurrens, välkomnar regeringens initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet och ser positivt på att frågan hamnat högt upp på den politiska dagordningen. Förslaget att undanta allmännyttan från LOU går i motsatt riktning, skriver debattörerna.
Foto: Pressbild byggföretagarna
Anna Broman
Catharina Elmsäter-Svärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges Allmännytta har under en längre tid verkat för att allmännyttan ska undantas från LOU. Detta eftersom de menar att deras bostadsbolag har 10 procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar eftersom de måsta tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Några tecken på att LOU i sig är kostnadsdrivande framgår dock inte av oberoende analyser gjorda av Konkurrensverket.

Att avskaffa LOU innebär i praktiken att enskilda företag utelämnas till kommunala tjänstemäns godtycke.

Den 22 augusti var sista datum för remissinstanserna att lämna sina synpunkter till utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14). I utredningen har allmännyttan fått gehör för sin kritik mot LOU. De allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar anses ha förändrats på ett sådant sätt att de inte längre omfattas av upphandlingsdirektiven.

Men det är tveksamt om så faktiskt är fallet. Det allmännyttiga syftet om bostadsförsörjning är överordnat vinstsyftet, verksamheten har byggts upp med offentliga medel och man agerar inte på en marknad med utvecklad konkurrens. Sammantaget gör det att man fortsatt är ett offentligt styrt organ som omfattas av LOU.  

Vi vill inte att lagen ska ändras

Bygg- och anläggningsbranschen avstyrker att lagen om offentlig upphandling ändras. Byggföretagen arbetar aktivt med sund konkurrens, välkomnar regeringens initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet och ser positivt på att frågan hamnat högt upp på den politiska dagordningen. Förslaget att undanta allmännyttan från LOU går i motsatt riktning.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för skapa mer ordning och reda i branschen. LOU:s syfte är att minska risken för korruption, skydda leverantörer mot osund konkurrens och ge medborgarna insyn i hur samhällets gemensamma resurser används. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer förutsägbarhet och transparens – så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta affärer. Att avskaffa LOU innebär i praktiken att enskilda företag utelämnas till kommunala tjänstemäns godtycke.

Snabbare handläggning är nyckeln

Många bygg- och anläggningsföretag är redan i dag missnöjda med sitt lokala företagsklimat. Kommunen har ansvar för planeringen av offentlig upphandling, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Men okunskap kring varandras roller leder till att projekt för ofta försenas och fördyras. Enligt en ny undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv upplever hela 36 procent av byggföretagen att kommunernas upphandling är bristfällig – att jämföra med genomsnittet 26 procent för samtliga branscher.

Högst upp på bygg- och anläggningsbranschens önskelista till kommunerna står en snabbare handläggning. Lyckade projekt kännetecknas av att alla berörda parter i processen börjar samarbeta tidigt - så att rätt beslut kan fattas i rätt tid utifrån rätt underlag.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00