LSS-ändringar otydliga enligt Lagrådet

OTYDLIGHETER. Tunga remissinstanser hade invändningar mot lagförslaget. Nu påpekar även Lagrådet att regeringen bör reda ut ett antal oklarheter i det lagförslag som ska garantera att personer med behov av hjälp med andning åter får rätt till assistans

När regeringen tidigare i våras lade fram ett lagförslag som ska ge personer med behov av hjälp med andning och sondmatning rätt till assistans så kom kritik från bland andra Försäkringskassan.

– Vår viktigaste utgångspunkt är att bedöma om förslaget leder till en tydligare lagstiftning och en rättssäker tillämpning. Det här förslaget har inte den tydlighet man kan önska, sade då Marie Axelsson, direktör vid Avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan, till Altinget.

Läs också: Regeringens LSS-ändringar får underkänt

Nu har även juristerna i Lagrådet granskat regeringens lagförslag. I ett 13 sidor långt yttrande går Lagrådet igenom ett antal oklarheter i lagrådsremissen, en lagrådsremiss vars lagförslag inte är identiskt med det som var ute på remiss.

Sondmatning struket

I remissversionen så ingick skrivningar om rätt till assistans för såväl behov av hjälp med andning och sondmatning. Lagrådsremissen avser endast andning, eftersom ett avgörande från Högsta domstolen slagit fast att sondmatning ingår i det grundläggande behovet måltider. Därmed finns inte längre något skäl att föra in det i lagtexten, konstaterar regeringen.

Men de oklarheter och problem i lagtexten som remissinstanserna pekade på, det är till stor del samma som nu även Lagrådet undrar över.

Lagrådet anser att det nu är hög tid att klarlägga gränsdragningsfrågorna mellan egenvård och hälso- och sjukvård och skriver: "Eftersom remissens förslag om att införa hjälp med andning som ett grundläggande behov har distinktionen mellan egenvård och hälso- och sjukvård som en utgångspunkt, kan ifrågasättas om inte förslaget vilar på osäker grund."

Vill se det i lagtext

Lagrådet ifrågasätter även det faktum att distinktionen mellan hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och egenvård i dag regleras i myndighetsföreskrifter från Socialstyrelsen.

"Reglering i lag borgar för kvalitet. En sådan normgivningsnivå säkerställer att det görs en grundlig utredning och att ingående avvägningar görs mellan olika, ofta motstridiga, intressen, såsom t.ex. ansvar för vården, patientsäkerhet och kostnadsansvar." skriver Lagrådet och uppmanar återigen regeringen att klarlägga frågan ytterligare.

Oro för säkerhet

Lagrådet noterar i yttrandet att ett stort antal remissinstanser har uttryckt bekymmer för patientsäkerheten, där bland andra Försäkringskassan lyfter en oro som finns för att assistenter med otillräckliga kunskaper kan skada brukare.

När hälso- och sjukvårdspersonal fattat beslut om att en åtgärd är egenvård och får utföras av en personlig assistent, konstaterar Lagrådet, då upphör patientsäkerhetslagen att gälla. Inte heller gäller patientförsäkringen enligt patientskadelagen. Brukaren blir istället hänvisad till att försöka få skadestånd av assistenten eller assistentens arbetsgivare. Dessa konsekvenser "bör kommenteras" skriver Lagrådet.

Regeringen lovar uppföljning

Regeringen har kommenterat delar av invändningarna från Lagrådet i lagrådsremissen, då remissinstanserna lyft samma frågar. Bland annat anser regeringen att skrivningarna om andningshjälp inte utgör något systemfrämmande element i LSS. Vad gäller den oro som remissinstanserna lyft vad gäller egenvårdsbedömningar, så utlovar regeringen att följa upp frågan ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Regeringen påpekar också att hälso- och sjukvårdspersonalens egenvårdsbedömningar lyder under patientsäkerhetslagen.

Socialminister Lena Hallengren vill inte kommentera Lagrådets synpunkter, utan hennes pressekreterare meddelar till Altinget att "Regeringen bereder ärendet i gängse ordning och återkommer när det finns besked att ge."

Beslutskedja: Behov av hjälp med andning och sondmatning

21/2
2019
27/2
2019
18/4
2019
30/4
2019
29/5
2019
12/6
2019
2/7
2019
11/9
2019
10/10
2019
16/10
2019
31/1
2020

Forrige artikel SD-byte i EU-nämnden SD-byte i EU-nämnden Næste artikel S-kritik: Almedalen har blivit för dyrt S-kritik: Almedalen har blivit för dyrt
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.