Lista: Åtgärder och beslut under coronakrisen

KRISÅTGÄRDER. Regering, riksdag och myndigheter har fattat en strid ström av beslut på olika politikområden under coronakrisen. Få en överblick med hjälp av Altingets lista.

Foto: Anders Wiklund/TT

Sveriges regering, riksdag och myndigheter har fattat en lång rad snabba politiska beslut i syfte att stoppa smittspridningen och minska konsekvenserna av coronautbrottet. Få en överblick med hjälp av Altingets lista. Uppdateringar sker kontinuerligt, i takt med att det kommer nya beslut. 

För allmänheten:

Den 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet igen

Beslutet gäller för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan som sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

Kommunerna får fullt ansvar för smittskyddstillsynen på serveringsställen 

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka denna process. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla i slutet på 2020.

Stödpaket för att stödja den internationella responsen mot covid-19

Regeringen ska satsa 380 miljoner kronor på stödpaketet. Det kommer att fördelas på FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Sida får i uppdrag att analysera pandemins konsekvenser för biståndet

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 juli och slutredovisas senast den 15 oktober.

Förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

UD förlänger sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till att gälla fram till den 15 juli 2020. 

Bostadsbidraget för barnfamiljer förstärks

Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget, vilket innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. 

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta 

Myndigheten får 1,8 miljoner kronor under 2020 för att genomföra uppdraget, vilket ska redovisas till regeringen senast den 26 februari 2021.

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Den nya förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och upphör att gälla i slutet på september 2020.

Inreseförbud till EU via Sverige förlängs

Det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige förlängs till och med den 15 maj.

Kravet på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs

Civilsamhällesorganisationerna måste själva finansiera upp till tio procent av sin verksamhet för att få stöd från Sida, men nu har regeringen denna regel under perioden 16 april till och med 31 december 2020.

En temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer införs

Detta gäller till och från Norrland och Gotland. Syftet är för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Regeringen har beslutat om tillfällig lagändring
Propositionen innebär att regeringen tillfälligt får ökade möjligheter att kunna vidta coronarelaterade åtgärder. Det kan gälla till exempelvis nedstängning av köpcentrum och transporter. Lagen träder i kraft den 18 april 2020 och ska upphöra att gälla i slutet på juni 2020.

Förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

UD förlänger sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, som beslutades den 14 mars 2020, till att gälla fram till den 15 juni 2020.

Konsulärt bistånd höjs till 100 miljoner kronor

Beslutet som togs den 1 april innebär en höjning med 90 miljoner kronor från regeringsbeslutet den 24 mars. 

Den 2 april blev det klart att kommuner och regioner får ett ytterligare tillskott på 15 miljarder kronor i syfte för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Läs vidare: Krispaket med nya miljarder till kommuner och regioner

Beslutet togs den 1 april av huvudarrangörsgruppen i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna. Läs vidare: Politikveckor ställs in

100 miljoner kronor ska avsättas till organisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Läs vidare: Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

Förbud mot att besöka äldreboenden

Tidigare en rekommendation, nu ett förbud. Beslutet togs den 30 mars och träder i kraft den 1 april. Läs vidare: Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

Förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer

Den nya restriktionen trädde i kraft den 29 mars. Läs vidare: Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Tio miljoner kronor extra till konsulärt bistånd

Då behovet från svenskar som befinner sig utomlands förväntas öka beslutade regeringen den 24 mars att öka resurserna för konsulärt bistånd.

Endast bordsservering tillåts på restauranger, kaféer och barer

Om inte reglerna följs kan serveringstillståndet dras in. Gäller från och med den 24 mars.

Alla icke nödvändiga resor till Sverige förbjuds

Undantaget är EES-länder och Schweiz. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar.  Läs vidare: Regeringen inför inreseförbud

UD avråder från icke nödvändiga resor till andra länder

Beslutet togs den 14 mars och gäller till och med 14 april. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer

Detta gäller demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar, konserter, idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor. Förbudet är straffsanktionerat. Gäller från och med torsdag 12 mars och tills vidare.

 

Inom vård och omsorg:

Socialstyrelsen ska analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19

Genomförda analyser ska i en samlingsrapport redovisas senast den 28 mars 2021. Socialstyrelsen får använda 1 miljon kronor under 2020.

10 000 tillsvidareanställs inom äldreomsorgen

Den nya satsningen gäller vårdbiträden och undersköterskor. 

100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet

Pengarna kommer att användas för att stärka föreningar och organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronapandemin. 

2,2 miljarder till äldreomsorgen

Anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen, som staten kommer att finansiera, omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. 

Regionernas prestationskrav angående kömiljarderna behöver inte uppfyllas

Detta är ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020.

Digitala kontaktvägar utökas för att värna psykisk hälsa

Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att utbetala 24 miljoner kronor till landets regioner. Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne får 2 miljoner kronor per region medan resterande regioner får 1 miljon kronor per region.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att analysera risker

Regeringen ger IVO uppdraget i syfte att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Utsatta riskgrupper ska identifieras

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att identifiera de grupper som kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot covid-19. Uppdraget ska redovisas senast den 17 april 2020.

Krislägesavtalet för intensivvården aktiveras i Region Stockholm

Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka. Personalen kommer också att få en krisersättning och särskild nödfallsövertid kan tas ut. Avtalet aktiverades den 3 april.

Förbud mot hamstring av läkemedel

Från och med 1 april är det inte längre möjligt att hämta ut hela sitt årsuttag av mediciner. Endast en tremånadersperiod tillåts. Läs vidare: Regeringen stoppar hamstring av läkemedel

Utökad nationell testning av corona

För utökad testning kommer fokus att ligga på prioriterade yrkesgrupper som vård- och omsorgspersonal och räddningstjänst. Läs vidare: Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

Nationella principer för prioritering inom intensivvård som ett stöd 

Socialstyrelsens riktlinjer för prioriteringar inom intensivvården presenterades den 26 mars.

En samordningsfunktion för intensivvårdsplatser inrättas

Uppdraget, som presenterades den 20 mars, ska genomföras av Socialstyrelsen med hjälp av Sveriges kommuner och regioner. Läs vidare: Socialstyrelsen styr upp intensivvårdsplatserna

De första e-utbildningarna om skyddsutrustning rullar ut

Fokuset ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Kravet på läkarintyg slopas tills vidare

Är man sjuk kommer man kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Gäller från och med den 13 mars tills vidare. Läs vidare: SKR: Avlasta vården genom att slopa läkarintyg

Karensavdraget slopas till vidare 

Staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Gäller från den 11 mars till och med den 31 maj.

 

Inom arbetsmarknad och näringsliv:

Regeringen ger 39 miljarder kronor till svenska företag

Förslaget kommer att överlämnas av regeringen i en extra ändringsbudget och de arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

298 miljoner kronor avsetts till insatser för varslade och permitterade

Regeringen har den 17 april beslutat om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet, där cirka 298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

En lägsta nivå för grundbeloppet i a-kassan införs

Den 9 april beslutade regeringen att införa en lägsta nivå för grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller ersättningar som avser perioden från och med den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Krispaket för jobb och omställning

Det innehåller tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring, mer aktiv arbetsmarknadspolitik, fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor, fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet och slopat fribelopp i studiemedlen. Läs vidare: Ännu ett krispaket – sänkt krav för a-kassa och fler utbildningsplatser

Bättre förutsättningar för att möta en ökande arbetslöshet
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag höjs, handläggningen hos a-kassorna förstärks och kommuner får bättre möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. 

Krispaket för svenska småföretag

En statlig lånegaranti föreslås där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks och en tillfällig rabatt ges för hyreskostnader i utsatta branscher. Läs vidare: Nytt krispaket – miljarder till småföretag

Idrottsrörelsen och kultursektorn får en miljard kronor i extra stöd

Det är via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet som pengarna kommer att fördelas.

Flygföretagen ges möjlighet till kreditgarantier till ett värde av fem miljarder kronor

1,5 miljarder av detta värde är riktat till SAS. Läs vidare: V vill minska flygandet – stödjer krismiljarder till flyget

Krispaket för svenska företag och jobb 

Det gäller korttidspermittering och likviditetsförstärkning via skattekontot. Staten tar även över sjuklöneansvaret i två månader.

Extra ändringsbudget

Det omfattar fyra områden: kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader, berörda statliga myndigheter får ett ekonomiskt tillskott, karensavdraget slopas och förslaget om korttidsarbete införs.

 

Inom skola och utbildning:

Kravet på distansundervisning lättas upp

Den  15 juni tas Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning bort. 

Fler korta högskolekurser

Regeringen föreslår en satsning om 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig. 

Fler ska få möjlighet att delta i lovskola

Regeringen föreslår att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven.

Ökad satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning.

Stöd för att underlätta arbetssituationen i förskola och skola

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stödja bland annat rektorer, lärare och övrig personal i skolväsandet i syfte att underlätta arbetssituationen. Stödet ska finnas på plats redan den 7 maj och uppdateras kontinuerligt.

Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro 

Beslutet innebär att lärare, som i vanliga fall inte skulle stannat hemma från arbetet, ges möjlighet att bedriva undervisning hemifrån.

100 nya utbildningsplatser på Sveriges lantbruksuniversitetet 

Det kommer att skapas 100 nya platser på sommarkurserna och basåret förstärks med 37 helårsstudentplatser hösten 2020 samt 74 helårsstudentplatser 2021.

100 miljoner avsätts till snabba forskningsinsatser

Syftet med åtgärden är att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kan bidra till att begränsa coronapandemin.

Fortsatt studiemedel vid inställd undervisning

Förordningen träder i kraft den 7 april och kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020.

Fribeloppet slopas under 2020

Ingen inkomstprövning behöver göras. Detta för att till exempel vårdpersonal som studerar kan gå in och avlasta vården utan att behöva oroa sig för att inte få CSN när studierna återupptas. 

Förbättrade möjligheter till utbildning

Ökade resurser ska ges till universitet och högskolor. Det gäller bland annat fler platser till högskolorna, fler studenter ska kunna läsa sommarkurser, fler kurser inom yrkeshögskolan och mer stöd till distansundervisning. Satsningarna presenterades den 30 mars. 

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har den 23 mars beslutat att ställa in vårens nationella prov. 

Regeringen och huvudmän tillåts att stänga förskolor, skolor, fritidshem om det behövs

Lagen, som också säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter, trädde i kraft den 21 mars. Läs vidare om MSB:s föreskrift här: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Skolor rekommenderas att bedriva distansutbildning

Rekommendationen gäller gymnasieskolor, universitet och högskolor från och med den 17 mars. Läs vidare: Gymnasium och lärosäten stängs – det gäller för eleverna

Vårens högskoleprov ställs in

Den 13 mars beslutade UHR att högskoleprovet som skulle äga rum den 4 april ställs in. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00