Skogsstyrelsens replik: Ni blandar ihop begreppen

REPLIK. Att vi registrerar fler eller färre nyckelbiotoper påverkar inte med automatik miljömålen, eftersom nyckelbiotoper inte är något formellt skydd. Det skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist.

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen


Det är beklagligt att Erland Lindblad och Jan Brenander på flera plan blandar ihop begreppen när de kritiserar oss för hanteringen av nyckelbiotoper och skyddad skog. När vi tillsammans med alla aktörer strävar efter att nå miljömålen i Levande skogar som riksdagen beslutat om, är mängden formellt skyddad skog en viktig del. Men nyckelbiotoper är inget formellt skydd.

Kritiken Lindblad och Brenander framför om vår hantering av nyckelbiotoper blir därför något av ett slag i luften. Att vi registrerar fler eller färre nyckelbiotoper påverkar alltså inte med automatik miljömålen.

"Väldigt ungefärlig"

Det stämmer att vi gjort en uppskattning att 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkats i nordvästra Sverige mellan år 2000 och 2018. Siffran innehåller en del osäkerhetsfaktorer vilket innebär att den är väldigt ungefärlig.

Baserat på samma skattning kan vi även se att det tillkommit ungefär 120 000 hektar nyckelbiotoper i samma område under den perioden. För att verkligen veta vad som ligger bakom de här siffrorna, behövs djupare studier.

Begränsande resurser

Att vi skulle sitta tysta och passiva och se på när det avverkas stämmer inte. Varje planerad avverkning skickas in till oss och där vi har indikationer på höga naturvärden agerar vi också.

För att nå miljömålen i Levande skogar är det vår ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas men vi har begränsat med resurser, både i form av ersättning och lagverktyg, för att formellt hindra detta.

Sätta ned foten

Skogsstyrelsen lyssnar alltid på expertisen, både internt och externt, inför viktiga beslut. När vi sedan fattar beslutet innebär det ju inte att alla som spelat in kloka synpunkter får som de vill. Det ingår i en myndighets uppdrag att lyssna men till slut måste vi sätta ned foten och sedan arbeta efter det.

Förtroendet riskeras

Däremot är det rätt att vi senast 31 december kommer att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan.

Tillsyn är till för att kontrollera att lagen följs. Men nyckelbiotoper regleras inte av lag, och därför bör det heller inte fortsatt ingå i vår tillsynsverksamhet, visar våra utredningar.

Om registrering av nyckelbiotoper sker i samband med tillsyn så blir det otydligt om det ingår som en del av tillsynsverksamheten. Det riskerar också att urholka förtroendet för hela vårt tillsynsarbete.

"Tar gärna en debatt"

Därför håller vi nu på att ta fram nya arbetssätt innan registreringen upphör. Informationen till skogsägaren om det finns höga naturvärden i skogen kommer alltså att säkerställas även framöver. Arbetet med formellt skydd av skog fortsätter som tidigare. 

De politiska ramarna vi är satta att verka inom lämnar vi givetvis över till politiken att debattera och fatta beslut om. Jag håller med om att arbetet med att nå miljömålen behöver trappas upp och tar gärna en debatt om de beslut som Skogsstyrelsen fattar. Men då behöver vi också hålla oss till fakta och korrekta beskrivningar av verkligheten.

Forrige artikel Gardfjell (MP): Bryt polariseringen i skogsdebatten Gardfjell (MP): Bryt polariseringen i skogsdebatten Næste artikel C: Minska beroendet av import för att klara krig och kris C: Minska beroendet av import för att klara krig och kris
 • Rapportera

  Erik Pihl · Tekn. Dr., Energi och miljö

  Nyckelbiotoper har betydelse för regler

  Det är väldigt märkligt att Herman försvarar beslutet om att sluta med inventeringar av nyckelbiotoper. Även om det inte är lagkrav så är ett av de skarpaste reglerna inom FSC, den största skogsmärkningen, att nyckelbiotoper inte får avverkas. Känner inte Skogsstyrelsens GD till detta?
  https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/5-fr-fsc-skogsgare-avverka-nyckelbiotoper

  Sedan så är det inte alltid att det följs, en del nyckelbiotoper avverkas trots att det finns flera rödlistade arter, trots miljöorganisationers protester och trots att det bryter mot de regler som skogsbolagen bör följa när de är FSC-certifierade.

  Men om nu Skogsstyrelsen vill sluta med inventeringen får gärna Herman förklara hur myndigheten tänker dokumentera och skydda skog, så att Sverige kan nå miljömålen för biodiversitet och vårt internationella åtagande att skydda 17% av biologiskt värdefull mark enl Nagoya-avtal.

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.