Skogsstyrelsen ställde fel krav på skogsägare

JURIDIK. Skogsutredningen har hittat felaktigheter i en av Skogsstyrelsens föreskrifter – myndigheten ställer krav utan att ha mandat för det. Nu krävs ett regeringsbeslut för att upphäva föreskrifterna.

"Det är därmed av synnerlig vikt att föreskriften skyndsamt ses över och upphävs i de delar där myndigheten överskridit sitt bemyndigande." – ur Skogsutredningens slutbetänkande.
"Det är därmed av synnerlig vikt att föreskriften skyndsamt ses över och upphävs i de delar där myndigheten överskridit sitt bemyndigande." – ur Skogsutredningens slutbetänkande.Foto: Altinget
Johanna Alskog

Alla skogsbruksåtgärder i områden med "mycket stor betydelse för flora och fauna" – det vill säga som motsvarar kriterierna för en nyckelbiotop – har krävt en anmälan om samråd, enligt Skogsstyrelsens föreskrifter.

Men det är ett krav som myndigheten inte har rätt att ställa. Den slutsatsen gör skogsutredaren Agneta Ögren i sin utredning som lämnades till regeringen i måndags. Miljöbalken tillåter inte att i en föreskrift peka ut alla skogsbruksåtgärder i en viss typ av naturmiljö på det sätt som har skett. Utredningen slår fast:

"Föreskriftens utpekande av att anmälan om samråd alltid ska ske för alla skogsbruksåtgärder inom områden som enligt Skogsstyrelsens metodik uppfyller kraven för att utgöra en viss naturmiljö saknar därmed stöd i lag."

"Skyndsamt ses över"

Det finns straffsanktioner kopplade till anmälningsplikten. "Det är därmed av synnerlig vikt att föreskriften skyndsamt ses över och upphävs i de delar där myndigheten överskridit sitt bemyndigande." skriver utredaren i betänkandet.

Fakta
Skogsliga åtgärder som kräver anmälan om samråd
En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas. De åtgärder som ska anmälas för samråd är:
Viss dikesrensning
Maskinell skogsgödsling
Maskinell askåterföring
Stubbskörd
Anläggande av skogsbilvägar – vissa undantag finns
Anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning – vissa undantag finns
Anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Paragrafen som inte längre ska tillämpas:

Skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna.

Skogsbruksåtgärder i ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket höga naturvärden och har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna och utgör eller kan förväntas utgöra livsmiljö för akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter ska anmälas för samråd. Förutom de krav som finns i de allmänna bestämmelserna i 3 § ska anmälan innehålla uppgifter om hur stor areal som berörs av åtgärden.

Allmänna råd till 4 § föreskrifterna
Kriterierna för den typ av skogsområde som omfattas av föreskriften motsvarar de för nyckelbiotoper. Skogsområdet behöver dock inte vara registrerat som nyckelbiotop av myndighet för att omfattas av föreskriften. Information om vilka arter som kan vara akut hotade, starkt hotade, sårbara och nära hotade kan fås bl.a. från gällande rödlista.

Källa: Skogsstyrelsen

Och kvarnarna har börjat mala på Skogsstyrelsen redan innan betänkandet var överlämnat till regeringen. Styrelsen fick redan i oktober information om att föreskrifterna från år 2013 behöver upphävas, enligt ett underlag från myndigheten som Altinget har tagit del av. Skogsstyrelsen meddelade under onsdagen att paragrafen i föreskriften från och med nu inte kommer att tillämpas.

– När vi upptäcker sådana här felaktigheter är det viktigt att vi rättar till dem. Det handlar om att vi ska bedriva vårt uppdrag på ett rättssäkert och korrekt sätt, säger generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Regeringen måste upphäva

I underlaget står att när en myndighet har utfärdat en föreskrift utan mandat "ska hela föreskriften upphävas av regeringen. Skogsstyrelsen behöver därför göra en framställan till regeringen om upphävande av föreskriften."

Föreskriftens övriga bestämmelser om obligatorisk samrådsskyldighet vid ett antal skogsbruksåtgärder gäller fortfarande i väntan på nya föreskrifter. Enligt tidsplanen som föreslås kan Skogsstyrelsens styrelse eventuellt fatta beslut om nya korrigerade föreskrifter i april nästa år.

Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00