Debatt

Pethrus och Slottner (KD): Utveckla äldreomsorgen i pandemins spår

Som ansvariga för äldresjukvården inom Region Stockholm och äldreomsorgen inom Stockholms stad vill vi fortsätta förbättra för de äldre. Äldre och deras anhöriga ska kunna lita på äldrevården och äldreomsorgen. Samtidigt måste regeringen ta sitt ansvar, skriver Désirée Pethrus och Erik Slottner (KD).

”Vi vet att många äldre är nöjda med insatserna i vården och omsorgen i Stockholm, men vi kan alltid göra förbättringar.”
”Vi vet att många äldre är nöjda med insatserna i vården och omsorgen i Stockholm, men vi kan alltid göra förbättringar.”Foto: Pixabay
Désirée Pethrus
Erik Slottner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Coronapandemin har slagit hårt mot de äldsta i vårt samhälle. Många har förlorat en förälder, en livspartner, en god vän. Det är personliga tragedier. Och det är ett misslyckande att de äldre inte kunde skyddas bättre. Det krävs genomgående analys och planering så att vi står bättre rustade för framtiden.

Kraftsamla inför framtiden

Coronakommissionen konstaterade i sin första delrapport att det var svårt att stoppa smittan på våra äldreboenden då den allmänna smittspridningen i samhället var stor. Även ett enat konstitutionsutskott (KU) i riksdagen riktade allvarlig kritik mot regeringen för hanteringen av coronapandemin. I sin granskning lyfter man bland annat att regeringen bär ett tungt ansvar för att testning och smittspårning kom i gång för sent.

I stället valde regeringen och nationella myndigheter att lämna över ett stort ansvar för pandemibekämpningen på 21 regioner och 290 kommuner.

Redan i ett tidigt skede av pandemin visste vi att de äldre var särskilt utsatta, ändå dröjde det nationella besöksförbudet. Stockholms stad införde ett besöksförbud innan det infördes nationellt.

För oss kristdemokrater har äldreomsorgen alltid varit prioriterad. Vi måste dra lärdom av den ännu pågående pandemin och kraftsamla inför framtiden. Som ansvariga för äldresjukvården inom Region Stockholm och äldreomsorgen inom Stockholms stad vill vi samverka för att fortsätta förbättra vården och omsorgen av de äldre. Samtidigt måste regeringen ta sitt ansvar för att leda landet i en nationell kris som en pandemi faktiskt är. I stället valde regeringen och nationella myndigheter att lämna över ett stort ansvar för pandemibekämpningen på 21 regioner och 290 kommuner.

Ta ett grepp om skyddsutrustning

Det rådde global brist på skyddsutrustning samtidigt som myndigheterna signalerade att kommunerna skulle införskaffa skyddsmateriel på egen hand. Detta var i stort sett omöjligt. Det krävdes stora aktörer för att kunna teckna kontrakt internationellt. Ingen region eller kommun kan lagra skyddsutrustning för den mängd som går åt i en pandemi. Visst kan alla lagerhålla mer. Men bara i Region Stockholm har det gått åt 3,1 miljoner andningsskydd, 1,3 miljoner visir och 1,8 miljoner förkläden. Därför måste det snarare finnas ett flöde med produktion av skyddsmateriel som levereras kontinuerligt. Detta behöver regeringen ta ett grepp om.

Åtgärder för att skydda

För att klara den ökade smittspridningen vidtog Region Stockholm flera åtgärder i syfte att skydda de äldre från att bli smittade. Provtagningsteam upprättades. Sjuksköterskor utbildades som skulle göra provtagning på boendena. Det infördes även provtagning innan flytt till särskilt boende liksom provtagning för personal samt smittspårning av både boende och personal. I Stockholms stad skickades de första beredskapsplanerna för äldreomsorgen ut den 10 mars 2020 och har sedan dess uppdaterats kontinuerligt efter rådande kunskapsläge. Inom hemtjänsten avdelades personal i särskilda coronateam för vård av sjuka eller misstänkt smittade.

Nu är en stor del av de äldre vaccinerade. 88 procent av alla över 65 år har fått åtminstone en dos. Vid våra särskilda boende för äldre har nästan 94 procent fått dos 1 och 88 procent har fått dos 2. Vaccination är inte ett 100-procentigt skydd och arbetet för att skapa en trygg och smittfri miljö för de äldre måste därför fortsätta. Såväl Region Stockholm som Stockholms stad utvärderar fortsatt de insatser som vidtagits för att skydda de äldre under pandemin och ser över vad som kan förbättras för framtiden.

Minimera barriärer mellan kommun och region

Det behövs ett särskilt samarbete mellan alla nivåer i en pandemi. Inte bara att alla ska ansvara för sitt. Redan i dag har vi ett flertal samverkansprojekt initierade kring hur de administrativa barriärerna mellan kommun och region ska kunna minimeras.

Det gäller läkarvården på äldreboenden, som Region Stockholm nu gör en översyn av. Även arbetet kring utskrivning av äldre från sjukhus utvecklas vidare, i syfte att uppnå en bra och sömlös övergång från slutenvård till eget. Stockholms stad rekryterar också nu en ny läkarstrateg som kommer att arbeta med förbättringen av omhändertagandet, stärkt medicinsk kompetens på äldreboenden och mer fungerande strukturer för vården av äldre.

Vi vet att många äldre är nöjda med insatserna i vården och omsorgen i Stockholm, men vi kan alltid göra förbättringar. Nu vill vi ta ytterligare steg för att hitta samverkansformer mellan kommun och region för de äldres bästa. Äldre och deras anhöriga ska kunna lita på äldrevården och äldreomsorgen i Stockholm.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget