Debatt

Forssmed: Pandemiåtgärderna bör utvärderas från flera håll

Regeringens nya uppdrag till Folkhälsomyndigheten syftar inte till att överpröva de granskningar som genomförts av Coronakommissionen och konstitutionsutskottet. Vi alla är betjänta av att pandemiåtgärderna blir belysta från flera olika håll, skriver socialminister Jakob Forssmed (KD) i en replik.

Tanken med regeringens uppdrag är att i närmare detalj utvärdera den praktiska hanteringen samt undersöka effekter av testningen, smittspårning och övervakning. Den typen av utvärdering är Folkhälsomyndigheten bäst lämpad att genomföra, skriver socialministern.
Tanken med regeringens uppdrag är att i närmare detalj utvärdera den praktiska hanteringen samt undersöka effekter av testningen, smittspårning och övervakning. Den typen av utvärdering är Folkhälsomyndigheten bäst lämpad att genomföra, skriver socialministern.Foto: Henrik Montgomery / TT
Jakob Forssmed
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I ett debattinlägg i Altinget den 23 maj reser Johan Alvner, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren invändningar mot regeringens beslut att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19.

Bakgrunden till beslutet är att omfattande resurser lades på testning, smittspårning och övervakning under covid-19-pandemin. Det är därför rimligt att utvärdera i vilken utsträckning dessa insatser bidrog till att begränsa spridningen av covid-19.

Det nya uppdraget till Folkhälsomyndigheten syftar dock inte i något avseende till att överpröva de mycket viktiga granskningar som genomförts av Coronakommissionen (S 2020:09) och konstitutionsutskottet, utan är av en annan karaktär.

Läs också

Samverkan med andra aktörer

Medan Coronakommissionen och konstitutionsutskottet framförallt undersökte testningen utifrån ansvarsfrågan och huruvida det förekom en fördröjning är tanken nu att i närmare detalj utvärdera den praktiska hanteringen samt undersöka effekter av testningen, smittspårning och övervakning. Den typen av utvärdering är myndigheten bäst lämpad att genomföra.

Folkhälsomyndigheten ska när uppdraget genomförs också samverka med de aktörer som har varit involverade i testning och smittspårning. Det inbegriper bland annat regioner (exempelvis regionala laboratorier, smittskyddsenheter och smittspårningsenheter), kommuner, privata aktörer och universitet och andra berörda myndigheter.

Uppdraget handlar bland annat om att redovisa omfattning, organisering och kostnader för genomförd verksamhet men också att beskriva och bedöma hur anpassning av resurser för testning till regionala behov har fungerat under pandemins olika skeden.

Det handlar också om att låta utvärdera om den storskaliga testningen, smittspårningen, serologiska testningen och screeningen har varit ändamålsenlig och effektiv, och i vilken utsträckning användningen av testresultat har varit effektiv i arbetet med att begränsa smittspridning i olika vård- och omsorgsformer. I utvärderingsuppdraget ingår även att inkludera andra länders erfarenheter från testning och smittspårning av covid-19.

Jag är inte främmande för vare sig ytterligare utvärderingar, analyser eller andra initiativ på området för att rusta Sverige starkt inför framtida pandemier.

Rusta Sverige

Regeringen lägger stor vikt vid Coronakommissionens och konstitutionsutskottets granskningar. Det är samtidigt angeläget att fortsätta dra lärdomar av insatserna under covid-19-pandemin, inte minst i förhållande till eventuella framtida pandemier. Även andra myndigheter och samhällsinstitutioner har utvärderat och utvärderar delar av pandemihanteringen utifrån sina respektive ansvarsområden.

Min uppfattning är att vi alla är betjänta av att pandemiåtgärderna blir belysta från flera olika håll.

Utöver uppdraget till Folkhälsomyndigheten kan nämnas att Riksrevisionen nyligen publicerade en rapport om Sveriges nationella smittskydd. Likaså utgör de här frågorna en del av det uppdrag som Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier har. Det finns alltså all anledning att återkomma i dessa frågor.

Jag är inte främmande för vare sig ytterligare utvärderingar, analyser eller andra initiativ på området för att rusta Sverige starkt inför framtida pandemier och hälsohot.

Läs tidigare inlägg i debatten

Experter: Fel att Forssmed låter Folkhälsomyndigheten granska sig själv

Det är anmärkningsvärt att socialminister Jakob Forssmed ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera sin egen hantering av pandemin. Det skriver Johan Alvner, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00