Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

DEBATT. Finland och Sverige delar en otroligt värdefull resurs. Östersjöns miljösituation är dock minst sagt dålig och det behövs stora insatser för att förbättra situationen. Svenska Miljömålsberedningen reser därför till Finland för att lära och diskutera insatser för att förbättra Östersjöns miljö, skriver ledamöterna i Miljömålsberedningen. 

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Befolkningen i de nio länder som gränsar till Östersjön bidrar med övergödande utsläpp från jordbruk och reningsverk, läkemedel och kemikalier.

Lider av syrebrist

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och det ligger hundratals miljöfarliga vrak, varav 30 utgör en akut miljöfara, bara på svenskt territorium.

Lägg därtill att innanhavet är överfiskat, att det återkommande drabbas av storskalig algblomning och att stora delar av dess botten lider av syrebrist. De kustnära grundområdena, som även är fiskens barnkammare, hotas av bland annat fysisk exploatering och bestånden av gädda och abborre har gått ned dramatiskt.

Förbättra Östersjöns status

Att rädda Östersjön, eller att uppnå en rimligt god miljöstatus, kräver stora insatser och har beräknats kosta allt ifrån 1,5 miljarder euro till närmare det dubbla. Per år.

Det rör sig alltså om betydande belopp för att förbättra Östersjöns status och stor samsyn om vi ska lyckas.

Nå bred politisk samsyn

Den svenska parlamentariska Miljömålsberedningen har fått ett statligt uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att vända den negativa trenden i Sveriges havsmiljö, det vill säga såväl Västerhavet som Östersjön.

Uppdraget "En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser" (Dir. 2018:44) ska levereras till Miljödepartementet 1 december 2020.

Miljömålsberedningen inrättades av den svenska regeringen redan 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Beredningen ska fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar och där det finns behov av strukturella förändringar.

Agenda 2030-mål

Miljömålsberedningen har genom åren fått flera tilläggsdirektiv. Det senaste resulterade i förslag på ett klimatpolitiskt ramverk, något som nu är genomfört och ledde fram till den svenska klimatlagen.

I det nuvarande uppdraget ska vi föreslå en strategi som ska bidra till att de relevanta nationella miljökvalitetsmålen för havet nås och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i globala Agenda 2030-målen om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Hög ambitionsnivå

Vare sig Sverige eller Finland kan dock lösa Östersjöns miljöproblem på egen hand. Samarbete behövs mellan länderna, liksom med övriga länder i Östersjöområdet.

Vi behöver även lära av varandras erfarenheter. Det gäller exempel som visat sig framgångsrika men även exempel på motgångar. Svenska Miljömålsberedningen reser därför till Helsingfors i början av januari. Vi reser dit för att träffa finska myndigheter och internationella organisationer med säte i Helsingfors. Vi kommer även träffa finska företag, andra privata initiativ och Helsingfors kommun.

Finland och Sverige har en hög ambitionsnivå beträffande Östersjöns miljö.

En gemensam resurs

Tillsammans har vi även stor kompetens. Vi åker till Helsingfors för att lära, men också för att dela med oss av tankar rörande vårt uppdrag. Finland och Sverige har en otroligt värdefull gemensam resurs. Låt oss tillsammans verka för en hållbar förvaltning av Östersjön.


Emma Nohrén (MP)

Ordförande, Miljömålsberedningen
Magnus Manhammar (S)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Hanna Westerén (S)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Betty Malmberg (M)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Martin Kinnunen (SD)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Kristina Yngwe (C)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Elin Segerlind (V)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Lars Tysklind (L)
Ledamot, Miljömålsberedningen
Elisabeth Falkhaven (MP)
Ledamot, Miljömålsberedningen

Beslutskedja: Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser

1/7
2018
5/1
2020
14/1
2021
15/1
2021
15/1
2021
19/1
2021
19/1
2021
21/1
2021
21/1
2021
21/1
2021
18/2
2021
23/5
2021

Forrige artikel Debatt: Låt inte SJ:s reklammyt styra resepolicys och politiska beslut Debatt: Låt inte SJ:s reklammyt styra resepolicys och politiska beslut Næste artikel Transportföretagen: Värna svensk konkurrenskraft Transportföretagen: Värna svensk konkurrenskraft