Debatt

Industrin: Satsa på grön omställning – inte gränslös omprövning

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Vi vill se ett ordentligt omtag. Det skriver åtta företrädare i Industrirådet.

Cementa är ett företag där miljöprövningen spelat stor roll för den framtida verksamheten.
Cementa är ett företag där miljöprövningen spelat stor roll för den framtida verksamheten.Foto: Bene Riobó, Wikimedia Commons
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När miljöprövningsutredningen tillsattes så var det med ambitionen att ta ytterligare steg för att främja den gröna omställningen genom att skapa förutsättningar för att uppnå en mer effektiv miljöprövning med kortare prövningstid och bibehållen miljöskyddsnivå. Det sades att klimatomställningen inte kan vänta och att vi därför behöver underlätta för de som vill bidra till den gröna omställningen.

Undertecknare

Maria Sunér
Svemin
Ulrika Lindstrand
Sveriges Ingenjörer
Peter Hellberg
Unionen
Annika Roos
Jernkontoret
Per-Olof Sjöö
GS facket
Nils Hannerz
Innovations- och kemiindustrierna
Maria Rosendahl
Teknikföretagen
Marie Nilsson
IF Metall

En modern och effektiv tillståndsprocess är en avgörande del i det arbetet.

Utfallet är magert

Sett till de förslag som nu presenterats så är utfallet dock magert. Merparten av de förslag som vi tror kan leda till effektiviseringar – och som har lämnats till utredningen från industrins sida – har ratats eller urvattnats. Undantagen är förslagen om ändringstillstånd, ändring av villkor, införande av tidsplaner och anmälan som i stora delar är bra och välkomna. För att öka förutsebarheten och möjligheten att genomföra snabba omställningar krävs det att ändringstillstånd blir huvudregel i lagstiftningen. ​Vi har också framfört att man bör kunna begränsa antalet verksamheter och projekt som behöver tillståndsprövas. Det är dock osäkert hur mycket förslagen i sin nuvarande utformning kommer att leda till någon verklig förenkling.

Det är dock osäkert hur mycket förslagen i sin nuvarande utformning kommer att leda till någon verklig förenkling.

Några av förslagen är tyvärr kontraproduktiva. Det gäller främst förslaget om obligatorisk omprövning. Det är inte lika ingripande som obligatoriska tidsbegränsade tillstånd, vilket vi gläds åt att utredningen inte föreslog, men det är ingripande nog och innebär en påtaglig ökning av den administrativa bördan för företagen. Detta skulle förstärka den osäkerhet som företagen redan idag befinner sig i gällande verksamheternas framtida drift och förutsättningar och försämra företagens konkurrenskraft. Vi ser med oro på vad som skulle hända med svensk industri om det skulle börja tillämpas brett. Det skulle enligt företagen minska investeringsviljan och i många fall innebära produktionsflytt till länder med en högre grad av förutsägbarhet.

Processerna måste bli snabbare

Snabbare och enklare prövningsprocesser är helt avgörande för ett gynnsamt industriklimat där investeringar som bidrar till omställning, sysselsättning, välfärd och ett utvecklat miljöskydd blir verklighet i svensk industri. En enklare prövningsprocess är också helt avgörande för att regeringens industristrategi ”Framtidens industri” ska bli verklighet. 

Nu planeras omfattande insatser och investeringar i ny teknik, förändrade produktionsprocesser och ökad elektrifiering, såsom batterifabriker, vätgasproduktion och mineralutvinning. Denna omställning medför ett stort antal ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. För att komma tillrätta med grundproblemen är det av stor vikt att prövningssystemet snabbt förändras för att möta företagens och samhällets behov.  

Reformer krävs

Åtgärder inom befintlig lagstiftning tror vi emellertid inte på sikt kommer att vara tillräckliga om man ska uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle där företagen bidrar till ökad miljö- och klimatnytta, inte bara i Sverige utan globalt. Om visionen ska nås behöver tillståndsprövningen reformeras i grunden. Dessutom behöver vissa målkonflikter hanteras på politisk nivå snarare än vid varje enskild prövning. ​

Vi menar att:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över hur miljöbalken och dess prövningssystem ska reformeras. Detta inkluderat nuvarande och föreslagen relevant EU-lagstiftning. Det måste utredas hur prövningen ska gå till, vem som ska pröva, vilka parter som ska ingå och vad är det som ska prövas.  ​
  • Effektivt utformade prövningsorganisationer med resurser, kompetens och erfarenhet som är anpassad till prövningen måste säkerställas. Myndigheternas roll behöver också ändras från motpart till vägledande.
  • Det krävs samverkan och ett förstärkt förtroende mellan industrin och de myndigheter som hanterar miljötillståndsprocesserna. Vi behöver en gemensam målbild och en samsyn om värdet av tillväxt och industriell utveckling. Givetvis med så låg miljöpåverkan som möjligt och utifrån en balanserad avvägning mellan kostnad och miljönytta.

Så skapar vi förutsättningar för att Sverige ska fortsätta ha ledartröjan i den gröna omställningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00