Debatt: Bättre lag behövs för bättre luft

DEBATT. Debattörerna uppmanar bostadsminister Peter Eriksson till att modernisera lagstiftningen om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). 

Av: Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
 
 
Vi tillbringar upp till 90 procent av all tid inomhus, i hemmet och på arbetsplatser. Dålig inomhusluft är vanligt förekommande och orsakar huvudvärk, trötthet och försämrade prestationer. För personer med allergi och astma påverkas även hälsotillståndet negativt.

Allt mer akuta problem

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ska säkerställa ett gott inomhusklimat i bostäder och lokaler, men fungerar inte som avsett. Vi uppmanar bostadsminister Peter Eriksson att nu ta krafttag för att stävja en ohållbar situation. Ett första steg är att modernisera lagstiftningen.

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll har funnits i Sverige sedan 1991 och syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner har tillsynen av lokaler och flerbostadshus under många år varit bristfällig.

Varken kommuner eller fastighetsägare har levt upp till lagkraven och konsekvenserna har varit få. Problemen blir än mer akuta nu när många klassrum, till följd av ökade elevkullar, är underdimensionerade och trångboddheten i flerbostadshus ökar i bostadsbristens spår. Dessa förändringar belastar ventilationen på ett sätt som den inte är avsedd för och elever, skolpersonal och boende betalar i form av försämrad arbets- och boendemiljö.

Utvecklingen kräver modernisering

Vi undertecknare har under många år uppmärksammat hur illa det är ställt med inomhusluften i skollokaler och bostäder och hur tillsynen brister. I en ny studie som forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) har tagit fram, på uppdrag av Energimyndigheten, bekräftas bilden.

Det finns tydliga brister i hur lagen är utformad och en godkänd OVK är trots dess uttalade syfte inte någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, men lagstiftningen för OVK är i princip oförändrad och behöver moderniseras för att god inomhusluft ska säkerställas. Tre förslag i RISE:s rapport är särskilt prioriterade:

 1. Innemiljön och brukande av lokalen behöver inkluderas bättre i OVK:n. En godkänd OVK är med nuvarande lagstiftning inte någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Det beror på att kontrollen fokuserar på de krav som gällde när fastighetens ventilationssystem togs i drift och inte vad fastigheten idag faktiskt används till.

  Exempel på detta är skolor där fler elever vistas i klassrummen än vad de är anpassade för. En översyn av gällande lagstiftning behövs också för tydliga och enhetliga regler när det gäller avstängning av ventilation för energihushållning i skollokaler – ett minsta grundflöde bör alltid finnas.

 2. En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver införas. I dagsläget får inte kommunerna ta ut en avgift för tillsynen, vilket har betytt att ärenden har prioriterats ned och att uppföljningen av OVK:n från kommunen ofta är otillräcklig. En enhetlig avgift i landet skulle förbättra tillsynen och skapa incitament för att kraven på godkänd/utförd OVK efterlevs.

 3. Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK. I dag finns inget nationellt system för OVK-protokoll, utan varje kommun ansvarar för sina. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Dessutom skulle såväl nationell tillsyn som statistiksammanställning för myndigheter och forskare underlättas.

Effekterna av en dålig inomhusluft på hälsan är väldokumenterade. Trovärdigheten i en OVK undermineras när den inte fungerar som avsett och därför behöver regelverket moderniseras. Boende, personal och elever förtjänar en bra inomhusluft och fastighetsägare, kommuner och kontrollanter behöver förutsättningar att möjliggöra det.

Forrige artikel Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning Næste artikel SPF: Få seniorer i riksdagen skapar demokratiskt underskott SPF: Få seniorer i riksdagen skapar demokratiskt underskott
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Vilken skenfäktning!

  Författarna är verkligen ute i ett angeläget ärende! Det är totalt oacceptabelt att luften i en bostad har styrenvärden som överstiger gränsvärdena med 10 ggr för vad en plastbåtsindustrin tillåter! Men verkligheten är något helt annat! På Gåshaga Brygga har NCC inte sanerat marken före byggnationen och sedan har vårt manipulerande rättssamhälle inte lyckats med att se till att det åtgärdas! Skam över NCC och våra myndigheter! Läs en sann redogörelse för hur avskummet i vårt samhälle får styra som man har lust!

  http://www.fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20091127141152&kategori=-1&sok=Bl%E5sningen&val=1&sprak=1

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.