Debatt: Krispaketets utbildningsplatser behövs i hela landet  

DEBATT. Regeringens utbildningspaket för att mildra effekterna av coronakrisen är bra, men satsningarna får inte bara hamna i storstadsregionerna. Vi är beredda att omgående starta ett socionomprogram i Nyköping, skriver rektorerna från Ersta Sköndal Bräcke högskola respektive campus Nyköping.

Roger Klinth
Rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Fredrik Dolk
Rektor, Campus Nyköping 

Nyligen presenterade regeringen ett krispaket innehållande viktiga satsningar på utbildning, bland annat 9 300 fler utbildningsplatser under 2020. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet måste människor få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Kompetensförsörjning

Det fanns redan innan coronakrisen ett stort och välkänt behov av stärkt kompetensförsörjning inom välfärden i landets kommuner. Demografiska förändringar innebär på en gång ökade behov inom vård och omsorg, samtidigt som omfattande pensionsavgångar leder till stora behov av nyrekryteringar.

Brist på socionomer

Inom kommunernas socialtjänst har man i många fall svårt att rekrytera välutbildad personal, och det gäller särskilt utanför storstadsregionerna och de orter där det finns högre utbildning.

Framför allt råder det brist på socionomer med mångårig yrkeserfarenhet, men i SCB:s senaste kartläggning redovisade nära var fjärde kommun att det även förelåg en brist på nyutexaminerade socionomer.

Samarbete mellan lärosäten

Socionomutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola är en av landets äldsta socionomutbildningar, och det är i dag ett väletablerat utbildningsprogram som fått höga betyg i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärderingar och som har en procentuellt hög genomströmning av studenter.

Arbetsmarknadsutsikterna för de studenter som examinerats vid högskolan har under många år varit goda. Högskolan har också under senare år samarbetat med andra lärosäten för att etablera och utveckla socionomutbildningen i olika delar av landet. Bland annat bedriver man sedan 2018, på uppdrag av Uppsala universitet, en socionomutbildning förlagd till Campus Gotland.

Stöd hos socialtjänsten

Efter initiativ från Campus Nyköping har det sedan en tid förts diskussioner om ett samarbete som skulle innebära att Ersta Sköndal Bräcke högskola startade ett socionomprogram i Nyköping.

Detta skulle innebära en viktig kompetensförstärkning för Nyköping och närliggande kommuner, men det skulle också innebära unika möjligheter att utveckla en utbildning som svarar mot regionala behov och förutsättningar.

Förslaget har också fått starkt stöd bland företrädare för socialtjänsten i regionen.

Väl investerade pengar

Den satsning på utbildning som regeringen och samarbetspartierna kommit överens om innebär en permanent utbyggnad av högskolan med 2 600 utbildningsplatser från och med 2021. För att möjliggöra etableringen av en socionomutbildning i Nyköping i enlighet med vårt förslag skulle det räcka om regeringen öronmärkte en och en halv procent för detta ändamål.

För den framtida välfärden är det väl investerade pengar. Det skulle dessutom vara ett stöd för nya former för samverkan mellan olika utbildningsanordnare, och för nya sätt att göra utbildning och kompetensutveckling tillgänglig i flera delar av landet.

Bidra i utbildningsarbetet

Låt därför Ersta Sköndal Bräcke högskola och Campus Nyköping bidra i detta viktiga utbildningsarbete genom att starta en socionomutbildning i Nyköping.

Forrige artikel HRF: Åtgärder krävs –  förbättra tryggheten i vår bransch HRF: Åtgärder krävs – förbättra tryggheten i vår bransch Næste artikel Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.