Debatt

Experter: Sveriges smittskyddslag har inte efterföljts

Det finns ett lagstadgat och detaljerat smittskyddsförfarande men i Sverige har inte myndigheter följt lagen. De mest flagranta brotten mot smittskyddet står Folkhälsomyndighetens Johan Carlson för. Det skriver Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.

Folkhälsomyndighetens Johan Carlson vid en pressträff om vaccineringen mot covid-19.
Folkhälsomyndighetens Johan Carlson vid en pressträff om vaccineringen mot covid-19. Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Johan Alvner
Rådman vid Västmanlands tingsrätt och tidigare rättssakkunnig på socialdepartementet
Lars Eriksson
Tidigare jurist och docent i rättssociologi
Peter Galatius
Socionom och jurist med inriktning på förvaltnings- och socialrätt
Peet Tüll
Tidigare läkare, medicinalråd vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet, konsult i smittskyddsfrågor åt WHO och ECDC samt medverkande i utformningen av svensk smittskyddslagstiftning
Petra Östergren
Doktorand i rättsantropologi vid Lunds Universitet

Allt sedan våren 2020 har forskare, läkare och opinionsbildare kritiserat den svenska pandemihanteringen. De har varnat för smittans omfattande spridning och manat till mer proaktiva åtgärder. Senast ut var Tove Lifvendahl på SvD:s ledarsida (16/9). För att undvika ökad samhällsspridning av covid-19 måste landet börja testa, spåra och isolera, skrev hon, och menade att detta är ett beslut för politiker att fatta.

Finns ett smittskyddsförfarande

Saken är att politiker redan 2004 fattade ett sådant beslut när smittskyddslagen fick sin nuvarande utformning. Och lagen är glasklar. När en smitta klassats som allmän- och samhällsfarlig måste ansvariga för smittskyddet vidta ett batteri av åtgärder. Läkaren som får kännedom om en smittad eller misstänkt smittad person ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten (FHM). Smittskyddsläkaren ska i sin tur se till att den smittade isoleras och kontakter spåras och testas. Allmänheten i regionen ska också förses med korrekt information om hur de ska skydda sig själv och andra.

Arbetsgivare och skolornas huvudmän har ett liknande ansvar, då enligt arbetsmiljölagen. Det vill säga, när arbets- eller skolledning får kännedom om att en arbetstagare eller elev blivit smittad av viruset ska denna tas ur arbets- eller skolmiljö – och alla som kan ha blivit utsatta ska informeras och testas. Konstaterade och misstänkta fall ska anmälas till Arbetsmiljöverket samt regionens smittskyddsläkare – som i sin tur ska följa gängse smittskyddsprotokoll.

FHM har inte bestämmanderätt över smittskyddsläkare.

Det finns alltså redan ett lagstadgat, proaktivt och detaljerat smittskyddsförfarande. Och lagens mål är tydligt: att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Lika tydligt är ansvarsfördelning och tillvägagångssätt: verksamma i smittskyddet ska vidta åtgärder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet – och försiktighetsprincipen ska råda.

Johan Carlsons brott

Att regelverket inte efterföljts vittnar de många inspelen från oroade forskare och opinionsbildare om. De mest flagranta brotten mot smittskyddet står FHM:s generaldirektör Johan Carlson för. Hela tre gånger har han föreskrivit ändringar i anmälningsplikten – utan juridiskt mandat och i strid med smittskyddslagen. Första gången när han bestämde att anmälningsplikten för patienter som inte behandlas på sjukhus skulle tas bort (HSLF-FS 2020:10). Andra gången när han angav att det är upp till smittskyddsläkare i varje region att bestämma om covid-19 ska anmälas över huvud taget (HSLF-FS 2020:23). Och tredje gången när han föreskrev att enbart konstaterade fall, och inte misstänkta, ska anmälas (HSLF-FS 2020:45).

Myndigheter har rätt att utge föreskrifter och dessa är att likställa med lag. FMH:s delegationsrätt inbegriper dock inte inskränkningar eller förändringar i anmälningsplikt för allmän- eller samhällsfarlig sjukdom. Det innebär också att individuella smittskyddsläkare inte heller har mandat att avgöra huruvida de vill anmäla och smittspåra fall av covid-19 eller inte. Dessutom är smittskyddsläkare en myndighet i sig, med juridiskt ansvar för det regionala smittskyddet. FHM har alltså inte bestämmanderätt över smittskyddsläkare.

Kedjan av åtgärder faller

Problemet stannar inte vid FHM:s agerande. Lika allvarligt är att smittskyddsläkare accepterat de nya föreskrifterna – liksom allmänna råd som inte överensstämt med försiktighetsprincip, vetenskap och beprövad erfarenhet. Med andra ord, smittskyddet har inte bedrivit sitt arbete på det sätt som lagstiftaren avsett. För när faktiska och misstänkta fall av covid-19 inte anmälts, faller hela kedjan av smittförebyggande åtgärder (testa, smittspåra och isolera).

Allmänheten har inte heller fått korrekt kunskap om hur man skyddar sig mot ett luftburet virus (som andningsskydd inomhus) – vilket i sin tur lett till en omfattande och okontrollerad smittspridning.

En liknande problematik har uppstått på arbetsplatser och i skolor. Arbetsmiljöverket har föreskrivit hur arbetsmiljölagen ska appliceras på pandemin. Föreskrifterna följer lagrummet. Arbetsgivare och skolor måste göra noggranna riskbedömningar, utforma säkra arbetssätt och rutiner, samt tillhandahålla utrustning som skyddar arbetstagare och elever inomhus. Men det finns arbetsgivare och huvudmän som inte följt lag och föreskrifter, med motiveringen ”vi följer FHM:s rekommendationer”. Även det en omkastad maktordning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter står över FHM:s råd när det gäller arbetsmiljöområdet, inte under.

”Myndigheter ska följa lagen”

I en rättsstat ska myndigheter följa lagen. Vi accepterar exempelvis inte att Trafikverket gör godtyckliga undantag i arbetet med att skydda resenärer från att skadas eller dödas i trafiken. Eller att Livsmedelverket undantar vissa födoämnen från offentlig kontroll. Om tjänstemän på en myndighet inte är tillfreds med hur en lag är utformad ska de därför, precis som alla andra, följa rättsstatens principer. I det här fallet – att övertyga riksdagen om att ändra smittskyddslagen. Det innebär också att regeringen – ytterst ansvariga för att krishanteringen sköts – agerar när smittskyddet sätts ur spel.

Just nu befinner sig Sverige i en fjärde våg. Delta-varianten dominerar och dödar i snitt tio per dag samt ger ett okänt antal människor kort- eller långvarig sjukdom. Vissa riskerar permanenta skador, även barn. Det är situationer som dessa smittskyddslagen utformats för.

Att följa lagen må upplevas överväldigande när smittspridningen varit och är så omfattande – och förvirrande när FHM lyfter bort sina restriktioner. Men detta är vad det innebär att leva i en rättsstat. Lag och demokratiska principer ska följas när medborgares liv och hälsa står på spel. Covid-19 utgör inget undantag.

Läs också

Nämnda personer

Johan Carlson

Läkarexamen (Uppsala uni. 1979) och docent i infektionsepidemiologi (Karolinska institutet)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget