juli 2023
1 juni
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Adress
Utredning: Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk, Dir. 2021:94
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå insatser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barnmorskor i förlossningsvården
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (S 2021:10), Dir. 2022:03
Adress
10:00
Socialförsäkringsutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
10:00
Socialutskottet sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
11:30
Webbinarium: Kronisk njursjukdom – hur bekämpar vi den tysta sjukdomen?
AdressSeminariet sänds på webben
2 juni
07:30
Webbinarium: Forskningsfrukost Nära vård – stress, prestation och återhämtning
AdressSeminariet sänds på webben
09:00
Jakob Forssmed (KD) deltar i en interpellationsdebatt
AdressRiksdagen, Stockholm
13:00
Kunskapsseminarium: Om kommunal hälso- och sjukvård
AdressSeminariet sänds på webben
7 juni
Utredning: Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, Dir. 2022:63
Adress
Utredning: Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, Dir. 2022:63
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, Dir. 2023:45
Adress
09:00
Webbinarium: Lansering av Sveriges första nationella handlingsplan för SRHR
AdressSeminariet sänds digitalt via webben
14 juni
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
15 juni
Regeringsuppdrag: Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om utveckling och förvaltning av en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om utveckling och förvaltning av en tjänst för överföring av källdata från det nationella vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten
Adress
16 juni
Utredning: Främjande av ökad fysisk aktivitet, Dir. 2020:40
Adress
20 juni
Utredning: Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, Dir. 2021:90
Adress
Utredning: Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, Dir. 2021:90
Adress
27 juni
Almedalsveckan i Visby
AdressAlmedalen, Visby
28 juni
Moderaternas och Miljöpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
29 juni
Socialdemokraternas och Centerpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
30 juni
Utredning: Tillgång till vaccin mot covid-19, Dir. 2020:59
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19, Dir. 2021:106
Adress
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
1 juli
Liberalernas och Sverigedemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
augusti 2023
1 augusti
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska vården
Adress
Utredning: En översyn av arbetsskadeförsäkringen, Dir. 2021:116
Adress
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
Adress
24 augusti
Utredning: Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre, Dir. 2022:7
Adress
28 augusti
Utredning: Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen, Dir. 2022:35
Adress
30 augusti
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård
Adress
31 augusti
Utredning: Stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen, Dir. 2021:39
Adress
Utredning: Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt, Dir. 2022:50
Adress
Utredning: Översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn, Dir. 2022:97
Adress
Utredning: Översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn, Dir. 2022:97
Adress
Utredning: Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt, Dir. 2022:50
Adress
oktober 2023
1 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention
Adress
Utredning: Författningsberedskap inför framtida pandemier, Dir. 2021:68
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier, Dir. 2022:110
Adress
12 september
14:00
Riksmötets öppnande
AdressRiksdagen, Stockholm
15 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel
Adress
20 september
13:00
Debatt om budgetpropositionen i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
21 september
Utredning: Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård, Dir. 2022:41
Adress
28 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor
Adress
29 september
Utredning: En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar, Dir. 2022:24
Adress
Utredning: Översyn av karens och sjuklön, Dir. 2022:23
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera och föreslå hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas
Adress
Utredning: Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd, Dir. 2022:123
Adress
Utredning: Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd, Dir. 2022:123
Adress
Utredning: Översyn av karens och sjuklön, Dir. 2022:23
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd, Dir. 2023:52
Adress
30 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en registerbaserad kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Adress
1 oktober
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp anhörigperspektivet och stödet till anhöriga
Adress
11 oktober
09:30
Altinget nätverk: Hur kan vi säkerställa en god arbetsmiljö för att garantera hög vårdkvalitet?
AdressStockholm
18 oktober
09:00
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
31 oktober
Utredning: Barn och unga i samhällets vård, Dir. 2021:84
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en förstudie inför framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter
Adress
Utredning: En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter, Dir. 2022:111
Adress
Utredning: En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter, Dir. 2022:111
Adress
Utredning: En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar, Dir. 2022:24
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn och unga i samhällets vård, Dir. 2023:13
Adress
december 2023
1 november
Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga konsekvenser på individnivå av förändringar i sjukförsäkringen
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg
Adress
7 november
Utredning: Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt, Dir. 2021:95
Adress
15 november
Utredning: Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19, Dir. 2022:122
Adress
Utredning: Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19, Dir. 2022:122
Adress
SKR:s ordinarie kongress
AdressHelsingborg
30 november
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd
Adress
Utredning: Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution, Dir. 2022:115
Adress
Utredning: Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn, Dir. 2022:108
Adress
Utredning: Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn, Dir. 2022:108
Adress
Utredning: Stärkt kapacitet genom kommunsammanläggningar, Dir. 2023:46
Adress
1 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal
Adress
Utredning: En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning, Dir. 2022:62
Adress
Utredning: En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning, Dir. 2022:62
Adress
5 december
09:30
Altinget nätverk: Vinster i välfärden - privat eller offentlig sjukvård i Region Stockholm?
AdressStockholm
14 december
Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen Försöksverksamhet i kommuner och regioner, Dir. 2022:130
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Försöksverksamhetskommittén, Dir. 2023:47
Adress
15 december
Utredning: Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen, Dir. 2022:101
Adress
Utredning: Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen, Dir. 2022:101
Adress
30 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården
Adress
31 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att bedöma och redovisa överskott av vaccin mot covid-19
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel från apotek
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utforma ett system med beredskapsapotek
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Treklöverutredningen, Dir. 2023:32
Adress
januari 2024
1 januari
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02), Dir. 2023:16
Adress
19 januari
Utredning: En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret, Dir. 2022:109
Adress
Utredning: En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret, Dir. 2022:109
Adress
31 januari
Regeringsuppdrag: Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag angående statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning
Adress
mars 2024
7 februari
09:30
Altinget nätverk: Vårdpolitisk paneldiskussion med Socialutskottet
AdressStockholm
1 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023
Adress
Utredning: Utvärdering av förändringarna i sjukförsäkringens regelverk, Dir. 2022:64
Adress
Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering, Dir. 2023:20
Adress
15 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken
Adress
27 mars
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder, Dir. 2023:26
Adress
29 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta
Adress
14:53
Utredning: Effektivare tillsyn över socialtjänsten
Adress
31 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsatt utveckla och sprida fördjupningsutbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA)
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att tillhandahålla Läkemedelsboken
Adress
maj 2024
1 april
Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp användningen av statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Adress
30 april
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Adress
Utredning: Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet, Dir. 2022 98
Adress
Utredning: Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet, Dir. 2022 98
Adress
3 maj
Utredning: En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning, Dir. 2022:36
Adress
juli 2024
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
Adress
30 juni
Utredning: Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården, Dir. 2023:48
Adress
augusti 2024
30 augusti
Utredning: Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet, Dir. 2022:106
Adress
oktober 2024
1 september
Utredning: Språkkrav för personal i äldreomsorgen, Dir. 2023:44
Adress
30 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020-2023
Adress
1 oktober
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna
Adress
Utredning: Översyn av vissa frågor inom det suicid-preventiva området, Dir. 2023:3
Adress
Utredning: Översyn av vissa frågor inom det suicid-preventiva området, Dir. 2023:3
Adress
december 2024
1 december
Utredning: Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande, Dir. 2022:124
Adress
Utredning: Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande, Dir. 2022:124
Adress
15 december
Utredning: Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring, Dir. 2021:64
Adress
20 december
Utredning: Kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, Dir. 2023:63
Adress
31 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens
Adress
januari 2025
31 januari
Regeringsuppdrag: Uppdrag om att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader
Adress
mars 2025
28 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext
Adress
31 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att främja, stödja och följa omställningen till en god och nära vård för att förbättra primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet med särskilt fokus på barn och unga
Adress
maj 2025
31 maj
Regeringsuppdrag: Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet vårdplatser
Adress
juli 2025
1 juni
Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samordningen, vägledningen och stödet avseende den offentliga kontrollen av kosttillskott
Adress
oktober 2025
30 september
Regeringsuppdrag: Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse
Adress
mars 2026
1 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram underlag m m samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar
Adress
28 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga
Adress
31 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (ANDTS-strategin)
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och presentera statistik avseende hälso- och sjukvårdspersonal verksam inom primärvården
Adress
december 2026
30 november
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att utveckla hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete avseende utredningar och anmälningar som rör suicid och suicidförsök
Adress
10 december
Regeringsuppdrag: Uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten
Adress
Regeringsuppdrag: Uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten
Adress
0:000:00