Verkställda utvisningar
Svar på fråga 2017/18:503 av Lars Beckman (M) Verkställda utvisningar

Lars Beckman har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att påskynda antalet verkställda utvisningar av de personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik har regeringen de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som syftar till att personer, som efter en rättssäker prövning av asylskälen har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, återvänder så snabbt som möjligt till sitt hemland eller annat land.

Ett återvändande ska i första hand ske självmant. Det måste dock, som en sista utväg, finnas möjlighet att också verkställa ett avlägsnandebeslut med tvång. Regeringen har därför arbetat för att öka både det självmanta återvändandet och det som sker med tvång. Arbetet har bland annat resulterat i lagändringar, vissa har nyligen trätt i kraft, andra bereds fortfarande.

Den 1 november 2017 trädde ett flertal lagändringar i kraft som bland annat kommer att bidra till en förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheterna när det gäller verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Till exempel har vi nu infört en möjlighet för Polismyndigheten att återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett självmant återvändande. Polismyndigheten får nu också samma förutsättningar som Migrationsverket att ta ett barn i förvar för att genomföra en avvisning som kan verkställas omedelbart.

Vidare bereds för närvarande en lagändring som kommer att ge Polismyndigheten möjlighet att genom arbetsplatsinspektioner kontrollera att arbetsgivare inte utnyttjar personer som saknar erforderliga tillstånd för vistelse och arbete. Denna ändring planeras att träda i kraft våren 2018.

Utredningen om ett effektivare återvändande överlämnade den 29 november sitt betänkande. Utredningen föreslår ett flertal åtgärder för att bättre kunna identifiera personer. Det föreslås bl.a. att Polismyndigheten, i samband med inre utlänningskontroll, ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar. Förslagen ska nu ut på remiss.

Kapaciteten vid landets förvar har ökat med 100 platser från den 1 oktober 2016, vilket innebär en ökning med 40 procent, från 257 till 357. Regeringen tillför nu ytterligare medel till Migrationsverket för skapandet av ännu fler förvarsplatser, 114 mnkr för 2018, 199 mnkr för 2019 och därefter 76 mnkr årligen. Den ökade medelstilldelningen ger förutsättningar för ungefär 200 ytterligare platser.

Regeringen har också vidtagit åtgärder för att bilateralt förbättra samarbetet med mottagarländer. Parallellt med arbetet som pågår på nationell nivå stödjer regeringen de ansatser som pågår inom EU och som bland annat handlar om åtgärder för en effektivare tillämpning av den gemensamma återvändandelagstiftningen och ett förbättrat samarbete om återtagande med tredjeländer.

Effekten av de redovisade åtgärderna är för tidig att bedöma och därmed även behovet av ytterligare åtgärder. Regeringen följer frågan och är beredd att vid behov agera ytterligare.

Stockholm den 28 december 2017

Heléne Fritzon


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar