Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

I propositionen föreslås ett antal förändringar av trängselskatten i Stockholms innerstad och på Essingeleden. Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar