Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen får en förtydligad skyldighet mot enskilda som fått beslut från Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar