Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)

Förlängd tid för uppdraget.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar