Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

NYCKELBIOTOPER. Generaldirektör Herman Sundqvist ville få möjlighet att nå ut via DN Debatt med beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Därför uteblev förankringen inom myndigheten och de anställda fick inte heller någon förhandsinformation, vilket har skapat stort missnöje.

"Hanteringen av det här är minst sagt häpnadsväckande." Det skriver en anställd på Skogsstyrelsen i det interna diskussionsforum som myndigheten har på nätet och som Altinget har tagit del av. Reaktionerna på det beslut som Skogsstyrelsens ledning fattade tidigare i mars, att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, är många, långa och starka.

De anställda kritiserar dels själva beslutet, dels hur beslutsprocessen har gått till. Beslutet har inte förankrats internt, de anställda har inte heller fått någon förhandsinformation, utan många fick reda på det via den debattartikel av generaldirektör Herman Sundqvist som publicerades på Dagens Nyheters debattsida den 9 mars. "Nu verkar större delen av Skogssverige diskutera att Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige (...) Men var är interninformationen?" skriver en anställd.

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

Förutom de höga vågor som går på det interna diskussionsforumet, så har Skogsstyrelsens ledning även fått ta emot två protestskrivelser. Den ena är från ST-facket. ST ifrågasätter både beslutet och beslutsgången. Enligt ST har ledningen brutit mot det samverkansavtal som finns och beömder att samverkan skulle ha skett på tre nivåer innan något beslut fattades.

– Beslutet är inte bra för Skogsstyrelsens förtroende. Vi är fundersamma på det. Internt har det inte varit någon bra samverkan kring beslutet från ledningens sida. Det handlar inte bara om att ge information, utan att i samverkan med de anställda diskutera lämpligheten med en paus. Och diskutera alternativ till den och vad en paus kan innebära, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen, till Altinget.

På tvärs med kommunikationspolicy

Ledningen har också brutit mot myndighetens egen kommunikationspolicy, skriver ST i sin skrivelse och citerar policyn "viktig information som rör den egna verksamheten skall kommuniceras till Skogsstyrelsens medarbetare först, innan den rår externa målgrupper".

LÄS OCKSÅ: Nödvändig paus enligt Skogsstyrelsens gd

Det andra skrivelsen till myndighetens ledning är från Förvaltningsgruppen för nyckelbiotopsinventering på Skogsstyrelsen, gruppen konstaterar att man inte har medverkat i att ta fram beslutet och därför vill ha klarhet i ett antal frågeställningar. En lyder: "Hur tänker sig Skogsstyrelsens ledning jobba för att medarbetare som arbetar med naturvård åter ska känna sig stärkta och gå till arbetet med glädje?"

Äventyrat samverksansprocess

Förvaltningsgruppen vill också ha del av den analys av den rättsliga processen bakom beslutet samt undrar om man tog någon hänsyn till den samverkansprocess som har startat upp kring kompletterande arbetsmetoder kring nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Alice Högström är inventeringsledare på Skogsstyrelsen och samordnare i förvaltningsgruppen.

– Inom samverkansprocessen hade man påbörjat diskussionerna och det fanns ett bra samtalsklimat. Samverkansprocessen har äventyrats och det är vi kritiska till, säger hon till Altinget. 

I den så kallade samverkansprocessen finns skogsnäring, miljöorganisationer och forskare med, men Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF är tveksamma till att fortsätta efter beslutet om en paus.

LÄS OCKSÅ: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens styrelse hör till den lilla skara som fick information i förväg. Generaldirektör Herman Sundqvist informerade styrelsen vid två tillfällen innan debattartikeln publicerades. Styrelsen har ingen gemensam åsikt i frågan, men följer den noga. Det säger ordförande Marie Larsson-Stern till Altinget.

– Vi tog inget beslut, utan det är Skogsstyrelsen som hanterar frågan. Vi gjorde några medskick om hur de ska jobba vidare med frågan.

 Vad gjorde ni för medskick?

– Att det är viktigt med utveckling och förbättring kring hur man jobbar med naturvärden i nordvästra Sverige och att man samverkar med skogssektorns olika parter i processen.

Marie Larsson-Stern vill inte svara på frågor kring hur de anställda har fått informationen eller beslutsgången på myndigheten, det är generaldirektörens uppgift, enligt henne. Men styrelsen anade inte vilka starka reaktioner beslutet skulle få, enligt Larsson-Stern. 

– Att det skulle bli en så stor fråga, det hade varken vi eller generaldirektören förutsett, säger hon.

Det instämmer generaldirektör Herman Sundqvist i. Han säger också till Altinget att den interna förankringen hade kunnat göras på ett annat sätt.

Varför valde ni inte en öppnare process?

– Det hade vi kunnat göra. Men då hade vi inte fått möjligheten att utförligt beskriva situationen i DN. Vi gjorde bedömningen att frågan har potential att intressera även dem utanför den vanliga bubblan. Det handlar om att kunna sätta en bild. Det är inte säkert att vi hade haft möjlighet att ge en så utförlig beskrivning, om det hade förankrats mer öppet. Nu kunde vi beskriva situationen som råder i det här området, säger han.

Artikeln på DN Debatt publicerades den 9 mars, men det formella beslutet är undertecknat av dig först den 13 mars – kan man göra så?

 – Man kan fatta ett beslut som gäller retroaktivt. Men det är inte helt optimalt.

 ST anser att ni har brutit mot samverkansavtalet. Håller du med dem?

– Vi gick bort oss där, delvis beroende på att vi underskattade frågans laddning internt. Det är inget att hymla med.

Herman Sundqvist beklagar att fokus i debatt och diskussioner har hamnat på beslutet om att ta en paus.

 – Det handlar faktiskt om att vi vill göra någonting bättre. Det spelar ingen roll hur många gånger jag försöker säga att vi kommer fortsätta med rådgivning, tillsyn och arbetet med formellt skydd. Vi kommer till och med att skruva upp intensiteten i det arbetet. Men det är svårt att tränga igenom med det budskapet.

Oklara pausregler

På Skogsstyrelsen råder fortfarande viss förvirring kring vad som ska gälla under pausen.

– Vi håller på att utveckla nya rutiner just nu. Det har varit ett ganska intensivt arbete. Nästa vecka hoppas vi ha något klart som kan ge vägledning, säger Alice Högström.

ST vill ha pausstopp

Från ST:s sida vill man att pausen bör "avslutas snarast". ST anser det tveksamt att Skogsstyrelsen verkligen äger det problem som man tillskriver nyckelbiotopsinventeringen. "Om det finns problem handlar det mer troligt om äganderätt, ekonomi och politik" skriver facket i sin skrivelse.

 – Vi vill att man kommer till någon sorts lösning snarast möjligt, inom ramen för nyckelbiotopsbegreppet, eller att man hittar en lösning med ekonomisk ersättning. Frågan är på inget sätt ny, säger Royne Andersson. 

Forrige artikel SD säger nej till nya klimatmål SD säger nej till nya klimatmål Næste artikel Fler ska våga nyttja delningsekonomin
 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Herman Sundqvist är en katastrof för demokratin

  Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist är en katastrof för demokratiska spelregler. Han har grovt överträtt sina befogenheter. Och Regeringen måste etlediga honom omedelbart, om vi över huvud taget skall ha något förtroende för statliga myndigheter. Landsbygdsministern Bucht utsåg honom till generaldirektör efter ett uppslitande bråk med Miljödepartimentet. När man läser mellan raderna vad GD egentligen syftar till, är att avskaffa nyckelbiotops begreppet och låta skogsbruket skövla det sista av de sista av våra naturliga skogsekosystem. Det GD för skogsstyrelsen nu i praktiken gör- är att han öppet har startat ett krig mot Sveriges förenade miljörörelse. Vi får hoppas att detta resulterar i att Skogsstyrelsen läggs ner och att miljöfrågorna i skogen överförs till en objektiv myndighet, till Naturvårdsverket och landets länsstyrelser eftersom Bucht inte är kompetent att handlägga dessa frågor

 • Rapportera

  Marcus

  Sitter och gråter...!

  Vi läser om att anställda på Skogsstyrelsen sitter och gråter över GDs beslut om att stoppa nyckelbiotoper! Jösses, är det överhuvudtaget ett argument?
  I så fall bör man ta betydligt större hänsyn till drabbade skogsägare som får sin mark konfiskerad och beslut som omöjliggör att kunna ta ut utkomster. Det finns en otäck utveckling där vissa politiker och "naturorganisationer" aktivt arbetar för att skogsägare inte skall tillerkännas rätten att bruka sina marker. Skogsstyrelsen behöver inte vara en av dem.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Herman Sundqvist har skadat förtroendet för Skogsstyrelsen

  Det är symtomatiskt att när skogsbrukare går i svaromål, så fegar de flesta av dessa ut i en anonym signatur. Ynkligt att ni inte törs stå för era åsikter. Det som Generaldirektören i Skogsstyrelsen gör, är att inskränka i vårt demokratiska samhälle, han sätter demokratins spelregler ur spel. Det är alvarligt, då en statlig myndighet skall följa de demokratiska lagar som följer en statlig myndighet. Som skattebetalare och skogsägare och naturvän kan man inte ha förtroende för en sådan myndighet. Herman Sundqvist är generaldirektör vid den statliga Skogsstyrelsen med en lön i nivå med starsministerns. En lön som sedan ett år tillbaka betalas av oss skattebetalare. Jag vägrar acceptera att han få fortsätta som Generaldirektör i Skogsstyrelsen - han har förbrukat sitt förtroende. Avskeda honom.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Är kanske Naturskyddsföreningen är det största hotet mot svenska natur

  Det har kan man läsa i Naturskyddsföreningens senaste "hotbrev" till Regeringen:
  "I 2017 års uppföljning av miljömålen3
  som nyligen presenterades konstaterar
  regeringens egna expertmyndigheter (Naturvårdsverket och SKS) att vare sig Levande skogar eller Ett rikt växt- och djurliv kommer att nås med ”befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder”. För det sistnämnda målet är dessutom utvecklingen i miljön negativ."
  Läs igen. "befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder".
  Det av diverse miljöorganisationer så omhuldade (eftersom det aldrig drabbar dem själva) systemet med att straffa dem som sköter sig har visat sig inte fungera.

  Varför skulle det det? Vem försöker fostra sina barn till goda medborgare genom att straffa dem när de gör rätt?

  Herman har givetvis insett det alla för länge sedan borde insett och det Naturskyddsföreningen själva skriver i sitt brev till Regeringen. Det behövs ett nytt system där man belönar de som gör rätt. Inte straffar..

  Ä det så svårt att förstå?

 • Rapportera

  Åke Skogevall

  Ska tjänstemän och fack driva personliga särintressen utan hänsyn till konsekvenser för andra?

  Entusiaster inom naturvård och miljöfrågor verkar betrakta sina åsikter som demokrati men direkt berörda mark- och skogsägare som parasiter.
  Forskningsresultat inom tämligen smala områden verkar ha blivit näring till opinionsbildare och s.k NGO-er att driva sina särintressen utan att ta ansvar för samhällskonsekvenserna. Detta genom att tvinga på dem som skapat värdena kostnader och konsekvenser. Det gäller skyddsvärda skogar, gamla kulturhävdade betesmarker, vattenrättigheter med dammar. Har inte pendeln i balansen mellan produktionsresurser och miljöaktivism slagit över alltför långt mot tvångskollektivisering?
  Dags att finna balansen!

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Åke Skogevall och Mats S Johansson pratar i nattmössan

  Skogsbruk är ett särintresse. Ett levande skogsekosystem är ett allmänintresse, rena skogsvatten som uppfyller EUs Vattendirektiv är ett allmänintresse, Ett rikt växt och djurliv är ett allmänintresse. Att uppfylla det av Riksdagen fastslagna Miljömålet Levande Skogar är ett allmänintresse. Men det kriminella skogsbruket förstör dessa allmänintressen till förmån för sina egna särintressen. Så kan vi inte ha det i ett demokratiskt samhälle. Vi kan inte heller acceptera att skogsbruket är straffriförklarade- men så fungerar det i det Skogspolitiska Rättsrötans Sverige. Alla andra näringsgrenar i landet måste följa gällande lagar och regler, men det finns ett undantag- och det är Svenskt Skogsbruk-ty där gäller inga lagar. Skogsvårdslagen, Brottsbalken, EUs Vattendirektiv, Fornminneslagen, Kulturminneslagen, Habitatdirektivet, Artskyddsförordningen, Miljöbalken gäller inom skogsbruket- MEN DET KRIMINELLA SKOGSBRUKET- bryter ideligen mot dessa lagar- utan några som helst juridiska påföljder- och de straffrättsliga ansvaret är som bortblåst. Och landets Åklagarmyndigheter har beröringsskräck för att ens våga närma sig det kriminella skogsbruket...Och för att travestera en viss politiker - Det här är på riktigt.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Piskan viner när Göran, Naturskyddsföreningen och WWF ska ha det som DE vill

  Göran, som Naturskyddsorganisationerna, förbehåller sig inte bara rätten att tolka lagar och direktiv, de menar även att de ska vara de som utdömer straffen. Tack och lov visade HFD i december att Johanna hade fel i vargfrågan.
  Sorry Göran, men det är inte det jag förknippar med demokrati.
  Jag hoppas Herman Sundquist, Skogsstyrelsens styrelse och Regeringen står upp för den svenska demokratin och inte ger efter för en miljörörelse som tror sig, eller rättare sagt påstår sig rädda svensk natur med hjälp av symbolarter, vinklad fakta och genom att straffa dem som gör rätt.

 • Rapportera

  Åke Skogevall

  God vilja kan bli ond handling

  Djupt engagemang och djupa studier inom ett utvalt område ger inte behörighet att fördöma och demonisera andra intressenter. Tvärtom ger Rönning intryck av en fundamentalism med mer engagemang att skada ansvariga skogsägare än att finna problemlösningar.
  Det är lite skrämmande att idealister inom forskning och intresseorganisationer (vars existens baseras på stöd från engagerade medlemmar och staten) driver sina "demokratiska" särintressen utan hänsyn till konsekvenser för drabbade, vilka demoniseras som "kriminella" särintressen - "de onda" naturbrukarna. Elda på med skräck, hat och förtal för att bli medialt gillad.
  Kanske det är dags för lite introspektion Göran. Studera gärna hur den goda viljan kan bli till ondska. www.alltomvetenskap.se/nyheter/studie-i-ondska

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Mats S Johansson och Åke Skogevall pratar åter strunt

  Nu handlar detta inte om varg -försök inte blanda bort korten. Det handlar om det kriminella skogsbruket, som flera Länsstyrelser i landet vid flertal tillfällen har anmält skogsbrukets metoder till både Polis som Åklagarmyndigheter, för klockrena brott mot de lagar som skogsbruket är skyldiga att följa. Jag har nämligen specialgranskat dessa lagbrott under flera år och har dessa anmälningar och besluten i mina pärmar- så jag kan här på sidan lägga ut dessa om så önskas. Att Länsstyrelsens Jurister har kvalifikationer att bedöma vad lagen säger, är nog mer än vad Johansson och Skogevall mäktar med. Dessa anmälningar läggs reflexmässigt ner av ansvariga myndigheter, Polis och Åklagarmyndigheter. Trots överväldigande bevis, som fotodokumentation som okulärbesiktningar ger vid handen. När detta upprepas år efter år då handlar det om Skogspolitis Rättsröta på högsta nivå. Punkt.

  För den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet, skall läsa publikationen "Skogen vi ärvde" av Zaremba, sid 72 Skogens Maffia. Eller ta del av Skogsstyrelsens egen statistik över de få/inga anmälningar som leder till åtal- trots klockrena lagbrott från skogsbrukets utövare.
  I ett demokratisk samhälle gäller likhet inför lagen, men den demokratin har skogsbruksetablissemanget under många år saboterat - att försöka stoppa obekväma tidningsartiklar - att hota med indragna älgjakter på bolagens marker -att sprida rena lögner till inkompetenta riksdagspolitiker - är exempel på dessa demokratins dödgrävare.

  Sen vore det intressant om herrarna Johansson/ Skogevall här kunde redovisa vilken vinkla fakta som ni påstår att jag sprider - UPP TILL BEVIS.

 • Rapportera

  Åke Skogevall

  Mer än bara skog och varg!

  Problemet är större än biotopinventeringar. Det är demokratiska principer, något som Göran påstår sig värna.
  Ämbetsmannaansvar innebar fram till 1976 att statens tjänstemän skulle vara opartiska, kompetenta och sakliga och kunna ställas till ansvar för missbruk av sin makt. Idag är utkrävande av rätt mot myndighetsmisstag näst intill verkningslöst. Möjligen utkrävs det med stjärnadvokater eller i mediala drev.
  Det blir allt vanligare att tjänstemän missbrukar sin makt. De kan tolka lagar efter sin privata agenda och det kan vara hopplöst att få rättvisa för medborgare som drabbas. Även om den blir fälld i rätten är det vanligt att myndigheten struntar i rättelse. Sverige har otaliga gånger fällts för brott mot mänskliga rättigheter. Inte heller sån fällning hjälper alltid mot fortsatt förtryck.
  Det brister i civilkurage i svenska myndigheter att rätta till förtryck som drabbar minoriteter utan juridiska resurser. Exempel som drabbar småskaliga natrubrukare är legio - inom rovdjurs- (biologisk mångfald), djurskydds-, skatte-, kommunikationspolitik mfl.

  Att mäktiga företag kan vara svåra att lagföra är välkänt. Men det sätt nyckelbiotoper, miljöprövningar o.d. använts, som gör att småbrukare och kvarn/kraftverksägare ruineras utan skäliga ersättnignar genom tjänstemannamissbruk eller -inkompetens, är inte demokrati; och ofta kontraproduktivt ur miljösynpunkt, orättfärdigt och odemokratiskt.
  Göran Rönning - du är påläst och har många fakta. Använd dem på ett demokratiskt sätt, utan turkisk krydda á la Erdogan. Det är väl ändå naturens bästa och inte bekämpning av opponenter som är viktigast för dig?

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Åke Skogevall har rätt i en hel del i vad han säger

  Skogevall har belyst dessa frågor i en hel del artiklar i även andra media, som jag har tagit del av. Och jag är böjd att hålla med honom i en hel del i vad han skriver. Demokratin i Sverige är inte vad den borde vara, det har vi båda kunnat konstatera. Att mäktiga företag ofta är straffriförklarade är tyvärr ett de facto. Om det sen är skogsbolag eller vindkraftbolag är det samma visa.
  Och ju högre upp i toppen av svensk myndighetsutövning vi kommer- ju sämre fungerar de demokratiska principerna.

FN ställer in årets klimatmöte

FN ställer in årets klimatmöte

CORONAKRIS. Det blir inget globalt klimattoppmöte i år – FN skjuter fram förhandlingarna till år 2021. Ett väntat beslut, enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).