Norrskog: Skogsstyrelsen, storkapitalet och miljörörelsen blundar hårt

SLUTREPLIK. Göran Rune hävdar att Skogsstyrelsens registrering bara är ”information till skogsägaren”. Att denna information gör att den ekonomiska situationen försämras radikalt för både individer och bygder, låtsas han och myndigheten inte om, skriver Norrskogs ordförande Stig Högberg.

Av: Stig Högberg
Ordförande för Norrskog

Skogsstyrelsens Göran Rune har svarat på min debattartikel från den 25 juni. Mitt inlägg fokuserade på fyra saker:

 • Skogsstyrelsens modell för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige kommer att ge dramatiska följder för både individer och lokalsamhällen.

 • Jag frågade de politiska partierna om de tycker att ”detta är en rimlig utveckling och i linje med de mål som finns för ett fossilfritt Sverige och levande landsbygd”.

 • Jag föreslog att registreringen av nyckelbiotoper ska kopplas till att markägaren ersätts för att inte bruka marken.

 • Jag föreslog att staten ska tillämpa lagen (det finns lagstiftning för när samhället vill ta mark ur brukande, inklusive regler för ersättning till markägaren) – ”inte klassa skog som nyckelbiotop och genom denna handling stoppa brukandet”.

Göran Rune hävdar att Skogsstyrelsens registrering bara är ”information till skogsägaren”. Att denna information för både individer och bygder gör att den ekonomiska situationen försämras radikalt, låtsas han inte om. Likt andra företrädare för myndigheten hävdar han att det är ”certifieringen” som skapar problem för skogsägarna. Detta klingar ihåligt, på samma sätt som när vapenfabrikanter säger att ”det var aldrig meningen att våra bomber skulle drabba människor”.

Familjeskogsbruket kan inte påverka

Skogsstyrelsen vet att nyckelbiotopsregistreringen används av de stora FSC-certifierade skogsbolagen på ett sätt som gör att råvara från sådana områden inte kan nyttjas på virkesmarknaden. Följden blir att registreringen gör stora arealer familjeägd skog, framförallt i inlandet, ekonomiskt värdelös. Ironiskt nog för att många skogsägare här brukat sin skog mindre intensivt än vad staten ville på 1900-talet. Familjeskogsbruket längs fjällkedjan kan inte påverka den certifiering som de stora skogsbolagen och miljörörelsen har tagit fram.

Det är framförallt just mindre skogsägare i nordvästra Sverige som drabbas av certifieringsreglerna. De stora skogsbolagen och miljörörelsen blundar givetvis hårt. Hoppet för tusentals skogsägare och många lokalsamhällen i nordvästra Sverige som drabbas av nyckelbiotopsregistreringen har därför stått till att staten ska se – och agera.

Skogsstyrelsen äger begreppet

Det är Skogsstyrelsen som äger begreppet ”nyckelbiotop”. Om Göran Rune och hans kolleger öppnar ögonen och inser att människor och delar av landet drabbas på ett sätt som är orimligt, så har myndigheten all möjlighet att agera.

Göran Rune menar att Skogsstyrelsen i sitt arbete bara gör vad regeringen ålagt myndigheten. Tråkigt då att han och hans kolleger blundar för delar av det som står i regeringsuppdraget: ”Det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet samt har förståelse för behovet av och motivation för att bevara nyckelbiotoperna.”

Deltar i ett cyniskt spel

Även människor i inlandet förväntar sig att staten inte cyniskt lånar sig till ett spel mellan storkapitalet och miljörörelsen, som i en förlängning slår hårt mot individer och lokalsamhällen.

Forrige artikel Svaf: De nära vattenkraftverken behövs Svaf: De nära vattenkraftverken behövs Næste artikel Lexén: Lexén: "Helt ohållbart låta priset styra val av läkemedel"
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Undanta inte mer produktiv skogsmark i nordväst

  Undantagen från skogsbruk bygger på en överskattning av hotet mot arterna från aktivt skogsbruk. Större areal produktiv skogsmark är undantagen i nordvästra Sverige än södra Sverige trots att mycket fler arter är hotade i södra Sverige och exploateringsgraden generellt högre där. Därför bör regelverket anpassas så att undantagen inte ökar i NV. Kraven på värdefull natur bör anpassas till dessa. Om man undantar ytterligare arealer bör detta kompenseras genom att minska tidigare avsättningar.

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.