Debatt: Östersjöns tillstånd behöver nya innovativa åtgärder

DEBATT. Den regionala samverkan har minskat belastningen på Östersjön betydligt, men samtidigt finns mycket kvar att göra. När förhandlingar gällande nya åtgärder tas upp nästa år behövs nya och innovativa förslag, skriver Helcoms sekretariat. 

Rüdiger Strempel
Generalsekreterare, Sekretariatet på Helsingforskommissionen (Helcom)
Debatten har skrivits tillsammans med Helcoms sekretariat


Sekretariatet på Helsingforskommissionen (Helcom) har med stort intresse följt debatten om förslaget gällande handel med utsläppsrätter i Östersjön. Eutrofiering orsakad av ett överflöd av näringsämnen är som bekant Östersjöns största miljöproblem och lösningar för att åtgärda problemet behövs.

Helcom har ingen officiell position gällande det aktuella förslaget, men Helcoms sekretariat vill gärna bidra med några kommentarer till diskussionen.

Utvärdera och åtgärda 

Brita Bohman nämner i sin artikel kritiska åsikter gällande Centerpartiets förslag att etablera ett system för handel med utsläppsrätter. Att utvärdera och åtgärda belastningen av kväve och fosfor i Östersjön är komplicerat, inte minst på grund av de olika utsläppskällorna dessa näringsämnen härstammar från (diffusa källor, punktkällor, luftburet samt naturliga källor).

Lång väg kvar 

Helcom har genom årens lopp arbetat med åtgärder för att minska näringsutsläpp från allt från jordbruk till sjöfartens avgaser för att uppnå det överenskomna målet att Östersjön ska vara opåverkad av eutrofiering.

Värt att notera är till exempel Helcoms plan för näringsreduktion (Helcom nutrient reduction scheme) som etablerades år 2007 som en del av Handlingsplanen för Östersjön (Baltic sea action plan, BSAP). Denna regionala plan ämnar dela på ansvaret för att minska utsläppen mellan Östersjöländerna. Den sätter också mål för maximalt tillåtna utsläpp samt nationella mål för utsläppsminskningar.

Även om belastningen har minskat betydligt har vi en lång väg kvar innan Östersjöns miljötillstånd kan anses vara bra.

Vetenskapliga utvärderingar 

Utsläppshandel som en åtgärd för att minska utsläpp av näringsämnen har tidigare diskuterats i olika sammanhang och även inom Helcom. Men som Brita Bohman skriver är det inte helt enkelt att etablera ett sådant system i Östersjön. Utförliga vetenskapliga utvärderingar som beaktar flödet av näringsämnen i Östersjön samt tillståndet av kustnära vattenområden och andra parametrar skulle givetvis behövas. Dessutom vore det nödvändigt att beakta relevant lagstiftning som Helcoms medlemsstater är förbundna till, samt övrig internationell fördragsrätt.

Förändringar i mandat 

Helcoms roll inom utsläppshandeln borde slås fast och eventuella förändringar i Helcoms mandat kan bli aktuella, särskilt om någon tillämpande funktion planeras för denna mellanstatliga organisation.

Helcom arbetar för närvarande med att uppdatera Handlingsplanen för Östersjön och i detta sammanhang utvärderas såväl effektiviteten som implementeringsnivån av tidigare överenskomna åtgärder.

Nya och innovativa förslag 

Nästa år kommer processen fokusera på förhandlingar gällande nya åtgärder, inklusive sådana som ämnar minska eutrofieringen av Östersjön.

Dessa regionala förhandlingar innebär ett utmärkt tillfälle för medlemsstater att komma med nya och innovativa förslag och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Sverige och de övriga staterna för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Forrige artikel Karlsbro (L) och Luf: MP större klimatfiende än EU-kommissionen Karlsbro (L) och Luf: MP större klimatfiende än EU-kommissionen Næste artikel Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri  Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri