Debatt

Ta Skogsutredningen ett steg till

Det kanske vore klokt att ta Skogsutredningen ett steg till vad gäller det fjällnära området. Låt dem som känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De kanske sitter på oväntade lösningar, skriver Tomas Lundmark i en slutreplik.

”Effekten av att enbart tillåta hyggesfria metoder blir ett intakt landskap med obruten trädkontinuitet på ett sätt som är i princip omöjligt att uppnå någon annanstans i Sverige eller i Västeuropa.”
”Effekten av att enbart tillåta hyggesfria metoder blir ett intakt landskap med obruten trädkontinuitet på ett sätt som är i princip omöjligt att uppnå någon annanstans i Sverige eller i Västeuropa.”Foto: Janerik Henriksson/TT
Tomas Lundmark
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Anders Pettersson tycker att mitt förslag att utreda möjligheterna att återgå till den gamla Lappmarkslagens grundprinciper är intressant.

Likt den nuvarande ädellövsskogslagen i södra Sverige skulle man kunna ha en Lappmarkslag i norr med lagkrav på specifika brukningsmetoder kombinerat med ekonomiskt stöd som uppmuntrar brukandet.

Halva arealen av den fjällnära skogen med de högsta naturvärdena är redan undantagen från skogsbruk. Effekten av att enbart tillåta hyggesfria metoder blir ett intakt landskap med obruten trädkontinuitet på ett sätt som är i princip omöjligt att uppnå någon annanstans i Sverige eller i Västeuropa. På sikt kommer hela skogslandskapet att återigen karaktäriseras av sammanhängande men delvis brukade skogar.

Lära av historien

Sverige uppmuntrar något som den urbana befolkningen uppfattar som ett naturnära skogsbruk på cirka halva arealen medan den andra halvan lämnas för fri utveckling. Det gynnar renskötseln genom att den del av skogen som brukas för virkesproduktion ständigt är trädbevuxen men med glesare skogar än de som inte brukas. Kontinuitetskrävande arter gynnas i hela landskapet. Storslagenheten bevaras liksom den ekonomiska grunden för samhällsinfrastruktur som skogsbruket skapar lokalt.

De som bor och verkar i området kanske sitter på oväntade lösningar.

Men Pettersson uttrycker också oro för hur ett sådant skogsbruk ska fungera. Med all rätt. Historien ger inte någon uppmuntrande bild av det gamla timmerblädade landskapet som i dag uppfattas som vildmark eller rent av de sista naturskogarna. Den fjällnära skogen har en lång brukningshistoria och man måste förstås lära av den. Och man måste bygga en framtida skogsskötsel på ny vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt i den fjällnära skogen där utmaningarna kan anses som många.

Ta Ögrens utredning ett steg till

Därför vore det kanske klokt att ta Ögrens utredning ett steg till vad gäller det fjällnära området. Låt dem som verkligen känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas, komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De som bor och verkar i området kanske sitter på oväntade lösningar.

Läs tidigare inlägg i debatten

Hyggesfritt kan vara en intressant delkomponent i den fjällnära skogen

Tomas Lundmarks förslag på en generell hyggesfri strategi i de fjällnära skogarna är intressant, men förslaget innehåller även nackdelar som är viktiga att ta hänsyn till. Det skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund i en replik.

Kan man både skydda och bruka den fjällnära skogen?

Skogsutredningen är ute på remiss. Förslaget att göra den fjällnära skogen till nationalpark och upphöra med skogsbruket innebär höga samhällskostnader. Satsa i stället på aktivt men naturnära skogsbruk, skriver Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00