Lena Micko: Ge myndigheter stärkta befogenheter

DEBATT. Regeringen gör flera insatser på konsumentområdet, bland annat arbetar vi med en proposition med förslag till lagändringar som innebär att myndigheter ges stärkta befogenheter att stoppa oschyssta affärsmetoder, skriver civilminister Lena Micko (S). 

Lena Micko (S)
Civilminister med ansvar för konsumentpolitik


I dag är det internationella konsumentdagen. Som civilminister med ansvar för konsumentfrågor vill jag därför passa på att lyfta arbetet vi gör för att svenska konsumenter ska vara trygga.

I dag ställs vi inför allt mer komplexa marknader där det kan vara väldigt svårt att veta vad som gäller och som medför en risk att bedrägerierna ökar. Du som konsument ska känna dig trygg när du gör ett köp, oavsett om det är i en butik, över telefon eller på internet. Detta är min högsta prioritet som konsumentminister.

Det finstilta blir längre

Om något låter för bra för att vara sant, så är det ofta inte sant. Den gamla minnesregeln gäller i högsta grad när det kommer till konsumentfrågor.

I det till stor del digitala landskap vi som konsumenter befinner oss i dag, där det finstilta i avtalstexterna blir längre och mer svårtolkat, har det blivit svårare att förstå vad som är en bra eller dålig affär. Utbudet av varor och tjänster är enormt, ett köp är bara några knapptryck bort. Samtidigt som det ger oss många möjligheter har det blivit svårare att veta vad som egentligen gäller i olika erbjudanden.

Stärka tryggheten

Nyligen kunde vi läsa om hur äldre blir lurade av så kallade ”bitcoinbedragare”. Det är bara ett av många exempel där bedragare går på särskilt utsatta grupper av konsumenter och utnyttjar att de ibland har begränsade möjligheter att värdera information.

Men vi alla, oavsett nätverk, språkkunskaper och ålder behöver förstås vara vaksamma i dagens klimat där informationsflödet är enormt och snabba beslut dominerar. Det är med andra ord viktigare än någonsin att stärka konsumenternas trygghet.

Regeringens insatser

Mot bakgrund av det här gör regeringen ett antal insatser på konsumentområdet:

1. Insatser för att stärka och utveckla en välfungerande konsumentvägledning, framförallt på lokal nivå

Under lång tid har kommunernas konsumentvägledning spelat en viktig roll för många konsumenter. Det är verksamheter där konsumenter kan få hjälp och vägledning, till viss del i form av personliga möten. Men det är också en verksamhet som är frivillig för kommunerna att erbjuda, och som tyvärr försvunnit på många håll när kommuner letar efter besparingsåtgärder.

Regeringen har därför gett Konsumentverket i uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd i samverkan med olika samhällsaktörer som har förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd.

Under våren bjuder jag också in till ett möte med lokala konsumentvägledare och organisationer från det civila samhället för att gemensamt hitta vägar för ett ökat samarbete. Kommuner som gått före bjuds in för att sprida goda exempel. De kan visa på att pengar som de satsat på den kommunala konsumentvägledningen lönat sig för både konsumenter och samhället i stort, i form av minskade kostnader.

2. Motverka överskuldsättning

Konsumentverket har fått i uppdrag att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

En rad insatser har genomförts på senare år för att motverka att konsumenter får problem med skulder. Det finns nu anledning att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och se om förbättringar av konsumentskyddet behöver göras.

3. Uppföljning av det skriftliga kravet på telefonförsäljning

Regeringen har under de senaste åren gjort en rad insatser för att öka tryggheten för konsumenter. Bland annat har vi infört krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning, ett krav som nu också ska följas upp för att se hur väl det fungerar i praktiken.

4. Stärkt skydd genom skärpt EU-regelverk

En stor del av regelverket för konsumenter beslutas på EU-nivå. Regeringen arbetar nu med en proposition med förslag till lagändringar som innebär att myndigheter ges stärkta befogenheter att stoppa oschyssta affärsmetoder. Det är viktigt för både konsumenter och företag som konkurrerar med bra produkter och omsorg om sina kunder.

5. Hållbar konsumtion

Att vi lyckas vrida utvecklingen mot mer hållbara konsumtionsmönster är en viktig pusselbit för att nå våra miljömål. Regeringen har därför tagit flera initiativ för att främja hållbar konsumtion.

Under förra mandatperioden presenterades också en strategi för hållbar konsumtion. Insatserna handlar bland annat om att öka kunskapen, stimulera samverkan, effektivisera resursanvändningen och underlätta för konsumenter att agera miljösmart. Livsmedel, transporter och boende har stått i särskilt fokus.

Konsumentverket har också inrättat ett forum för miljösmart konsumtion i syfte att möjliggöra och stimulera samverkan och utbyte av kunskap mellan aktörer. Man har bland annat hållit välbesökta seminarier och tagit fram kunskapsöversikter. Konsumentverket har i dagarna redovisat detta uppdrag och regeringen tittar nu på lämplig väg framåt med dessa frågor.

Hjälp på föränderliga marknader

Det här är några exempel på det arbete som vi nu driver framåt inom konsumentområdet. Mer kommer att hända framöver. Jag kommer att fortsätta verka för att konsumenter både ska ha ett bra skydd och kunna få bra hjälp på de snabbt föränderliga konsumentmarknaderna. En stärkt trygghet för alla konsumenter tjänar hela samhället på.

Forrige artikel Ungsvenskarna replikerar: SD och Åkesson tar ansvar Ungsvenskarna replikerar: SD och Åkesson tar ansvar Næste artikel SJ: MTR vill åka snålskjuts på oss SJ: MTR vill åka snålskjuts på oss
 • Rapportera

  SverkerLiden · Jägmästare

  Bra, ta avstånd från skogscertifieringen och FSC.

  WWF är fadder för FSC och skogscertifieringen. Där utnyttjar skogsindustrin sin regionala monopolställning på virkesmarknaden till att ständigt sänka realpriset på virke och försöka tvinga på skogsägarna certifieringsavtal som innebär att skogsbolagen kan införa nya villkor utan att säga upp och omförhandla avtalet. Dessutom bojkottar skogsbolagen virke från nyckelbiotoper även om de sköts i enlighet med Skogsstyrelsens föreskrifter. Affärsupplägget påminner om banankompaniernas uppträdande i Sydamerika förra århundradet. I WWF samordnar generaldirektörerna i Skogsstyrelsen och Jordbruksverket och åtskilliga andra myndighetsföreträdare sin myndighetsutövning med näringslivets önskemål. Det företräds bl a av finansmannen Marcus Wallenberg. Tänk om cheferna för Riksbanken och Riksgälden satt i en rådgivande grupp till Bankföreningen och diskuterade hur räntepolitiken skall utformas.
  Till råga på allt har regeringen ställt sig bakom affärsupplägget och gjort en beställning om 200 000ha. Regeringen vill att skogsbolagen på detta sätt skall ta ifrån de små skogsägarna mark och rättigheter.
  Lena Mikko kan således börja med att städa upp i regeringen. De närmast skyldiga är miljöminister Lövin och landsbygdsministern. Skall bli intressant att se om Mikko och regeringen kommer att leva upp till kraven i sitt förslag.

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

PRESSTRÄFF. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön och berättar om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Se den live här. 

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.