Kommunerna ska pressas till vattensamarbete

DRICKSVATTEN. Kommunerna måste börja samarbeta på allvar kring dricksvattenfrågorna. Det anser utredaren Gunnar Holmgren som vill att regeringen ger kommunerna maximalt fem år på sig att visa resultat.

Vattnet stannar inte vid kommungränsen, därför är det dags att kommunerna börjar jobba över gränserna kring dricksvattenfrågorna. Det konstaterade utredaren Gunnar Holmgren i samband med att han lämnade över sin 1000-sidiga utredning till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

– Man måste börja jobba på ett helt annat sätt än i dag, ur ett mer regionalt perspektiv, sade Gunnar Holmgren.

Holmgren har ett flertal statliga utredningar på sitt samvete. Men det är uppdraget att utreda den framtida dricksvattenförsörjningen som har berört honom allra mest. Utredningen har haft sitt främsta fokus på konsekvenserna av klimatförändringarna för dricksvattnet.

Varierad beredskap hos kommunerna

– En del av våra kommuner är väl förberedda för kommande klimatförändringar, en del är mindre väl förberedda, sade han.

Följderna av klimatförändringarna för vattenförsörjningen är av varierande slag, högre temperaturer ger mer bakterier i vattnet, men systemet måste också ställas om till att kunna hantera snabba höga flöden då skyfallen beräknas öka.

Gunnar Holmgren föreslår att regeringen beslutar om en kontrollstation inom fem år för att stämma av hur den kommunala samverkan utvecklas och om takten är tillräcklig i arbetet. Men också för att se om arbetet med två andra av utredningens förslag, regionala vattenplaner och omprövning av vattenskyddsområden, går framåt i önskvärt tempo. Dessutom ska en uppföljning ske av kommunernas arbete med klimatanpassning och krisberedskap.

– Vid kontrollstationen kan man utvärdera om kommunerna tar samverkan på allvar. Kan man samarbeta, kan man också få upp kvaliteten, sade Gunnar Holmgren.

Vattentäkter behöver bättre skydd

Utredningens förslag om att alla allmänna större vattentäkter ska skyddas betyder inte det saknas skydd i dag. Men ungefär 30 procent av vattentäkterna har i dag äldre eller inget skydd alls, enligt Gunnar Holmgren.

– I mångt och mycket skyddar vi vattentäkterna redan i dag, men vi behöver utöka det, sade Holmgren. 

Enligt utredningens förslag ska alla kommuner vara skyldiga att ansöka om att inrätta eller ompröva vattenskyddsområden för alla större allmänna vattentäkter, det vill säga alla täkter som försörjer fler än 50 personer eller ger mer än tio kubikmeter vatten per dygn. Ansökan ska behandlas hos länsstyrelsen.

Utredaren föreslår också att regeringen går vidare och tillsätter en utredning som ser över avloppsfrågan, som är tätt knuten tiill dricksvattenförsörjningen och kretsloppet av vatten. Förnyelsebehov av reningsanläggningar och ledningsnät, möjligheter och kostnader för rening av miljö- och hälsopåverkande kemiska ämnen och produkter är frågor som alla behöver utredas, enligt Gunnar Holmgren.

Räknar med svalt mottagande

I slutbetänkandet konstaterar utredaren att förslaget "kan på sina håll komma att mötas av bristande förståelse" på grund av sin starka koppling till ett mer kommunövergripande synsätt.

Den direkta responsen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, var också något avvaktande.

– Det är bra att skyddet av dricksvattnet har utretts. Men det finns brister i delar av utredningens förslag och vi hade även velat se förslag på hur staten kan ge kommuner bättre stöd än i dag, till exempel genom att förändra krångliga regler och att sprida nya rön om risker som klimatförändringarna för med sig, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL, i en kommentar.

Svensk vatten instämmer med utredningen i att planeringen måste breddas, men anser att utredningen inte har tillräckligt skarpa förslag vad gäller hantering och utsläpp av farliga kemiska ämnen närmast vattenuttaget.

Utredningen kommer omedelbart att skickas ut på remiss, meddelade Sven-Erik Bucht vid pressträffen.

Forrige artikel MP söker riksdagsmajoritet om Vattenfall Næste artikel Regeringen trotsar Lagrådet om fjärrundervisning
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.