KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning

DEBATT. Det är dags att personuppgifter som vi medborgare har i olika myndigheters databaser hanteras mer restriktivt och inte ses som en kommersiell handelsvara för myndigheterna. Regler och riktlinjer bör ändras, skriver Ingemar Kihlström (KD).

Ingemar Kihlström (KD)
Riksdagsledamot


Många i vårt land får samtal från försäljare eller erbjudande i brevlådan från företag som verkar veta en hel del personliga uppgifter samt vad som ägs i hushållet.

Förklaringen till dessa erbjudanden kan ligga i det faktum att statliga myndigheter, utan att vi är fullt medvetna om det, säljer personuppgifter vidare till privata företag. Visserligen ger förordningar och riktlinjer för myndigheter som till exempel Trafikverket, CSN och Skattemyndigheten en möjlighet för att personuppgifter i myndigheternas register kan lämnas ut till privatpersoner och företag. Men många myndigheter utnyttjar denna möjlighet i syfte att få en extra intäkt och säljer personuppgifterna vidare i stor omfattning.

Oklar hantering

Även om offentlighetsprincipen är vital för demokratin i vårt samhälle ger en hantering av personuppgifter där man säljer dem till olika intressenter i ett kommersiellt syfte inte i alla delar ett fullgott rättskydd för individen. Risken finns också att uppgifterna hamnar i orätta händer.

Informationen från myndigheten om den försäljning av personuppgifter som sker är ofta oklar och ofullständig varvid privatpersoner i de flesta fall inte är medvetna om att och inte heller på vilket sätt de egna personuppgifterna säljs vidare. Man har också i de flesta fall inte fått någon specifik fråga från myndigheten eller fått godkänna att denna försäljning får genomföras.

Bör krävas medgivande

Jag ser ett behov av att förbättra individens skydd och har därför i en aktuell riksdagsmotion riktat en uppmaning till regeringen att riktlinjer och förordningar till myndigheter ska revideras så att försäljning av personuppgifter sker mer restriktivt och i första hand sker till allmännyttiga applikationer som till exempel adressregister.

Riktlinjer och förordningar bör också klart definiera hur information om eventuell försäljning av personuppgifter ska genomföras från myndigheten. Enligt min mening bör också grundregeln vara att försäljning av individspecifika uppgifter endast får ske efter det att den som berörs gett ett specifikt medgivande.

Ändra reglerna

Det är dags att personuppgifter som vi medborgare har i olika myndigheters databaser hanteras mer restriktivt och inte ses som en kommersiell handelsvara för myndigheterna. Regler och riktlinjer till myndigheterna bör ändras så att varje individ får tydligare information och också på ett mer klargörande sätt ger sitt godkännande till en eventuell försäljning av personuppgifterna.

Forrige artikel Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag? Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag? Næste artikel Futurion: Tilliten i samhället skadas av otryggt arbetsliv Futurion: Tilliten i samhället skadas av otryggt arbetsliv