Debatt: Facit i hand – 2020 förstod alla vad omvårdnad är

DEBATT. Vi tackar för applåderna, men nu behöver lokalpolitiker förstå att sjuksköterskor behöver få reglerad fortbildning. Vi önskar att 2021 blir ett uppvaknande för alla beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och tjänstemän, skriver Svensk sjuksköterskeförening.

Ami Hommel
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarson
Sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening


Altingets årssummering visar att den mest lästa vårddebattartikeln 2020 var från Svensk sjuksköterskeförening: ”Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är". När vi på Svensk sjuksköterskeförening summerar det år som gått ser vi att omvårdnad har lyfts i media och flertalet debatter som ett av de viktigaste områdena för patienters överlevnad och välbefinnande. Sent vaknade politiker upp och insåg att de genom kortsiktiga beslut plockat itu den vård som vi i Sverige borde vara stolta över.

Bristande arbetsförhållanden

År 2020 var utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år, av Världshälsoorganisationen (WHO), för att uppmärksamma det viktiga arbete som dagligen utförs och dess betydelse för människors hälsa. Beslutsfattare i hela världen uppmanades att ge sjuksköterskorna goda förutsättningar att bedriva god omvårdnad för att förbättra vården och människors hälsa.

Under pandemin har vi tagit del av berättelser där sjuksköterskor arbetar 12,5 timmar i sträck utan möjlighet till ordentlig rast eller vila, vilket leder till både fysisk- och psykisk påverkan. Många kanske tror att detta endast gäller för året som gått, men sanningen är att arbetspass utan rast eller möjlighet att gå ifrån är vardag för många sjuksköterskor.

En myt som sprids är att det inte finns tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor i Sverige, vilket resulterar i att utbildningsplatserna ökar. Men räknar man på hur många utbildade sjuksköterskor det finns, ser man att det borde täcka behovet. Dock slutar många sjuksköterskor att arbeta inom den patientnära vården på grund av undermåliga arbetsförhållanden.

Förändra arbetskulturen

Det finns tillräckligt många sjuksköterskor i Sverige i dag, men arbetsgivare behöver göra allt de kan för att behålla sjuksköterskor i den patientnära vården. Arbetsgivare behöver skapa en arbetskultur med reglerad fortbildning, hylla och erkänna sjuksköterskors kompetens samt se till att adekvat antal sjuksköterskor finns på varje enhet för att upprätthålla en säker vård och minska vårdskador.

Den 15 december 2020 överlämnade Coronakommissionen sin första delredovisning till regeringen, som avsåg smittspridning inom vård och omsorg om äldre. Coronakommissionen påpekade att det bör finns sjuksköterskor på varje särskilt boende dygnet runt under veckans alla dagar för att kunna sätta in medicinska insatser och handleda och stödja personalen.

De stärker primärvården

Sjuksköterskor arbetar i många olika roller och i många olika sammanhang och är ofta de första och enda företrädare för hälso- och sjukvårdspersonal som människor i behov av vård möter. Sjuksköterskor har omvårdnad som sitt kunskapsområde och 3-årig utbildning på akademisk nivå, och ytterligare 1-2 år för specialisering inom ett område. Specialiseringen kan vara till distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska, ambulanssjuksköterska eller vård av äldre, för att nämna några.

Omvårdnad är avgörande för att bemöta de utmaningar som demografiska förändringar och ökande krav på hälso- och sjukvård ställer. För att uppnå målen för hållbar utveckling och svara på humanitära kriser och klimatförändringar, bland andra problem, krävs just den helhetssyn som sjuksköterskor är utbildade för att kunna hantera. Sjuksköterskeledda enheter kan möjliggöra snabb och kostnadseffektiv utvidgning av tjänster för att behandla sjukdomar, icke-smittsamma såväl som smittsamma.

Specialistsjuksköterskor stärker primärvården. Varje dag i veckan, varje timme på dygnet finns det en sjuksköterska som planerar, prioriterar, delegerar och följer upp vad teamet gör. Teamet består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och andra som är viktiga för vården.

Erkänn potentialen

Sjuksköterskor bidrar på alla nivåer med sin kunskap om hälsa och ohälsa, om att förebygga sjukdom, vårda och rehabilitera människor som drabbats av sjukdom och har behov av stöd. De specialistutbildade sjuksköterskorna ökar överlevnad och upplevelse av livskvalitet bland annat hos patienter med svåra diagnoser, till exempel lungcancer. Detta borde motivera att beslutsfattare investerar i omvårdnad, och genomför kostnads-nytta-analyser samt patientsäkerhetsanalyser. Goda förutsättningar för omvårdnaden ökar patientsäkerheten.

Beslutsfattare i Sverige likväl som globalt behöver erkänna sjuksköterskans verkliga potential.

Avgörande för pandemihantering

Svensk sjuksköterskeförening lyfte nedanstående punkter i förra årets nyhetsönskan:

  • Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är och dess betydelse för patienten överlevnad och livskvalitet.
  • Värna om patientsäkerhet genom att ha tillräcklig bemanning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
  • Låt beslutsfattare förstå att kontinuerlig fortbildning och god arbetsmiljö är lösningen för att behålla sjuksköterskor i yrket.
  • Se sjuksköterskor som en viktig del i teamet runt patienten, vi leder omvårdnaden i teamet, prioriterar och delegerar dagligen i vårt arbete.
  • Ta in sjuksköterskor och barnmorskor i alla relevanta referensgrupper och samverkansgrupper, låt oss föra vår egen talan.

Samtliga fem punkter har nu visats sig varit avgörande för Sveriges hantering av pandemin. Hade dessa punkter redan varit uppfyllda som de självklart borde, då hade facit sett helt annorlunda ut. Folkhälsomyndigheten hade kunnat agera som de gjorde om kompetensen funnits på mottagarsidan.

Kommunerna har misslyckats

Distriktsläkare Bengt Järhult skrev i Svenska Dagbladet den 19 december 2020 om de problem som finns i den kommunala vården. Sjuksköterskor, precis som läkare ingår normalt i ett kollektiv med professionell samverkan. Kommunerna har hittills misslyckats i att ge sjuksköterskor de förutsättningar de behöver för att ge god vård och ha möjlighet till kollegiala samtal.

Vi tackar för applåderna men nu behöver vi se att politiker och beslutsfattare i regioner och kommuner förstår att sjuksköterskor behövs, att sjuksköterskor behöver arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor och få reglerad fortbildning. Vi önskar att 2021 blir ett uppvaknande för alla beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och tjänstemän.

Forrige artikel Företagarna: Värnar regeringen tillit och förtroende i sina samarbeten? Företagarna: Värnar regeringen tillit och förtroende i sina samarbeten? Næste artikel C: Fler partier förstår vikten av en skattepolitik som gynnar företagande C: Fler partier förstår vikten av en skattepolitik som gynnar företagande
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.