Flera nya fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

SGU har med hjälp av provtagning och analyser undersökt möjliga förekomster av sällsynta jordartsmetaller, REE, i Bergslagen. Resultaten, som bland annat omfattar upptäckt av REE-anrikningar på ett antal nya platser, redovisas i en ny rapport.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar