Debatt

Replik: Aktivt skogsbruk avgörande för klimatomställning

Vi delar Johanna Sandahls utgångspunkt om att svenskt skogsbruk ska vara hållbart. Från SCA:s sida fortsätter vi att utveckla vårt arbete för att värna biologisk mångfald och för att kunna använda skogens fulla potential i klimatomställningen, skriver Anders Edholm och Hans Djurberg på SCA i en slutreplik.

Foto: Joacim Bohlander/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När EU- förslag riskerar att begränsa klimatnyttan från svenskt skogsbruk och fördröja ett minskat fossilberoende borde Naturskyddsföreningen vara lika bekymrade som vi är.

Läs också

Svenska skogar och produkter från svensk skog genererar omfattande klimatnytta. Bara SCA:s samlade klimatnytta uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid per år – mer än utsläppen från alla Sveriges personbilar.  Detta hade inte varit möjligt utan aktivt brukad skog. Något som tyvärr inte framgår när Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl helt fokuserar på trakthyggesbruk och utsläpp från kortlivade produkter.

Vi tycks vara överens om att skogen har en viktig roll att spela i kampen om klimatet. Däremot verkar vi se olika på hur kolförrådet utvecklas i våra skogar och varför. Baserat på vetenskap menar vi att det är det aktiva brukandet som skapar växande skogar där kollagret kontinuerligt ökar i skogslandskapet, både i levande träd och i marken. Inte heller i de skogsbestånd som skördas uppstår något ökat läckage av kol från marken, utan det är den lägre tillväxten under föryngringsfasen som skapar en tillfällig negativ kolbalans just där och som kompenseras av högre tillväxt i andra bestånd i landskapet. Lika viktigt för klimatet är de produkter som tillverkas av de skördade träden då de minskar samhällets beroende fossila material och produkter.

Glöm inte klimatnyttan

Sammantaget ger den växande svenska skogen och produkterna från den en årlig klimatnytta på över 90 miljoner ton koldioxid. Det handlar bland annat om kortlivade produkter som kartong och biobränslen som ersätter fossila produkter som plast och diesel. Tillsammans med långlivade produkter som timmer och andra hållbara material ersätter detta produkter som hade genererat över 50 miljoner ton koldioxidutsläpp. Denna substitutionseffekt är alltså helt central, vid sidan av kolinlagring i skog, mark och träbaserade produkter.

Vår bransch har under en lång tid skapat en stabil årlig kolinlagring från växande skogar, samtidigt som vi har ökat avverkningsvolymerna och substitutionseffekten. Detta är bara möjligt genom ett aktivt skogsbruk. När skogen inte brukas sjunker tillväxten och därmed kolinlagringen och på sikt ökar utsläppen genom exempelvis skogsbränder och döda träd som förmultnar.

Vem ska sköta skogen?

EU-kommissionens förslag, som Naturskyddsföreningen tycks stödja, reser även andra frågor. Vem ska betala för att plantera och sköta skog långsiktigt, om skogen inte får brukas och generera intäkter? SCA:s mål för såväl klimat som biologisk mångfald är högt ställda. Vi ser till att skog med höga naturvärden inte skördas eller sköts så att värdena bevaras eller förstärks. De senaste åren har vi utvecklat och ökat precisionen i arbetet med biologisk mångfald, utifrån bästa kunskap om hotade arter och deras livsmiljöer. Men inga av våra hållbarhetsmål kan uppnås om vi inte har en hållbar affärsmodell som långsiktigt skapar resurser att investera i vår verksamhet.

EU-kommissionens förslag tycks bygga på bristande insikt i svenskt skogsbruk och vad det bidrar med i klimatomställningen. Sverige behöver justera eller stoppa förslagen tillsammans med andra länder med stor erfarenhet av hållbart skogsbruk. Den senaste tidens utveckling har därtill gjort det uppenbart för de flesta hur bråttom det är att bryta det europeiska beroendet av klimatskadlig olja och gas från länder som Ryssland. Även i denna del kommer svensk skogsråvara att spela en viktig roll framåt. 

Vi uppskattar synpunkter kring hur vi bedriver vår verksamhet idag och hur den kan utvecklas. Vi är övertygade om att en ökad dialog, med bland annat Naturskyddsföreningen, är vägen framåt. Men dialogen får inte bortse från den stora klimatnytta vår bransch redan genererar och kan fortsätta generera.

 

`Läs tidigare inlägg i debatten

Johanna Sandahl: skogsbruket måste sluta blunda för klimatkrisen

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl vill att skogsbruket förstår sin roll i klimatomställningen och tar sitt ansvar. Svaret kom efter att skogsbruket kritiserat en ny EU-lagstiftning.

Stoppa EU från att sabotera skogsnäringen, Strandhäll! 

Nämnda personer

Anders Edholm

Hållbarhets- och kommunikationsdirektör SCA
Ekonomi (1989), officersutbildning (Officershögskola, 1991/1992)

Hans Djurberg

Hållbarhetschef SCA
Master i skogsbruk (SLU 1996)

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 1999)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget