1 december 2022
Utredning: Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet, Dir. 2021:98

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Mot den bak­grunden ges en särskild utredare i uppdrag att

  • inhämta kunskap om före­komsten av så kallade oskulds­kontroller, utfärdande av oskulds­intyg, hymen­opera­tioner och liknande feno­men, både inom hälso- och sjuk­vården och i sam­hället i övrigt,
  • analysera och ta ställ­ning till hur skyddet mot denna form av otill­börlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas och föreslå vilka föränd­ringar i lag­stift­ningen som bör göras med anledning av detta, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ges också i uppdrag att

  • analysera och ta ställ­ning till om under­låten­het att anmäla eller på annat sätt avslöja äkten­skaps­tvång och barn­äkten­skaps­brott bör kriminali­seras, och
  • oavsett ställ­nings­tagande i sak, lämna förslag som inne­bär en sådan kriminali­sering.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget