Debatt

Unicef: Varför ska vi lyssna på barnen?

Alla har rätt att göra sin röst hörd och rätt till delaktighet i beslut som påverkar deras liv. I barnkonventionen är barns rätt till delaktighet en central del, men Sverige får kritik av FN för att inte göra tillräckligt. Myndigheter och beslutsfattare måste nu anta ett barnanpassat förhållningssätt, skriver Unicef Sverige.

”Barn ska få utrymme att lyfta problem som de själva tycker är viktiga och metoderna för deltagandet ska vara inkluderande och öppna för alla barn, på lika villkor.”
”Barn ska få utrymme att lyfta problem som de själva tycker är viktiga och metoderna för deltagandet ska vara inkluderande och öppna för alla barn, på lika villkor.”Foto: Melker Dahlstrand
Pernilla Baralt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rätten till delaktighet handlar inte om att barn ska bestämma. Vi vuxna har det yttersta ansvaret och beslutanderätten. Men genom att ta in barnets perspektiv och göra barnet delaktigt i beslut som rör dem själva får vi bättre, mer resurseffektiva och träffsäkra beslut.

Beakta barnets bästa

Enligt Unicef Sveriges granskning av 462 mål från 2020, där barnkonventionen nämns, finns stora skillnader mellan olika rättsområden i hur domstolarna tillämpar barnkonventionens artiklar om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals.

I domar som rör vårdnad och umgänge saknas till exempel ofta redogörelser och analyser av vad som är barnets bästa. Det räcker inte att slentrianmässigt säga att man har beaktat barnets bästa utan att visa vad domstolen har haft för underlag, hur den har inhämtat barnets synpunkter och hur den har kommit fram till ett visst beslut.

Rätten till delaktighet

Rätten till delaktighet och inflytande är inget nytt. Barnets rätt till inflytande slås fast i såväl kommunallagen som i skollagen och socialtjänstlagen. Förutom rättighetsperspektivet finns ytterligare skäl att göra barn delaktiga. Beslut kring exempelvis vårdnadstvister eller placeringar blir lättare att förstå och acceptera för barn som varit delaktiga och upplever att deras röst har blivit hörd – även om utfallet inte blir vad de hade önskat. Forskning visar också att barn som får inflytande får en starkare självkänsla och större tillit till vuxenvärlden.

Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté för att vi inte lyssnar på barnen i viktiga frågor som rör deras liv.

Pernilla Baralt, Unicef Sverige

”Krävs barnanpassat förhållningssätt”

För att uppfylla barnkonventionens artikel 12 – om barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad – krävs ett barnanpassat förhållningssätt. Unicef Sverige har tagit fram Handbok för barns delaktighet och inflytande, med konkreta tips på hur barn kan göras delaktiga på ett tryggt och inkluderande sätt.

Det handlar bland annat om att anpassa informationen till barnets mognads- och utvecklingsnivå, att aldrig tvinga ett barn att uttrycka åsikter mot sin vilja och att bemöta deras åsikter med respekt. Barn ska få utrymme att lyfta problem som de själva tycker är viktiga och metoderna för deltagandet ska vara inkluderande och öppna för alla barn, på lika villkor.

Uppmaning till beslutsfattare

Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté för att vi inte lyssnar på barnen i viktiga frågor som rör deras liv. Unicef Sverige riktar nu följande uppmaningar till myndigheter och beslutsfattare för att garantera barns rätt till delaktighet och inflytande:

  • Avsätt resurser redan i budgetplaneringen, så att det finns möjlighet och tid att involvera barn på riktigt i beslut som påverkar deras liv.
  • Säkerställ ett barnanpassat förhållningssätt så att minderåriga får rätt förutsättningar att kunna delta på sina villkor. Prioritera särskilt utsatta barns rätt att komma till tals.
  • Inrätta ett nationellt barnpolitiskt råd, likt motsvarande instans på miljöområdet, för att främja genomförandet av barns rättigheter enligt barnkonventionen och Agenda 2030.

Med dessa insatser kommer barnets rättigheter att stärkas, demokratin utvecklas och vi vuxna kommer att ha bättre underlag för att fatta kloka, resurseffektiva och hållbara beslut – här och nu och för framtiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00