Debatt

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

DEBATT. Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Pernilla Winnhed, Pär Dalhielm, Maria Malmkvist och  Weine Wiqvist.
Pernilla Winnhed, Pär Dalhielm, Maria Malmkvist och  Weine Wiqvist.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Weine Wiqvist
vd, Avfall Sverige
Pernilla Winnhed
vd, Energiföretagen Sverige
Maria Malmkvist
vd, Energigas Sverige
Pär Dalhielm
vd, Svenskt vatten
 
I avtalet mellan C, L, MP och S står det: Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi som representerar de branscher som arbetar med cirkulär ekonomi i praktiken – avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme välkomnar den skrivningen. Vi ställer oss dock tveksamma till en del andra förslag.

Kontraproduktivt gasförslag

Biogas är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi. Det är bra att Centern vill stärka stödet för metangasreducering och införa en kretsloppspremie för biogödsel. Men att samtidigt föreslå en högre beskattning av naturgas inom transportsektorn är kontraproduktivt. Naturgasanvändning är en förutsättning för övergången till förnybar gas. Ett exempel är fordonsgasen (i komprimerad form) som gått från 100 procent naturgas till över 90 procent biogas. Flytande fordonsgas, avsedd för tunga fordon, står i startgroparna att göra samma resa. Att stänga den vägen vore olyckligt i övergången till ett cirkulärt samhälle.

Biogas produceras vid olika anläggningar; som reningsverk, samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Det finns stor potential att utveckla produktionen ytterligare – men då behöver biogaspolitiken förändras. Allt substrat måste kunna tas tillvara. Biogaspolitiken behöver även ge långsiktiga incitament för fortsatta investeringar. Ska de svenska biogasanläggningarna kunna konkurrera på lika villkor som importerad gas måste fortsatt stöd ges tills nya styrmedel är på plats. Stödet bör också omfatta biogas producerad från avloppsslam.

Missriktad skatt på avfallsförbräning

I sin budgetmotion skriver Centerpartiet att det krävs styrmedel som minskar utsläppen och skapar grön tillväxt för att klara klimatutmaningen. Vi håller med. Vi tycker att förslaget om en miljöskatt på plastpåsar för minskad användning av tunna påsar är bra, liksom förslaget om en breddad kemikalieskatt för fler varor, för att minska antalet gifter i vår omgivning. Detta är två exempel på styrmedel som sätts in högt upp i produktions- och konsumtionsleden och därmed kan ge verkligt resultat.

Förslaget om skatt på avfallsförbränning (SOU 2017:83) är däremot missriktat om man vill öka materialåtervinningen. Det bekräftades också av förbränningsskatteutredningen år 2017. Både utredarens och de flesta remissinstansers slutsats var att ett sådant styrmedel inte ökar materialåtervinningen av avfall. Det var av samma anledning den tidigare skatten på avfallsförbränning togs bort år 2010.

En skatt i sista ledet blir enbart fiskal och försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft.

Om Centerpartiet vill öka materialåtervinningen behöver styrmedel sättas in tidigare – i design- och produktionsleden. En skatt i sista ledet blir enbart fiskal och försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft.

Hur väl vi än sorterar vårt avfall finns det material i omlopp som inte kan återvinnas, eller inte bör återvinnas för att det innehåller kemikalier och farliga ämnen som vi inte vill ha kvar i kretsloppet. Då är förbränning med energiåtervinning ett sätt att avgifta kretsloppet. Material kan dessutom bara återvinnas ett visst antal gånger. Sveriges effektiva kraftvärmeverk förbränner inte bara materialet utan tar även vara på energin och gör både el och fjärrvärme av den. De är på så vis en avgörande del i det svenska energisystemet – och den cirkulära ekonomin.

Centerpartiets unika chans

Centern har under mandatperioden en unik chans att påverka Sveriges politik och att ställa om Sverige till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Vi hoppas att partiet tar chansen. Vi vill se ännu mer cirkulär ekonomi i praktiken, som ger verkligt resultat.

Nämnda personer

Pernilla Winnhed

Chef Avdelningen för näringspolitik och företagande hos LRF, styrelseledamot Sweden Food Arena
Ekon. kand (Örebro uni. 1995)

Weine Wiqvist

Tidigare vd Avfall Sverige

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00