V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

DEBATT. Fler personer med funktionsnedsättning måste kunna delta i idrottslivet. Vänsterpartiet vill bland annat införa ett statligt miljardstöd till kommuner eller föreningar för att investera i tillgängliga idrottshallar, skriver Vasiliki Tsouplaki (V).

Vasiliki Tsouplaki (V)
Riksdagsledamot och idrottspolitisk talesperson


Det finns ett stort behov av att stärka möjligheterna till idrottande för personer med funktionsnedsättning. Var femte ung person med funktionsnedsättning mellan 16 och 29 år motionerar aldrig, enligt siffor från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är dubbelt så höga siffror som för övriga i den åldern.

För Vänsterpartiet är det centralt att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar, oavsett funktionalitet. För att det ska bli möjligt krävs insatser från såväl ideella föreningar som från stat och kommun.

Vänsterpartiet har därför lagt förslag som vi tror skulle möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att kunna delta i idrottslivet.

Tillgängliga lokaler

Runt 20 procent av kommunerna uppger att deras lokaler saknar tillgänglighet. En vanlig miss är att lokalägaren inte utgår från att alla ska behöva kunna röra sig i hela fastigheten. Det kan till exempel vara möjligt att vistas på läktaren men inte i omklädningsrum.

Ett annat bekymmer är att i förväg få reda på tillgängligheten i anläggningar. Detta skapar osäkerhet och riskerar leda till att många inte vågar sig iväg till en aktivitet.

I en tid då många kommuner har det tufft ekonomiskt är nybyggnation eller moderniseringar för ökad tillgänglighet något som ofta får stå tillbaka. Därför vill Vänsterpartiet införa ett statligt miljardstöd till kommuner eller föreningar för att investera i idrottshallar. Tillgänglighetsanpassning ska vara en självklar del i ett sådant projekt.

Rätt till rätt utrustning

Att ägna sig åt idrott när man har en funktionsnedsättning kan vara kostnadskrävande. Exempelvis kostar en rullstol för rugby runt 75 000 kronor. Grundregeln är att kommun och region inte ansvarar för sport- och fritidshjälpmedel. Samtidigt har personer med funktionsnedsättning en svag ställning på arbetsmarknaden, låga ersättningar och familjer med barn med funktionsnedsättning har svagare ekonomi. Många utestängs därför från sporter de annars skulle kunna utöva.

Vi vill därför se en utredning för att stänga det ekonomiska gap som uppkommer mellan idrottare med funktionsnedsättning och dem utan, och att regelverket för förskrivning av hjälpmedel även inkluderar rätten till hjälpmedel för fritidsaktiviteter.

Färdtjänst som möjliggör

Det finns i dag många brister inom färdtjänsten. Användare klagar på sena ankomster och att man inte alltid får ta med sig sin utrustning. Rätten att ta med hjälpmedel gäller bara för det som behövs på själva resan, inte den som bara ska användas vid ankomsten.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att det ska gå att lita på att färdtjänsten fungerar i hela landet. Trots en gedigen utredning i frågan har det inte kommit någon proposition från regeringen sida.

Vi tycker att det är viktigt att alla idrottsutövare ska kunna delta i sin idrott fullt ut och att detta inte får falla på enskilda handläggares bedömning. Den som är beviljad färdtjänst borde ha rätt till riksresor för tävlingar, läger och träningar. Tyvärr händer det att man blir nekad längre resor för detta då det inte anses som nödvändigt.

Samarbeta med föreningslivet

Det finns även frågor kring finansiering av specialidrottsförbundens parasportsatsningar att se över. Kommunerna behöver bli bättre på att ta hjälp av föreningslivet när man tar fram detaljplaner och utformar lokaler.

Regeringen behöver kliva fram och ta ett helhetsgrepp för att stötta personer med funktionsnedsättning så att fler kan få uppleva glädjen i idrottandet.

Forrige artikel Hadzialic (S): Moderaternas påstående är inte sant Hadzialic (S): Moderaternas påstående är inte sant Næste artikel "Rationellt skogsbruk avgörande om vi ska lämna det fossila"