V: Brister inom Samhall måste tas på allvar

DEBATT. Att andelen olyckor som leder till sjukskrivning är mer än dubbelt så hög på Samhall som på resten av arbetsmarknaden måste följas upp av regeringen. Det skriver Ali Esbati (V).

Ali Esbati (V)
Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson


De flesta vuxna i Sverige tillbringar en stor del av sin vakna tid på en arbetsplats, under villkor som de inte ensamma kan rå över. Arbetsmiljön spelar alltså stor roll för de flestas hälsa och välbefinnande – det är en betydande samhällsfråga. 

För att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet behövs ett systematiskt arbete. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. De arbetandes reella inflytande behövs för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera.

Även om arbetsmiljöfrågorna är viktiga för alla som arbetar, skiljer sig problem och behov mycket åt mellan branscher, arbetsplatser och arbetstagare.

Samhall sticker ut

På statliga Samhall arbetar människor som ofta har särskilda medicinska och sociala utmaningar. Det gör arbetsgivaransvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet särskilt viktigt.

Det finns många som får möjligheten till ett meningsfullt arbete och en egen inkomst genom Samhall, och som upplever arbetsmiljön som god. Men brister måste också tas på allvar. På senare tid har inte minst tidningen Fastighetsfolket rapporterat om brister inom vissa Samhall-arbetsplatser inom städtjänster – ett område som har fått en snabbt växande betydelse för Samhall. Under våren har detta också handlat om kritik från skyddsombud gällande riskbedömning och hantering av coronapandemin.

I tidningen Arbetet (den 17 juni 2020) påpekas att andelen olyckor som leder till sjukskrivning är mer än dubbelt så hög på Samhall som på resten av arbetsmarknaden. Inom fastighetsservice är det också nästan dubbelt så höga siffror för Samhall jämfört med branschens genomsnitt.

Regeringens ansvar

Samhall är ett statligt företag och ingår som en del av en bredare arbetsmarknadspolitik. Det är viktigt att man tar rapporter om brister på allvar. Enskilda fall behöver förstås utredas och åtgärdas kontinuerligt, men regeringen har också ett ansvar för att fundera över huruvida det finns mer grundläggande problem.

Skäl till analys

Redan före coronapandemin gjorde tidningen Fastighetsfolket en enkät bland klubbordföranden och skyddsombud på Samhall som visade att nästan hälften av de fackliga upplevde arbetsmiljön som dålig eller mycket dålig. När det finns en tydlig diskrepans mellan hur fackliga företrädare ser på situationen och de medarbetarundersökningar som Samhalls ledning återkommande refererar till, finns det skäl till en fördjupad analys.

Flera kritiker har under en längre tid pekat på att Samhalls avkastningskrav skapar en press inom organisationen som kan leda till att syftet med verksamheten förfelas. Det har även framförts kritik mot att arbetsledningen kan brista, genom att mellanchefer och arbetsledare har ansvar för många arbetstagare samtidigt som de möter avkastningskrav uppifrån.

"Upphov till ny oro"

Vänsterpartiet tycker att Samhall är en organisation med en viktig samhällsuppgift. Vi har utifrån den utgångspunkten tagit upp utmaningar och oroväckande signaler med ansvariga ministrar. Nu har granskningarna från Fastighetsfolket och andra, både före och under pandemin, gett upphov till ny oro. Vi menar att regeringen bör ta sitt ansvar och ta ett särskilt initiativ för att följa upp olycksstatistiken och det systematiska arbetsmiljöarbetet på Samhall.

Forrige artikel Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling Næste artikel Ling (MP): Koranbränningen är extremistisk Ling (MP): Koranbränningen är extremistisk
  • Rapportera

    Reijo Mylläri · Polishuset Gällivare

    Det stämmer med tidsbrist.

    På de tio år som jag arbetat på Samhall har vi bara blivit färre och färre på arbetsplatserna och stressen har ökat och arbetsbelastningen har blivit hög för att vara en arbetsplats för de som inte har samma förutsättningar som resten av arbetsmarknaden så verkar det att alla arbetsuppgifter måste göras mycket fortare. Det leder till att skaderisken ökar och belastning märks på sjukskrivningarna. Många är sjukskrivna längre och oftare pga belastningen.