Debatt

Utrikesministern behöver visa att Sverige står upp för mänskliga rättigheter inom FN

Sverige behöver initiera en diskussion inom FN om vikten av att mänskliga rättigheterna upprätthålls i enlighet med hur de är definierade i organisationens deklaration om mänskliga rättigheter, skriver Alireza Akhondi (C).

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M).
Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M).Foto: AP Photo/Michael Sohn/TT
Alireza Akhondi
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

CSW, United Nations Commission on the Status of Women, är ett FN-organ uteslutande dedikerat till att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. Det är en viktig och avgörande röst för att främja kvinnors rättigheter över hela världen och forma globala standarder för jämställdhet och kvinnors egenmakt.

”En skymf”

I april 2021 nominerades Iran till en plats i CSW av FN:s ekonomiska och sociala råds, Ecosocs, Asiengrupp. Efter denna nominering efterlystes en omröstning om de stater som nominerats av Asiengruppen. Efter att ha fått 43 röster under en sluten omröstning valdes Iran till CSW och började sin fyraåriga mandatperiod i mars 2022.

Detta är en skymf mot alla de värden som legat till grund för kommissionens bildande. Sverige har som bidragande medlemsstat i UN Women Executive Board en skyldighet att upprätthålla och försvara de värderingar som ligger till grund för kommissionens verksamhet. Som sådan och med tanke på Sveriges medlemskap i Ecosoc, moderorganet till UN Women och CSW som väljer medlemsstater, är det inte mer än rätt att Sverige tar täten för att resolution väcks i FN:s Ecosoc om att återkalla Irans medlemskap i CSW. Ett initativ har tagits av USA:s vicepresident Kamala Harris att försöka utesluta Iran från CSW, något som den holländska senaten ställt sig bakom.

Bakåtsträvande och auktoritära stater ska inte få omdefiniera innehållet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utifrån sina nationella intressen.

Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att fokusera på centrala utmaningar inom mänskliga rättigheter – politiska, religiösa och opinionsfriheter, den demokratiska kulturen, minoriteters rättigheter och oberoende rättssystem. När hela rättighetsagendan undermineras och när Genèvekonventionen och andra konventioner ifrågasätts behöver diskussionen om upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna också vitaliseras inom FN.

Väl dokumenterat förtryck

Sverige bör därför kommande år initiera en diskussion om vikten av att mänskliga rättigheterna upprätthålls i enlighet med hur de är definierade i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Arbetet behöver genomsyra all verksamhet och alla länder, inklusive de länder som är representerade i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Detta gäller också det arbete som bedrivs inom UN Women och CSW, inklusive Iran. Bakåtsträvande och auktoritära stater ska inte få omdefiniera innehållet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utifrån sina nationella intressen.

Irans upprepade brott mot mänskligheten genom aktivt och långvarigt förtryck av sina medborgare, i synnerhet minoriteter och kvinnor, är väl dokumenterade. De senaste nio veckornas brutala våld mot fredliga demonstranter och mördande av unga kvinnor som kämpar för sina grundläggande fri- och rättigheter borde vara en tydlig signal om att utvecklingen för kvinnors rättigheter i Iran inte går i en positiv riktning. Irans blotta närvaro i ett ansett FN-organ är snarare en signal till andra despoter att det är fritt fram att legitimera och fortsätta förtrycket av kvinnor runt om i världen.

Mänskliga rättigheter måste upprätthållas

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Tobias Billström (M):

Avser ministern och regeringen att genom Sveriges representation i FN aktivt ta konkreta steg för att väcka en resolution som utesluter Iran från CSW och därmed ansluta sig till vicepresident Kamla Harris intiativ? Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att länder såsom Iran inte ska kunna beredas plats i CSW och andra viktiga FN-organ i framtiden?

Anser ministern att arbetet i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, i UN Women och i CSW genomsyras av vikten av att mänskliga rättigheter upprätthålls i enlighet med hur de är definierade i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter?

Om inte, avser ministern att initiera en diskussion och mer intensiv dialog i FN om hur arbetet med att upprätthålla de mänskliga fri- och rättigheterna, så som de är definerade i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ska genomsyra arbetet i FN:s alla kommittéer och arbetsgrupper, inklusive CSW och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter?

Fotnot: Texten har även lämnats in som interpellation till utrikesminister Tobias Billström (M).

Nämnda personer

Tobias Billström

Utrikesminister (M), ledamot i partistyrelsen
Master i filosofi och historia (Cambridge University, 2002), fil. mag i historia (Lunds uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00