Landsting och kommun kan få företagsbot

SANKTIONER. Företagsböterna ska höjas kraftigt för stora företag. Dessutom ska även offentliga verksamheter, som vårdcentraler och skolor, kunna drabbas av företagsböter. Det är slutsatsen från regeringens utredare.

Per-Anders Sjögren

Tidigare har Sverige fått kritik från OECD för att dagens företagsböter är för låga. Böterna ska betalas av ett bolag som begår ett brott som juridisk person, vid sidan av de straff som drabbar de ansvariga fysiska personerna. Även regeringen har ifrågasatt om dagens nivåer är tillräckliga när det gäller allvarliga brott som begås av stora företag. Och därför har utredaren, justitierådet Sten Andersson, sett över dagens regler.

Dyrare för stora

Det lägsta beloppet är i dag 5 000 kronor och den maximala företagsboten ligger på tio miljoner kronor. De nivåerna ska behållas. Men vid särskilt klandervärd brottslighet, med stora skador eller risker för miljö, liv och hälsa, ska större företag kunna krävas på en så kallad förhöjd företagsbot, föreslår utredaren. Nivåerna ska kopplas till bolagets finansiella ställning och betalningsförmåga och ska kunna uppgå till högst 100 miljoner kronor

Maxbeloppet 100 miljoner kronor är nog för att säkerställa att företagsboten är en tillräckligt ingripande sanktion även vid allvarliga brott som begås av större företag, enligt utredaren.

Omotiverad skillnad

Utredaren föreslår också att reglerna ska utvidgas till fler verksamheter. I dag kan företagsbot dömas ut för brott som begås i enskild näringsverksamhet, exempelvis en friskola eller en privat vårdcentral. Men reglerna gäller inte brott som begås i motsvarande verksamhet i landstings- eller kommunal regi.

”Den skillnaden framstår inte som motiverad.”, skriver utredaren.

Förslaget innebär att företagsbot även omfattar brott som har begåtts i offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet. Enligt utredningen innebär detta att företagsbot kommer att kunna dömas ut för exempelvis ett arbetsmiljöbrott som stat, kommun eller landsting begår i verksamheter som även hade kunnat bedrivas av en privat aktör. Men staten, kommunerna och landstingen ska inte omfattas av reglerna om förhöjd företagsbot, enligt utredningen.

Utredarens bedömning är att de nya reglerna kommer att få särskild betydelse inom vård, skola och omsorg.

Läs också: Regeringen vill ha högre böter för felande företag

  

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU

Vad händer nu?

Utredningen kommer att skickas ut på remiss och därefter ska regeringen ta ställning till hur den ska gå vidare med förslagen. Lagändringarna, som bland annat gäller brottsbalken, ska med utredningens förslag träda i kraft den 1 juli 2018.

SOU 2016:82

 E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00