Så mycket tjänar myndighetscheferna

LISTA. Lena Erixon är fortfarande den gd som tjänar mest, men samtidigt får hon den minsta ökningen. Sämst lön får rymdfysik-gd:n. Olivia Wigzell och Johan Carlson ligger i topp när det gäller procentuell ökning.

Cirka 220 statliga chefer har fått sina löner reviderade. Totalt för gruppen ökar lönerna med 2,3 procent. Många av generaldirektörerna får också ungefär den ökningen. Men det skiftar något, gd:arna har lönesamtal med statssekreteraren och lönen beslutas sedan av regeringen.

De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 oktober år 2019.

Löfven går om Erixon

Under många år har Trafikverkets gd Lena Erixon varit den bäst betalda generaldirektören. Det är hon fortsatt med en månadslön på 175 900 kronor i månaden. Men samtidigt får hon den minsta ökningen av samtliga (0,7 procent). Som av en händelse gör det magra tillskottet att statsminister Stefan Löfven (S) håller Erixon bakom sig i löneligan. Han har 176 000 i lön, det vill säga 100 kronor mer än Erixon.

Carlson och Wigzell

Största ökningen får Kungliga musikhögskolans rektor Helena Wessman. Hennes lön ökar med 8,5 procent. Men hon var samtidigt en av de sämst betalda tidigare. Bland gd:arna som ligger i inkomsttoppen sticker Socialstyrelsens Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetetens Johan Carlson ut med ökningar på 6,6 respektive 4,5 procent.

Sämst lön av landets myndighetschefer har Stanislav Barabash, Institutet för rymdfysik. Han tjänar 87 000 kronor i månaden.

Nedan följer statistiken med lönetoppen, största respektive minsta procentuella påslaget, samt myndighetschefernas löner under respektive departement. 

TOPPEN – myndighetschefer med över 130 000 i månadslön (tidigare lön)

1. Lena Erixon, gd Trafikverket, 175 900 (174 600)

2. Anders Thornberg, rikspolischef Polismyndigheten, 170 700 (166 700)

3. Nils Öberg, gd Försäkringskassan, 167 000 (163 500)

3. Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten, 164 300 (160 500)

5. Dan Eliasson, gd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 162 500 (161 000)

6. Katrin Westling Palm, gd Skatteverket, 161 000 (156 100)

7. Maria Mindhammar, gd Arbetsförmedlingen 150 000 (Anställd 5 december 2019)

8. Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet, 142 800 (139 800)

9. Erik Thedéen, gd Finansinspektionen, 142 700 (139 700)

10. Dan Sjöblom, gd Post- och telestyrelsen, 141 300 (137 700)

11. Hans Lindblad, gd Riksgäldskontoret, 138 600 (136 100)

11. Ann Persson-Grivas, gd Luftfartsverket, 138 600 (135 000)

11. Mikael Ribbenvik, gd Migrationsverket, 138 600 (135 400)

14. Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen, 138 100 (134 800)

15. Göran Mårtensson, gd Försvarets materielverk, 137 000 (133 800)

16. Katarina Norén, gd Sjöfartsverket, 135 500 (132 200)

17. Johan Carlson, gd Folkhälsomyndigheten, 131 100 (125 400)

18. Joakim Stymne, gd Statistiska centralbyrån 130 200 (127 500)

19. Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen 130 000 (122 000)

19. Lotta Medelius-Bredhe, gd Svenska Kraftnät 130 000 (Anställd 28 november 2019)

Topp fem procentuell ökning

1. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Helena Wessman, 8,5 procent

2. Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, 6,6 procent

3. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fredrik Malmberg, 5,5 procent

4. Energimarknadsinspektionen, Anne Vadasz-Nilsson, 5,2 procent

5. Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, 4,5 procent

Sämst procentuell ökning

1. Trafikverket, Lena Erixon, 0,7 procent

2. Linköpings universitet, Helen Dannetun, 0,8 procent

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, 0,9 procent

4. Gymnastik- och idrottshögskolan, Per Nilsson, 1,0 procent

5. Kungl. Konsthögskolan, Sara Arrhenius, 1,1 procent

Myndighetschefernas löner per departement

Lön, (tidigare lön), procentuell ökning

Arbetsmarknadsdepartementet

 • Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, 121 300 (118 700), 2,2 procent
 • Arbetsförmedlingen, Maria Mindhammar, 150 000 (Anställd 5 december 2019)
 • Arbetsmiljöverket, Erna Zelmin-Ekenhem, 117 500 (115 000), 2,2 procent
 • Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, 99 200 (96 800),  2,5 procent
 • Diskrimineringsombudsmannen, Agneta Broberg 101 500 (99 600), 1,9 procent
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Peter Ekborg, 98 300 (95 800), 2,6 procent
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Maria Hemström-Hemmingsson, 102 200 (100 000), 2,2 procent
 • Jämställdhetsmyndigheten, Lena Ag, 97 000 (94 800), 2,3 procent
 • Medlingsinstitutet, Irene Wennemo, 114 500 (112 000), 2,2 procent
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi 94 500 (92 500), 2,2 procent
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-Rådet), Lars Lööw, 104 300 (102 100), 2,2 procent

Finansdepartementet

 • Allmänna reklamationsnämnden, Marcus Isgren, 97 100 (95 000), 2,2 procent
 • Boverket, Anders Sjelvgren, 105800 (103 500), 2,2 procent
 • Ekonomistyrningsverket, Clas Olsson 121 400 (118800), 2,2 procent
 • Fastighetsmäklarinspektionen, Gunilla Paulsson, 91 800 (89800), 2,2 procent
 • Finansinspektionen, Erik Thedéen 142 700 (139700), 2,1 procent
 • Finanspolitiska rådet, Joakim Sonnegård 91 000 (89100), 2,1 procent
 • Fortifikationsverket, Maria Bredberg Pettersson 113 000 (110200), 2,5 procent 
 • Kammarkollegiet, Gunnar Larsson 127400 (124 700), 2,2 procent
 • Konjunkturinstitutet, Urban Hansson Brusewitz, 112 400 (110600), 1,6 procent
 • Konsumentverket, Cecilia Tisell, 104600 (102 300), 2,2 procent
 • Kronofogdemyndigheten, Christina Gellerbrant Hagberg, 124 900 (122300), 2,1 procent
 • Lantmäteriet, Susanne Ås Sivborg, 120500 (117 600), 2,4 procent
 • Riksgäldskontoret, Hans Lindblad, 138600 (136 100), 1,8 procent
 • Skatteverket, Katrin Westling Palm 161000 (156 100), 3,1 procent
 • Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, 95400 (91 500), 4,3 procent
 • Statens fastighetsverk, Ingrid Eiken Holmgren, 126 300 (123500), 2,3 procent
 • Statens servicecenter, Thomas Pålsson, 114700 (112 200), 2,3 procent
 • Statens tjänstepensionsverk, Maria Humla 112600 (110 200), 2,2 procent
 • Statistiska centralbyrån, Joakim Stymne 130200 (127 500), 2,1 procent
 • Statskontoret, Annelie Roswall Ljunggren 105200 (103 000), 2,1 procent
 • Tullverket, Charlotte Svensson 118500 (116 000), 2,2 procent
 • Upphandlingsmyndigheten, Inger Ek 98400 (96 300), 2,2 procent
 • Tullverket, Fredrik Holmberg, 92700 (89 800), 3,2 procent

Försvarsdepartementet

 • Försvarsmakten, öb Micael Bydén, 164 300 (160 500), 2,2 procent
 • Försvarsmakten, gd Peter Sandwall 116 200 (114 000), 1,9 procent
 • Försvarets materielverk Göran Mårtensson 137 000 (133 800), 2,4 procent
 • Totalförsvarets forskningsinstitut Jens Mattson 112 600 (111 000), 1,4 procent
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Christina Malm 102 300 (99 700), 2,6 procent
 • Försvarets radioanstalt, Björn Lyrvall, 110 000 (tillträdde den 10 januari 2020)

(Fotnot: Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande Kathrin Flossing tillträdde i år och omfattas därför inte av lönerevisionen)

Infrastrukturdepartementet

 • Energimarknadsinspektionen, Anne Vadasz-Nilsson, 104 600 (99 400), 5,2 procent
 • Luftfartsverket, Ann Persson-Grivas, 138 600 (135 000), 2,7 procent
 • Myndigheten för digital förvaltning, Anna Eriksson, 109 300 (107 100), 2,1 procent
 • Post- och telestyrelsen, Dan Sjöblom, 141 300 (137 700), 2,6 procent
 • Sjöfartsverket, Katarina Norén, 135 500 (132 200), 2,5 procent
 • Statens energimyndighet, Robert Andrén, 113 800 (111 200), 2,3 procent
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, Tomas Svensson, 100 100 (96 900), 3,3 procent
 • Trafikverket, Lena Erixon, 175 900 (174 600), 0,7 procent
 • Transportstyrelsen, Jonas Bjelfvenstam, 124 400 (121 000), 2,8 procent
 • Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, 103 600 (101 400), 2,2 procent
 • Svenska Kraftnät, Lotta Medelius-Bredhe, 130 000 (Anställd 28 november 2018)

Justitiedepartementet

 • Brottsoffermyndigheten, Annika Öster, 102 100 (99900), 2,2 procent
 • Datainspektionen, Lena Lindgren Schelin, 100 800 (98300), 2,5 procent
 • Ekobrottsmyndigheten, Monica Rodrigo, 117 900 (115400), 2,2 procent
 • Justitiekanslern, Mari Heidenborg, 121 300 (118400), 2,4 procent
 • Kustbevakningen, Therese Mattsson Therese, 127 200 (124 500), 2,2 procent
 • Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, 138 600 (135 400), 2,4 procent
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson 162 500 (161 000), 0,9 procent
 • Polismyndigheten, Anders Thornberg, 170 700 (166 700), 2,4 procent
 • Revisorsinspektionen, Per Johansson, 95 200 (92 800), 2,6 procent
 • Rättsmedicinalverket, Lars Werkström, 111 500 (109 100), 2,2 procent
 • Säkerhetspolisen, Klas Friberg, 138 100 (134 800) 2,4 procent
 • Åklagarmyndigheten, Petra Lundh 123 000 (120 000), 2,5 procent

(Fotnot: Statens haverikommissions gd John Ahlberk och Domstolsverkets gd Martin Holmgren utsågs under året och omfattas därför inte av lönerevisionen)

Kulturdepartementet

 • Forum för levande historia, Ingrid Lomfors, 90 800 (88 800), 2,3 procent
 • Institutet för språk och folkminnen, Martin Sundin, 90 800 (88 300), 2,8 procent
 • Konstnärsnämnden, Anna Söderbäck, 90 800 (88 300), 2,8 procent
 • Moderna museet Gitte Ørskou,109 500 (107000), 2,3 procent
 • Myndigheten för kulturanalys, Sverker Härd, 87 900 (86 300), 1,9 procent
 • Myndigheten för press, radio och tv, Charlotte Ingvar-Nilsson, 92 400 (90 300), 2,3 procent
 • Myndigheten för tillgängliga medier, Magnus Larsson, 96 400 (93 700), 2,9 procent
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, 104 000 (101 800), 2,2 procent
 • Nationalmuseum, Susanna Pettersson, 109 500 (107 000), 2,3 procent
 • Naturhistoriska riksmuseet, Joakim Malmström, 105 400 (102 500), 2,8 procent
 • Riksantikvarieämbetet, Lars Amréus, 104 500 (102 300), 2,2 procent
 • Riksarkivet, Karin Åström Iko, 99 200 (96 400), 2,9 procent
 • Statens centrum för arkitektur och design ArkDes, Kieran Long, 94 800 (92 800), 2,2 procent
 • Statens försvarshistoriska museer, Magnus Hagberg, 96 100 (93 400), 2,9 procent
 • Statens historiska museer, Maria Jansén, 99 100 (96 800), 2,4 procent
 • Statens maritima och transporthistoriska museer, Leif Grundberg, 94 500 (92 500), 2,2 procent
 • Statens medieråd, Anette Novak, 94 000 (92 000), 2,2 procent
 • Statens museer för världskultur, Ann Follin, 102 600 (100 300), 2,3 procent
 • Statens kulturråd, Kajsa Ravin, 103 000 (Anställd 9 mars 2020)
 • Statens musikverk, Dan Lundberg, 88 000 (Anställd 1 maj 2020)

Miljödepartementet

 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Ingrid Petersson, 121 700 (118 700), 2,5 procent
 • Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit, 112 700 (111 200), 1,3 procent
 • Naturvårdsverket, Björn Risinger, 117 200 (114 200), 2,6 procent
 • SMHI, Rolf Brennerfelt, 121 400 (119 400), 1,7 procent
 • Statens geotekniska institut, Åsa-Britt Karlsson, 109 300 (106 300), 2,8 procent
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Nina Cromnier, 117 600 (115 000), 2,8 procent
 • Kemikalieinspektionen, Per Ängquist, 107 000 (Tillträdde den 1 oktober 2019)

Näringsdepartementet

 • Bolagsverket, Annika Stenberg, 115 900 (113 400), 2,2 procent
 • Verket för innovationssystem, Darja Isaksson, 116 600 (113 700), 2,6 procent
 • Tillväxtverket, Gunilla Nordlöf, 116 400 (113 500), 2,6 procent
 • Patent och registreringsverket, Peter Strömbäck, 121 900 (119 700), 1,8 procent
 • Konkurrensverket, Rikard Jermsten, 114 000 (111 500), 2,2 procent
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sonja Daltung, 96 400 (94 300), 2,2 procent
 • Livsmedelsverket, Annica Sohlström, 117 100 (114 500), 2,3 procent
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Maria Knutson Wedel, 120 300 (117 000), 2,8 procent
 • Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist, 122 100 (119 500), 2,2 procent
 • Statens jordbruksverk, Christina Nordin 116 500 (114 700), 1,6 procent

(Fotnot: SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén tillträdde den 1 mars 2020 och omfattas inte av lönerevisionen)

Socialdepartementet

 • E-hälsomyndigheten, Janna Valik, 112 600 (109 900), 2,5 procent
 • Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson 131 100 (125 400), 4,5 procent
 • Inspektionen för vård och omsorg, Sofia Wallström, 123 000 (120 000), 2,5 procent
 • Läkemedelsverket, Catarina Andersson Forsman 125 300 (122 500), 2,3 procent
 • Myndigheten för delaktighet, Malin Ekman Aldén, 97 900 (95 800), 2,2 procent
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Jean-Luc af Geijerstam 97 600 (95 400), 2,3 procent
 • Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, 130 000 (122 000), 6,6 procent
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Susanna Axelsson 98 600 (96 500), 2,2 procent
 • Statens institutionsstyrelse, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, 119 000 (115 000), 3,5 procent
 • Försäkringskassan, Nils Öberg, 167 000 (163 500), 2,1 procent
 • Pensionsmyndigheten, Daniel Barr, 127 000 (125 000), 1,6 procent
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Ethel Forsberg 100 700 (98 400), 2,4 procent
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Agneta Karlsson, 107 000 (Tillträdde 2 december 2019)
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Per Bergling, 95 000 (tillträder 19 augusti 2020)
 • Inspektionen för socialförsäkringen, Eva-Lo Ighe 95 000 (tillträdde 15 juni 2020)

Statsrådsberedningen

 • Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, Göran von Sydow, 88 900 (87000), 2,2 procent

Utbildningsdepartementet

 • Universitetskanslersämbetet, Anders Söderholm 122 600 (120 000), 2,2 procent
 • Vetenskapsrådet, Sven Stafström 122 400 (120 400), 1,7 procent
 • Skolverket, Peter Fredriksson, 121 000 (118 600), 2,0 procent
 • Universitets- och högskolerådet, Karin Röding 120 700 (118 500), 1,9 procent
 • Centrala studiestödsnämnden, Christina Forsberg 118 000 (113 500), 4,0 procent
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson 115 400 (113 000), 2,1 procent
 • Skolinspektionen, Helén Ängmo 113 400 (111 000), 2,2 procent
 • Rymdstyrelsen, Anna Rathsman 109 500 (106 500), 2,8 procent
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fredrik Malmberg 106 900 (101 300), 5,5 procent
 • Kungliga biblioteket, Karin Grönvall 97 000 (företrädande gd: 100 200)
 • Etikprövningsmyndigheten, Johan Modin 94 000 (ny myndighet 2019)
 • Skolforskningsinstitutet, Camilo von Greiff 89 800 (87 800), 2,3 procent
 • Polarforskningssekretariatet, Katarina Gårdfeldt 89 000 (87 500), 1,7 procent
 • Institutet för rymdfysik, Stanislav Barabash 87 000 (85 500), 1,8 procent
 • Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen 142 800 (139 800), 2,1 procent
 • Uppsala universitet, Eva Åkesson 128 800 (126 800), 1,6 procent
 • Lunds universitet, Torbjörn von Schantz 128 000 (126 000), 1,6 procent
 • Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding 126 300 (123 300), 2,4 procent
 • Göteborgs universitet, Eva Wiberg 124 000 (121 200), 2,3 procent
 • Kungl. Tekniska högskolan, Sigbritt Karlsson 122 000 (117 700), 3,7 procent
 • Linköpings universitet, Helen Dannetun 120 700 (119 700), 0,8 procent
 • Umeå universitet, Hans Adolfsson 120 500 (115 700), 4,1 procent
 • Karlstads universitet, Johan Sterte 116 000 (113 400), 2,3 procent
 • Malmö universitet, Kerstin Tham 113 500 (111 000), 2,3 procent
 • Örebro universitet, Johan Schnürer 112 200 (109 700), 2,3 procent
 • Luleå tekniska universitet, Birgitta Bergvall-Kåreborn 111 500 (108 100), 3,1 procent
 • Linnéuniversitetet, Peter Aronsson 111 000 (108 000), 2,8 procent
 • Högskolan i Halmstad, Stephen Hwang 108 500 (106 800), 1,6 procent
 • Mittuniversitetet, Anders Fällström 108 000 (104 200), 3,6 procent
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Per Nilsson 103 500 (102 500), 1,0 procent
 • Mälardalens högskola, Paul Pettersson 101 500 (99 000), 2,5 procent
 • Södertörns högskola, Gustav Amberg 101 500 (99 500), 2,0 procent
 • Försvarshögskolan, Robert Egnell 99 500 (företrädande gd: 99 500)
 • Stockholms konstnärliga högskola, Paula Crabtree 98 600 (96 400), 2,3 procent
 • Högskolan Kristianstad, Håkan Pihl 98 500 (96 000), 2,6 procent
 • Högskolan Dalarna, Martin, Norsell 98 000 (95 500), 2,6 procent
 • Högskolan i Gävle, Ylva Fältholm 98 000 (95 500), 2,6 procent
 • Högskolan i Skövde, Lars Niklasson 97 700 (95 500), 2,3 procent
 • Högskolan Väst, Martin Hellström 97 700 (95 500), 2,3 procent
 • Blekinge tekniska högskola, Mats Viberg 97 550 (95 000), 2,7 procent
 • Högskolan i Borås, Mats Tinnsten 97 500 (96 000), 1,6 procent
 • Konstfack, Maria Lantz 97 200 (94 500), 2,9 procent
 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Helena Wessman 96 600 (89 000), 8,5 procent
 • Kungl. Konsthögskolan, Sara Arrhenius 94 300 (93 300), 1,1 procent

Forrige artikel Han är Försvarsmaktens nya insatschef Han är Försvarsmaktens nya insatschef Næste artikel Överblick: Tegnell avvisar Sverige-varning och L vill tillsätta en kulturutredning Överblick: Tegnell avvisar Sverige-varning och L vill tillsätta en kulturutredning
Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

ÖVERBLICK. (V)-ledaren Nooshi Dadgostar vill låta servicepersonal gå före i vaccinkön, regeringen föreslår lagändring om Estonias gravfrid, finska folket vill att statsminister Sanna Marin blir president och hård kritik mot C-topp efter angrepp mot Liberalerna på förintelsens minnesdag.